نظامی كه پيامش تباهي وتوحش ،جنايت وتجاوز،تحقير ورذالت وبرخواسته ازاعماق كثافات چرك وكثافات تاريخ است مرامش كشتن وداغ كردن وبريدن وچاپيدن مردم ایران است ،امااميد وايمان ويقين كه بااراده وعزممان سرنگون وبه زباله دان خواهيم انداخت٬ به امید آنروز ٬ ما ملت کرد همراه دیگر ملل ایران میجنگیم تا به هدفمان برسیم که ایرانی فدرال موکراتیک وسکولار داشته باشیم.
(امیر نوروزی)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)