قطار تکامل جامعه جهانی همچنان با شتاب به سمت مدرنیت در جهت مخالف فردپرستی و خرافه‌گرایی در حرکت است. حکومت استبدادی حاکم در کشورمان بعنوان نظامی دینی و واپسگرا که خودرا یگانه نماینده خداوحافظ منافع دین اسلام در روی زمین می‌داند به هیچ عنوان حاضر به همراهی جامعه‌ی جهانی نیست و با توجه به این اصل که رهبری و سرنوشت ملل مربوط به خودشان است و رهبران خود شیفته و یا خود شیفتگان رهبری و واپسگرایان کهنه‌پرست را درآن جایی نیست و صدور فرمان‌های برآمده از مغز‌های منجمد باعث کندی در حرکت جهان بسوی ترقی و تکامل نخواهد گردید. پس چاره‌ای جز همراهی و یا واماندن از این قطار وجود ندارد و درصورت جدایی از این مسیر همچنان باید در دایره‌‌ی بسته و درانزوا به دور خود چرخید تا فسیل و فرسوده گشت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)