چند سال پیش (۶)،۱۲تا ۲۲بهمن سال ۵۷

سخنان امام خمینی در بهشت زهرا (۱۲بهمن۵۷):
ما علاوه بر این‌که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد. شما به معنویجات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند این‌ها. دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم.دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دیم. شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم. این‌ها شما را منحط کردند. این‌قدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است. ما هم دنیا را می آباد می‌کنیم و هم آخرت را. یکی از اموری که باید بشد همین معناست که خواهد شد. این دارایی ها از غنائم ملت است و مال ملت است و مستضعفین. من امر کرده ام که به مستضعفین بدهند و خواهند داد. و پس از این هم تغییراتی دیگر در امور خواهد حاصل شد. لکن قدری باید تحمل کنید.به این حرفهای باطل گوش نکنید. این‌ها حرف می‌زنند. ما عمل می‌کنیم. اینها شما را می‌خواهند دلسرد کنند از اسلام. اسلام پشتیبان شماست…
ما فرض می کنیم که یک ملتی تمامشان رای داند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل است؛ لکن اگر چنانچه یک ملتی رای دادند (ولو تمامشان) به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت پنجاه سال از این، سرنوشت ملت بعد را معین می کند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است…..
اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندمی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رای مثبت دادند، اما رای مثبت دادند بر آقامحمدخان قجر و آن سلاطینی که بعدها می آیند. در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچ یک از ما زمان آقامحمدخان را ادراک نکرده، آن اجداد ما که رای دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رای دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشد سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پیش از این، صدوپنجاه سال پیش از این، یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کند….
اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟.
روزنامه کیهان ۱۲بهمن ۵۷
می آئی تا دروازه های بسته رابگشایی(شعری از جلال سرفراز برای ورود امام خمینی)
روزنامه کیهان۱۲بهمن۵۷
به دهان هیچکس نباید قفل زد(یادداشتی از منصور یاقوتی).
روزنامه کیهان۱۸بهمن۵۷
اعلامیه کارکنان وزارت فرهنگ وهنر درباره اسامی سانسورچیان کتاب در ایران؛ با درج اسامی.
روزنامه کیهان۱۵بهمن ۵۷
شوروی:سیادرایران تحریکات کمونیستی می کند
روزنامه کیهان۱۷بهمن۵۷
امام خمینی دریک کنفرانس مطبوعاتی بسیارمهم مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت حکومت اسلامی معرفی کرد.
روزنامه کیهان۱۷بهمن ۵۷
بازرگان:ازتهدید ودستگیری نمی ترسم.اگردستگیرشوم ممنون می شویم.چون راحت خواهیم شد.
روزنامه کیهان۱۹بهمن ۵۷
میلیون ها نفر به بازرگان گفتند:بله
روزنامه کیهان۲۱بهمن۵۷
جناب آقای مهندس بازرگان انتخاب بحق و شایسته آن جناب را به ریاست دولت موقت از سوی آیت الله العظمی نائب الامام خمین صمیمانه تبریک می گویم. محسن ورزیده کارتهرانی(مدیرعامل شرکت لابم)
روزنامه کیهان۲۲بهمن۵۷
ناآرامی های ایران سبب بحران در فروش برنج آمریکا شد
استاد(مرحوم)رضااصفهانی:
درجمهوری اسلامی ثروت درانحصاریک طبقه نیست(روزنامه کیهان۱۷بهمن۵۷).
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
۱۱بهمن۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com