نظامی که پیامش تباهی وتوحش ،جنایت وتجاوز،تحقیر ورذالت وبرخواسته ازاعماق کثافات چرک وکثافات تاریخ است مرامش کشتن وداغ کردن وبریدن وچاپیدن مردم ایران است ،اماامید وایمان ویقین که بااراده وعزممان سرنگون وبه زباله دان خواهیم انداخت٬ به امید آنروز ٬ ما ملت کرد همراه دیگر ملل ایران میجنگیم تا به هدفمان برسیم که ایرانی فدرال موکراتیک وسکولار داشته باشیم.
(امیر نوروزی)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)