یادداشت ۱۹

  

چهارشنبه۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برابربا ۲۲ سپتامبر۲۰۲۱

  هفته هفتم ونوزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری(عباسی)،درسالن ۳۷دادگاه مرکزی شهراستکهلم پایتخت سوئد،چهارشنبه۳۱ شهریوربرابر۲۲سپتامبر،به جرم مشارکت درکشتارزندانیان سیاسی درتابستان ۱۳۶۷،کارخود را به پیش برد.

نوزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری، دادیارپیشین زندان گوهردشت کرج،‌با ادامه شهادت “مسعود اشرف سمنانی” دراستکهلم سوئد برگزار شد.

دراین نشست مسعود اشرف سمنانی بعنوان دهمین شاکی وشاهد بعد ازآقایان:

۱:-ایرج مصداقی۲-نصرالله مردانی۳- مهدی برجسته گرمرودی ۴-همایون کاویانی ۵- سیامک نادری۶- محسن اسحاقی ۷-رمضان فتحی ۸- مهدی اسحاقی ۹- علی اکبربندلی(اکبر بندعلی)، شهادت داده‌اند.

مسعود اشرف سمنانی درجلسه دیروز،دادرسی دادگاه بعنوان شاکی وشاهد حضورداشت ووکیل مشاوراوضمن معرفی اش وضعیت اورا برای دادگاه تعریف نمود ورئیس دادگاه روند پیشرفت دادگاه رابرایش توضیح داد وپس آنگاه دادستان به طرح پرسش های خود پرداخت وکلای مدافع نوری،فرصت طرح پرسش های خود را نیافتند.ازاینروحضوردیگرباره مسعود اشرف سمنانی در ادامه نشست دیروز برای دریافت اظهارات وی وطرح پرسش هاازآقای مسعود اشرف سمنانی است.

ازرخداد خبری این روزاعلان این موضوع بود:

دوازدهمین شاکی دادگاه می بایست”حمیدرضا خلاق‌دوست” می بود. اما متاسفانه وی چهارماه پیش به‌دلیل ابتلا به کرونا فوت کرده بود. حمیدرضا خلاق‌دوست ۱۰سال درزندان بود وشاهد جنایات حمید نوری بود که زندانیان را برای اعدام می‌برد. قبلا پلیس ویدیویی ازوی ضبط کرده بود که قراربود امروزدردادگاه پخش شود اما این ویدیو پخش نشد.

برخی خود ویژه گی های اظهارات مسعود اشرف سمنانی:

 حمید نوری را چندین باردر “راهروی مرگ” دیدم که دوست هایم رابه سمت حسینیه زندان گوهردشت برده است.من خیلی ازدوستانم را در”راهروی مرگ” برای آخرین باردیدم!

من خودم دوباربه طرف”هیئت مرگ “برده شدم ودرآنجا بچه هایی را دیدم که به سمت حسینیه گوهردشت برای اعدام رفتند.دیدم که حمید عباسی لیست اسامی آنها رامی خواند.آنها را ازبندهای مختلف فرعی های زندان جمع می کردند وبه طرف دادگاه می بردند، گزارشات داخل زندان این بچه ها را حمید عباسی و ناصریان تهیه می کردند.

مسعود برآنستکه:همه آنهایی که رفتندواعدام شدند چه مجاهد وچه چپ، انسان  های واقعی بودند که برای آزادی وانسانیت تلاش می کردند.

دردادگاه مسعوداظهارداشت:

فکرم این بود امروزمن را برای اعدام میبرند،فردا می برندیا روزبعد تر؟ درفکرم با دوستانم وبا خانواده ام صحبت می کردم!درسلول روی دیوارنوشته بود: ” ای سروایستاده،همواره ایستاده بایست”! حسین فیض قبلا آنجا چیزی نوشته بود ، الان آنرا به خطر ندارم. به مادرم فکرمی کنم. به پدرم فکرمی کردم. به مادروپدرهای فکر می کردند که بچه هایشان رااز دست داده بودند. همسرها، خواهرها وبردارها،به چه گناهی؟!نمی توانستم بفهمم چرا ما را اعدام می کنند.من یادم میآد وقتی به سوئد آمدم، به خاطرهمین شکنجه هایی که بهمن شده بود، اقامت گرفتم- مسعود تمام مدت دربیان این خاطرات سلول اشک میریخت-  

مسعود سمنانی،مهندس آرشیتکت بوده وبخشی ازنقشه های زندان اوین رااو برای کتاب ایرج مصداقی ترسیم نموده است، که دادستان همواره ازآنها استفاده می نماید.

**********

با هم دادگاه امروز را دنبال می کنیم!

دادستان به طرح چند پرسش تکمیلی اشاره داشت.ازجمله پرسید:شما از شخصی اسم بردید. به نام هادی و من نتوانستم فامیلی اش را یادداشت بکنم .فامییل اش چه بود؟

مسعود سمنانی: فامیل اش، طالبی بود و در لیست آ(A) هست!

دادستان: آن اسمی که ما داریم هادی صابری است وشماره آ(A) ۵۱ است!

مسعود سمنانی: شاید من استباه می کنم.

دادستان:چه چیزی را اشتباه می کنی ؟

مسعود سمنانی: شاید طالبی وصابری رااشتباه می کنم !

دادستان: پس مطمئن نیستی ؟حالادوباره برمی گردم وراجع به این شخص صحبت می کنم.دادستان ادامه داد؛یک اسم دیگری هم بردی به نام مجید چمشیدات. اگردرست گفته باشم!

مسعود سمنانی:جمشیدیت

دادستان: او هم در فرعی بود؟

مسعودسمنانی:بله.اوهم درفرعی بود.من وچمشیدت با هم ازاوین به گوهردشت رفتیم وازبیرون زندان هم من اورا می شناختم.

دادستان : تعریف کن!

مسعود سمنانی: چی را تعریف کنم؟

دادستان:گفتی ازقبل زندان هم او را می شناسم!منظورت قبل اززندان چی است؟

مسعود سمنانی: من دربخش دانشجویی سازمان مجاهدین فعالیت می کردم. بعد دریک سری جلسات اورا ملاقات کردم بعد که به زندان آمدیم،فکرکنم سال ۶۵، دوباره یکدیگررادیدیم.دردرون زندان اوین درهمان مجموع ای که اعصاب غذا کردیم ، ما را با یکدیگربه گوهر دشت بردند.

دادستان: خوب یکی دیگرهم حمید نجاتی خلق دوست، درباره اوهم بگو!

مسعود سمنانی:وقتی ما را درفرعی تقسیم کردند.اوتا قبل ازاعدام ،با ما بود.

دادستان: منظورت تا قبل ازاعدام ها چیست؟

مسعود سمنانی:منظورم اینستکه؛آن بچه هاراچند وچند بیرون می بردند، من دیگه آنهاراندیدم!ولی بعد از انفردای من،وقتی به سالن عمومی برگشتیم، دوباره او را دیدم.

 داستان:قبل ازاینکه فرعی باشی، آیا قبل اش هم اورا دیده بودی؟

مسعود سمنانی:یادم نیست!کسی دیگری راهم می توانم بگویم که درهمان فرعی بوده واعدام شده است؟

دادستان : بله . فقط آرام بگو که ما بتوانیم بنویسیم!

مسعود سمنانی:ابراهیم اکبری صفت- حجت نیکخویی-

دادستان:توگفتی که دوبارتورابه”راهروی مرگ” و”کمیته مرگ” می برند و گفتی که دلیل چرایی بردنت را هم می دانستی؟حالاازاحساسات می توانی برای ما تعریف بکنید، وقتی تورا به آنجا می برند،چه حس کردی تا ما متوجه گردیم؟

مسعود سمنانی:اوبا بغض می گوید؛ من یادم است که من وحمید را به “راهروی مرگ”بردند.فکر کنم دریک بعدازظهری،بغل هم نشسته بودیم.من دراین فکربودم که این بچه ها که اینگونه ردیف شدند،دارند برای اعدام شدند میروند. من فکرمی کردم که بخشی ازوجودم به سمت مرگ میرود ویک بخش وجودم می گوید:زنده بمان!آن موقع باخودم فکرمی کردم که طناب به اینجام رسیدوالان رفتم روی چهارپایه وممکنه الان برنندزیرچهارپایه!درذهنم فقط باشوهر خواهرم که درسال۶۱اعدام شده بود صحبت می کردم. اسمش سهراب و ار من بزرگتربود.می گفتم:سهراب به من کمک کن اگرجایی رسید که باید انتخاب بکنم به من بگوتا راحت بمیرم!آن بچه ها واقعا کاری نکرده و بی گناه کشته شدند.من اصلا باورنمی کردم که چراآنها باید کشته شوند!واقعا نمی تونستم بفهمم که چرا کسانی مثل حمیدنوری حاضرند،این بچه ها رابه راحتی وباخونسردی ببرند

ودسته ودسته اعدام شان کنند!مگرماچه کارکرده بودیم.مگرورزش دسته جمعی کردن،یا به صورت اشتراکی زندگی کردن،مگرجرم است؟ما باید چه شکلی در زندان زندگی می کردیم؟ماحکم گرفته بودیم.چرا برای اینکه مصاحبه نکنند ، آنهاراکُشتند؟چرا مادروپدرهای آن بچه ها منتظرشان بودندوچشم انتظاراین بودند که آزادگردند!- تمامی این عبارات رامسعود بااشک ریختن برزبان جاری می کرد.جوسنگیین بردادگاه حاکم کرده بود-

دادستان:مرسی…کافیه بسیارمتشکریم – فهمیدیم – برایتان بسیارسخت بوده است.  دادستان ادامه می دهد:اکی توتعریف کردی وحمید نوری رانشان دادی وگفتی اورامی شناسی که همان حمیدعباسی است که درگوهردشت در”راهروی مرگ” دیدی،کسیکه درسال۶۰مصاحبه می کرد.همچنین خودت این حمید عباسی را درحین مصاحبه با خودت درزندان اوین هم دیدی وملاقات کردی. همه جاهاییکه اسم بردم،همین یک شخص عباسی بود؟

مسعود سمنانی:بله حمید عباسی آنروز وحمید نوری الان!

 دادستان: کاملا مطمئن هستی که این همان شخص است؟

مسعود سمنانی:بله وبله!فقط این فردِ آن روز،یک چیزی شبیه سن من بوده، امروزمسن ترشده است وموهایش ریخته است.

دادستان:پرسشم اینستکه؛چه چیزی وسیله می شودکه توبگویی حمیدعباسی آنروزهمین نوری امروزاست ؟

مسعود سمنانی: به نظرم صدایش کمی پیرترشده است.این صدایی است که من درمصاحبه ها شنیدم.صورتش همان صورت است وکمی پیرترشده است.

دادستان: درست است که شما به “ایران تریبونال” رفته بودید؟

مسعودسمنانی: بله

دادستان:می خواهم عکسی رابه شما نشان بدهم.اینکه دلیل رفتن ات به “ایران تریبونال” این بوده که خودت یکی ازبازماندهگان کشتاردهه شصت بودی ویکی ازنزدیکانت درایران اعدام شده بود.ارتباط توبا”ایران تریبونال”چه شکلی برقرارشد،اسنادخودت را به شکل کتبی وشفاهی ویاهردوشکل،به انجا فرستادی؟

مسعودسمانی: به هردوشکل . بخشی کتبی وبخشی هم شفاهی!

دادستان: اولین بخشش چه بود؟

مسعود سمنانی:اولین بخشش نوشتاری بود که درآن تاریخ به ذهنم آمد،نوشتم وبرای آنها فرستادم.

دادستان:بعد ازاینکه دادگاه شکل گرفت، توکجا رفتی؟ چون می دونم بعضی ها درلندن بودند وبعضی ها درهاگ کردند.  

مسعود سمنانی: به من گفتند؛ توباید اظهاراتت را درلندن بدهی!

دادستان:خوب الان مطالبی که نوشتید وگفتیدرامی بینیم.ازجمله اینکه،خودت درگوهردشت بودی.شاهد بردن بچه ها برای اعدام کردن واینکه بچه ها برای آمفی تاترمی بردندوهمینطوربچه ها راازبندشماچندین باربردندوهرگزبرنگشتند!

دادستان:وقتی اینرامی نوشتی ،کدام بخش زندانی ها مد نظرت بودکه برنگشتند؟

مسعودسمنانی:مجموعه زندانی ها بخصوص زندانیانی که درطول سال ها زندان بودنم درقزل حصار- اوین وگوهردشت وهمه زندانیان مدنظرم بود.

دادستان:بعددراظهاراتت می بینیم که نوشته شده که چه شکلی این اعدام هاشروع شدوتاریخش راهم نوشتی وگفتی ازبیستم(۲۰)،مرداد۸۸ ونام اشخاصی راهم که شرکت داشتند، نوشتی. ولی دربازجویی امروزت دراینجا، تاریخ ۸مرداد می گویی واگریادم باشد وآن تاریخ را تبدیل بکنیم،سی ام(۳۰)مرداد می شود.نتیجه اینکه تاریخی که امروزگفتی با تاریخ آن روزتان فرق می کند!

مسعودسمنانی:من آن روزاطلاع درستی ازتاریخ نداشتم ودقت هم نکردم!

دادستان:خوب چه جوری برداشت کنم. بعدا متوجه شدی یا دیگران چه تاریخی گفتند، چه جوری متوجه شدی؟

مسعود سمنانی:من تاریخ را آن موقع خوب نمی فهمیدم ولی بعدا آمدم فهمیدم که روزاول اعدام ها،۸ مرداد بوده است.

دادستان:دراینجا عکس چندی ازجمله؛عکس ابراهیم اکبرصفت،که درصفحه ۴۶ است.درمورد ایشان مطلبی می توانی بگویی؟

مسعودسمنانی:می توانم بگویم؛”ابراهیم اکبرصفت”،کسی بود که سن اش ازمن دوتاسه چندسال بزرگتربود.اوازیکی ازروستا های گیلان می آمد.خیلی رفتار، صورت وفرم روستایی داشت وخیلی آدم صاف وساده ای بود.بهترین دوست من قبل ازاعدام بود.ما خیلی با هم صحبت می کردیم.ما خیلی احساس نزدیکی به هم می کردیم.به خاطراینکه اوخیلی آدم صافی بود.

دادستان:آخرین باری که شما ایشان را دیدید کی بود؟

مسعود سمنانی:فکرکنم همان زمانی که بچه ها را دسته ودسته برای اعدام می برند.از آن ببعد دیگر من او را ندیدم .

دادستان: الان داریم راجع به فرعی دو صحبت می کنیم درسته؟

مسعود سمنانی: بله ، بله

دادستان : پس من اینجوری می فهمم که ایشان اعدام می گردند.

مسعود سمنانی: بله ، بله

دادستان :ازکجا می فهمی که ایشان اعدام شدند.

مسعودسمنانی:توضیح می دهد.وقتی ما به سالن فرعی دو(۲) برگشتیم.تنها بچه هایی که ازاعدام هابازگشتند،آنجابودند.من دراین لیست شما که از”ایران تریبونال” پیش شماهست،”جمشید شریعت” رامی بینم.جمشیددرفرعی مابود.در بیرون، خانه ما نزدیک خانه جمشید شریعت بود. بعدازآزادی خانواده جمشید را دیدم وبه آنها تسلیت گفتم.

دادستان: ما اینجا”هادی صابری” را می بینیم.   

مسعودسمنانی:بله،”هادی صابری”درست است.هادی که من گفتم؛همین “هادی صابری” بود!

دادستان: تاآنجایی که من می فهمم ، ایشان هم اعدام شد.

مسعود سمنانی: بله، ایشان هم اعدام شد.

دادستان : شما ازکجا می دانید، که ایشان هم اعدام شدند.

مسعودسمنانی:هادی صابری راهم،من مثل بقیه هادی رابعدا دیگرندیدم.هادی صابری رااززندان قزل حصارمی شناسم.!بعد از اعدام ها،وقتی برگشتم به فرعی دو(۲)،  یکروز من را صدا کرد. من ترسیدم که نکند شایدمن را می خواهند به “کمیته” یا اعدام ببرند!

دادستان: کی شما را خواست ؟

مسعودسمنانی:یک پاسداری!بعد من رادقیقا با خود به طبقه همکف که دم حسینیه بودکه ما قبل ازاعدام آنجا بودیم!یعنی آن فرعی که بعدا ما را به فرعی دو(۲) منتقل کردند. درآنجا پاسدارگفت:چشم بندت را بردار،یک سری ساک آنجا بود. ازمن پرسید؛ صاحبان این ساک ها را می شناسید؟ بنظرم می آید که من چند تا ازاین صاحبان ساک ها راشناختم.بعدا فهمیدم که آنها نمی دانند صاحبان آن ساک ها کی ها هستند.ولی می خواهند بداند، آن کسی را که کُشتند، می خواهند ساکش را به خانواده اش برگردانند.   

دادستان:فقطبگویم:هادی صابری درصفحه پنجاودو(۵۲)درپیوست(E) هست!در اینجا اسم آقای”حمید دانش”هم هست.این همان آقای حمید دانشی پوراست ، درسته؟

مسعودسمنانی:بله، دانشی پور، درسته!

دادستان :بعدا این هارا درنشست” ایران تریبونال” نوشته بودید؟بعد می گویید : که ناصریان دراین اعدام ها دخیل بوده است!ولی دراینجا بحثی ازحمید نوری یا حمید عباسی شما نمی کنید؟چطورپیش می ؟آید یا چطورامکان دارد؟

مسعود سمنانی:به خاطراینکه ناصریان شخص اول بودودراین قضیه خیلی بارز بود ومن هم نمی خواستم ومن هم نمی خواستم کل آدم هایی که درآنجا بودند را توضیح بدهم.اصلا موضوع آنجا این نبود که اشخاص دیگری معرفی گردد. من می خواستم پروسه دادگاه راتوضیح بدهم وحتی منظورم اسم بردن ازشخص خاصی هم آنجا نبود.

دادستان:بعد آنها درلندن،حضورا وشفاها ازشما،پرسش می کنند ؟ اینجا هم کوتاه دربحث هایی ازشماشده نوشته شده است.آنجا می گویند که شمارادرپانزده(۱۵) خرداد میبرند که معادل پنجم(۵) یونی می شود.بعداشما می گویید گه اعدام ها بیست(۲۰)جولای آغازشد.چه جوری باید این تاریخ را دقیق دانست.این دو تاریخ با هم درتناقض می افتد.این را چه می گویید؟

مسعودسمنانی:من برای اولین باربودکه دریک جمع بزرگ حاضرمی شدم و روی تاریخ یک اشتباه بزرگ کردم.چرا که درخرداد اصلااعدامی صورت نگرفت.

دادستان:الان این گزارشی که وکلا”میک یوین پارتنت” نوشتند،شما یک بخشی ازآن بدید؟

مسعود سمنانی: بله!

دادستان:شماکی متوجه شدیدکه فعالیت وکاری،برای تنظیم چنین شکایتی در جریان است ؟

مسعود سمنانی: فکرکنم چند روزقبل ازاینکه با “ربکا” مصاحبه بکنم!

دادستان:ازکجا مطلع می گردی؟

سمعود سمنانی :قبلش “ایرج مصداقی” برای من توضیح داده بود که حمید عباسی می خواهد به سوئد وارد شود.من نمی دانستم درچه تاریخی وبه چه شکلی وارد سوئد می شود.تاکید ایرج برآن بود که به هیچکس نباید بگویی!ایرج یاد آورشد که فردی به نام “کاوه موسوی” با توتماس خواهد گرفت.فکرکنم یک روز قبل ازمصاحبه با”ربکا”، کاوه موسوی با من تماس گرفت.آخرشب بود که من ازطریق واتس آپ((WhatsApp با”ربکا”و”کاوه موسوی” صحبت کردم.اولش به فارسی کمی صحبت کردم،بعدهم برای اینکه بخواهم توضیح دهم، کتاب ایرج راآوردم ونقشه رابا دوربین موبیل به آنها نشان دادم.برای آنها توضیح دادم که “حمید عباسی” را من توی”راهری مرگ” دیدم. همینطورکمی توضیحات دادم.

دادستان:حالا من چی برداشت کنم. شما اسمش را مصاحبه می گذارید یاچی؟

مسعود سمنانی :من نمی دانم اسم حقوقی اش چیست؟ من بعدا اینطوربرداشت کردم، نوعی دادخواست است!

دادستان :ببین آنچه که با شما شد یک مصاحبه بود یا یک بازپرسی بود که در این گزارش آمد.به زعم شما اسم آن صحبتی که باشما شد، اسمش چی بود؟ ببینید آموقع که شما باخانم”ربکا”صحبت می کنید،اینکه اسمش رامصاحبه یا بازپرسی یا نه بعد ازاین درموقعیت دیگری هم با شما صحبت شده یا فقط همان است؟

مسعودسمانی:نه فقط همان است.شایدبالاترازیک ساعت یادوساعت ما گفتگو کردیم.بعدآنرامکتوب کرد وبه زبان انگلیسی برای من فرستاد.بخشی ازانگلیسی اش را می فهمیدم، ان بخش هم که نفهمیدم ازترجمه گوگل استفاده کردم.فکرکنم که همان را به سوئد فرستادند.

دادستان:قبل ازمصاحبه تان یا حین مصاحبه تان،آیاعکسی ازحمید نوری به شما نشان دادند.

مسعودسمنان:بله،بله! نمی دانم چند تا.شایدهم سه تا، بیشترازصورت حمید نوری رادرکامپیوترایرج مصداقی دیدم.برای من مهم بود که مطمئن بشوم که دارم راجع به حمید عباسی صحبت می کنم. بعد من کاملا اورا شناختم.   

دادستان:کی شما مطلع شدید آن شخصی که شمابه نام حمیدعباسی میشناختید، حالااسمش حمید نوری است؟

مسعود سمنانی:دقیقا نمی دانم! فکرمی کنم اولین دادگاه رسمی اش تشکیل شد. من مطمئن نیستم                                                                                                                                                                    

دادستان: یعنی مدتی بعدازدستگیری ایشان،شما مطلع می گردید که اسم ایشان حمید نوری است؟

مسعود سمنانی:بله!

دادستان:مرسی

رئیس دادگاه: مرسی ازدادستان ها، حالا دیگه نوبت وکیل مشاوراست.

درمقدمه که شروع کردیم ودرلیست هایی که نگاه کردیم .یک سری اسامی درلیست آ(A)بودویک سری درلیست ب(B) بودکه اشاره کردیم واسامی را که من خواندم،توهم گوش کردی!حالاسئوال من اینکه:آن اسامی که من خواندم درست بود؟

مسعود سمنانی: بله. بله!

وکیل مشاور:میرویم به برهه اعدام های دستجمعی. توخودت صحبتش راکردی که به طورفیزیکی مورد ضرب وشتم قرارگرفتی. اول بپرسم:آیا مورد ضرب و شتم فیزیکی قرار گرفتی ؟

مسعودسمنانی:بله من دفعه دومی که ناصریان می خواست من رابه بند بفرستد. مورد ضرب وشتم قرارگرفتم.

وکیل مشاور: یعنی بلافاصله بعد ازاینکه به “هیئت مرگ”برگشتید و به طرف بند میرفتید، تورا مورد ضرب و شتم قرار دادند؟

مسعود سمنانی:دریک فاصله نشسته بودم. بعد ازاینکه می خواستند آخرشب من را به سمت انفرادی برد، دم درب شروع به زدن من کردند.

وکیل مشاور: چرا زدنت ؟

مسعود سمنانی: واقعا نمی دانم،خیلی عصبانی بود که من زنده ماندم!

وکیل مشاور:سئوال بعدی ام رادرباره سلول های انفرادی راادامه می دهم، سلول انفرادی یعنی سلولی که تودرآن تنها هستی، درسته؟

مسعود سمنانی: بله من بودم و یک پتوودمپایی هایم!

وکیل مشاور: چه مدت زمانی مجبورشدی درسلول انفرادی باشی؟

مسعود سمنانی:حدود یک ماه ونیم!

وکیل مشاور: دراین مدت اجازه داشتی که به بیرون بروید؟

مسعود سمنانی: اصلا و اصلا بیرون نرفتم!

وکیل مشاور:یعنی یک ونیم ماه،تک وتنها درسلول بودید؟مساحت این اطاق چقدربود؟

مسعود سمنانی:یک وهشتاد در دو و نیم متر!

وکیل مشاور: چرا تو را توی آن سلول انداختند؟

مسعودسمنانی:شاید به این دلیل بودکه ازبالادست دستوربگیرند ومارااعدام کنند!

وکیل مشاور:وقتی درطول این یک ماه ونیم درسلول نشستی،افکارت به کدام سمت می گشت!

مسعود سمنانی:فکرم این بود امروزمن را برای اعدام میبرند،فردا می برندیا روزبعد تر؟ درفکرم با دوستانم وبا خانواده ام صحبت می کردم!درسلول روی دیوارنوشته بود: ” ای سروایستاده،همواره ایستاده بایست”! حسین فیض قبلا آنجا چیزی نوشته بود ، الان آنرا به خطر ندارم. به مادرم فکرمی کنم. به پدرم فکرمی کردم. به مادروپدرهای فکر می کردند که بچه هایشان رااز دست داده بودند. همسرها، خواهرها وبردارها،به چه گناهی؟!نمی توانستم بفهمم چرا ما را اعدام می کنند.من یادم میآد وقتی به سوئد آمدم، به خاطرهمین شکنجه هایی که بهمن شده بود، اقامت گرفتم- مسعود تمام مدت دربیان این خاطرات سلول اشک میریخت-   

این دوباری که تورا به سمت “هیئت مرگ”می برند، چه مدت است؟

مسعودسمنانی: در فاصله ده روز بوده است!

وکیل مدافع حمید  نوری(عباسی) وارد گفتگوشد.                                       سلام مسعود. من “توماس کویست” یکی ازوکلای حمید نوری هستم.آیا روزهای اول دادگاه را شنیدید؟

مسعود سمنانی: نه.

وکیل مدافع: بازجویی‌های دیگردوستان شاید بودید؟

مسعودسمنانی : فقط روزدوشنبه(دیروز) بودم.

وکیل مدافع: شما دوست ایرج مصداقی هستید؟ درسته؟

مسعودسمنانی: بلی.

وکیل مدافع: کتاب‌هایش را خوانده‌اید؟

مسعودسمنانی : نه.

وکیل مدافع: آیا بازجویی پلیس کتاب او را برده بودید؟

مسعودسمنانی : برای نقشه‌هایش برده بودم.

وکیل مدافع: نقشه‌ها را شما کشیده‌اید؟

مسعودسمنانی : بلی من کشیده‌ام.

وکیل مدافع: ببینید فکرکردم به مرداد ۶۷ برسیم.اما نخست ازمدیریت زندان می‌پرسم. شما اسم حمید نوری را آوردید می‌دانید وی چه لباسی داشت؟

مسعودسمنانی: بلی لباس شخصی به تن داشت.

وکیل مدافع: منظور از لباس شخصی چیست؟

مسعودسمنانی: منظورم این است که یونیفرم بر تن نداشت.

وکیل مدافع:یعنی گاهی کت وشلواروگاه پیراهن وشلوارمی‌پوشید وهیچ موقع اونیفرم نداشت. خوب  ناصریان چی؟

مسعودسمنانی: ناصریان هم لباس شخصی داشت.

وکیل مدافع: یعنی مثل عباسی، گاها کت و شلوار و پیراهن؟

مسعودسمنانی: بلی.

وکیل مدافع: لشکری چی؟

مسعودسمنانی: لشکری را با یونیفرم دیدم.

وکیل مدافع: یعنی یونیفرم های سبز پاسدارها را به تن می کرد؟

مسعود سمنانی: کمی تیره‌ترازلباس آن‌ها به تن می کرد.

وکیل مدافع: ببینید این سئوال را دادستان پرسید:قبلا ما ازآقایی صحبت کردیم به اسم آقای عرب، شما این اسم را می‌شناسید؟

مسعودسمنانی:فقط درباره اوشنیدم،ولی او را نمی‌شناسم.

وکیل مدافع: درچه ارتباطی ، اسم ایشان را شنیدید؟

مسعود سمنانی: شنیدم او هم در دادیاری بوده است.

وکیل مدافع:ببینید این را موقعیکه درزندان بودی، شنیدید یابعد ازآزادی اززندان شنیدید؟

مسعودسمنانی:آخرین بارازجلسه درهمین دادگاه، باهم زندانی سابق من،نصراله مرندی شنیدم .

وکیل مدافع:شمااول جلسه به من گفتید:درهیچ دادگاه شرکت نداشتید،به هیچ حرفی گوش ندادید،الان می‌گویید، نصرالله مرندی چی گفت؟

مسعودسمنانی: من دوشنبه  همین ‌جا بودم!

وکیل مدافع:آهان،خیلی خوب،ببخشید.پس شما دوشنبه شنیدید.اولین باری است که روزدوشنبه اسم عرب را می‌شنیدید؟

مسعودسمنانی: قبلا هم شنیدم ولی این آدم را نمی شناسم!

وکیل مدافع:ببینید سئوال مشخص این است که آیا شما این اسم رادرگوهردشت شنیدید یا این‌که بعد ها شنیدید؟

مسعودسمنانی: یادم نمی آد!

وکیل مدافع: پس به زعم شما،ایشان دادیاربود،درسته؟

مسعودسمنانی:یک موقعی ایشان دادیاربودند. نه نمی‌دانم.

وکیل مدافع: خوب، میدانید چه مقطعی ایشان دادیار بودند؟

مسعود سمنانی: نه ، نمی دانم!

وکیل مدافع:با اجازه دادگاه، یک سری کروکی است،می خواهم نشان بدهم!ببینید ، این نقشه ای است که ما روزدوشنبه به آن نگاه کردیم! ببینید این کروکی را تا جائیکه من می فهمم ،شما این کروکی را کشیده‌اید؟

مسعود سمنانی: بلی

وکیل مدافع: کی این ها را کشیدید؟

مسعود سمنانی:فکر می کنم سال ۲۰۰۵ و یا ۲۰۰۶.

وکیل مدافع:من نمی دانم که دادستان این سئوال را ازشما پرید یا نه، تواین نقشه محل دادگاه این را آن‌جا نشان می‌دهید. حالا به نظرشما دادگاه آن‌جا بود یا جای دیگری؟

مسعودسمنانی: ممکن است یک ساختمان جلوترباشد، اما دقیق نمی‌دانم.

وکیل مدافع : کی متوجه شدید دادگاه می‌تواند این‌جا باشد؟

مسعودسمنانی:تازه گی ها به نقشه نگاه کردم. ولی فکرمی کنم،شایدیک ساختمان اشتباه شده باشد.

وکیل مدافع:ببینید این تازه ‌گی‌ها، چقدر تازه است،  یعنی کی می تواند باشد؟

مسعودسمنانی :یک هفته پیش.

وکیل مدافع:شما ازسال۲۰۰۵ و یا ۲۰۰۶،این نقشه را می کشید، ولی ازهفته قبل احساس را دارید که می‌تواند اشتباه باشد؟

مسعود سمنانی: من سال۲۰۰۵ و یا ۲۰۰۶، اینجا را کشیدم. ولی فکرم اینکه کروکی اینجا رادر دهنم بیارم . حسن کردم که این درست جا گذاری نشده است. 

وکیل مدافع: این را به پلیس سوئد نشان میدهید؛به پلیس گفتید: شاید جای دادگاه محل دیگری بوده باشد؟

مسعودسمنانی: نه. من آنرا نمی دانستم

وکیل مدافع: یعنی شما بعدا به این نتیجه رسیدید. مگرشمابه شهادت‌های آقای ایرج مصداقی گوش نکردید؟ با کسی سراین قضیه صحبت نکردید ؟

مسعودسمنانی: نه. با ایرج که اصلا صحبتی نکردم!

وکیل مدافع: خودت پس از۱۵ ویا ۱۶سال به این نتیجه رسیدی که اشتباه است؟

مسعود سمنانی: بلی. من در واقع این قسمت را فقط دوباردیدم

وکیل مدافع:شما بعدا تعریف می کنید که من هیجدهم(۱۸)وبیست ویکم (۲۱) مرداداینجابودم.تا جائیکه من می فهمم،شما درکریدورنشسته اید.هم قبل از ایبنکه شما رابه دادگاه ببرندوهم وقتی ازدادگاه برمی گردانند. درست فهمیدم؟شما کجای راهروگوهردشت نشسته بودید؟

مسعود سمنانی: با نشان دادن نقشه گفت: اول اینجا، بعد ازدادگاه این جا نشسته بودم.

وکیل مدافع: به‌خاطر این که قضیه برایم جا بیفتد.اینجا آشپرخانه است. شما دم دیوارآشپزخانه نشسته بودید؟

مسعود سمنانی:نمی‌توانم بگویم:دیوارآشپزخانه،اما روبه‌روی راهرونشسته بودم.

وکیل مدافع:من فکرمی کنم شما درجواب دادستان گفتید:درمقابل اتاق نشسته بودید؟

مسعود سمنانی: نه من نشان دادم که این‌جا نشسته بودم.

.کیل مدافع: یعنی آن طرفی که روبه‌رویم راهرو بود و نمی‌دانستم پشتم آشپزخانه بود.

وکیل مدافع: یعنی به آن طرفی که ساحتمان آشپزخانه وجود دارد!

مسعود سمنانی: نه من نگفتم.که پشتم ساختمان آشپزخانه بوده است. من مقابل  این راهرونشسسته بودم. این فرم هم باید جابجا بشه …

وکیل مدافع: شما ” کریدور مرگ ” را اینجا گفتید

مسعود سمنانی: نه و نه ،”کریدورمرگ” این طرف است .

وکیل مدافع:به آن میرسیم. روزدوشنبه، بعد صحبت با دادستان، شما تعریف کردید که عباسی یک لیستی راصدا می کند.که آنهارا برای اعدام می برند . چون بحث سراین بود که آیا شما صدای عباسی را می‌شناختید؟ شماگفتید: عباسی رامی‌دیدید که لیست رامی خونه.آیا شما عباسی رادیدید که لیست را می خواند؟

مسعود سمنانی: بلی دیدم.

وکیل مدافع: خوب حالا که این توجه را می کنید کدام تاریخ است۱۸یا۲۱مرداد یا هردواین روزها ست؟ چه تاریخی ازماه مرداد است؟

مسعود سمنانی: حدسم این است که ۱۸مردادبود ویا۲۱مرداد،نمی‌دانم. بیش‌ترفکرمی‌کنم ۲۱ مرداد بود.

وکیل مدافع : این که شما می بینید ، تنها در یک روز می بینید؟

مسعود سمنانی: بلی ، تنها یک روز می بینم.

وکیل مدافع: یعنی طبق ذهنیت شما باید روز۲۱مردادباشد؟عباسی اسامی را می‌خواند وزندانیان را به صف می کند وآنها را به سوی حسینیه می برد؟

مسعود سمنانی:من اینجوری گفتم: ۲۱مرداد بود که عباسی لیست زندانیان را می‌خواند.

وکیل مدافع: شاید من سئوالم را بد طرح کردم.این اسامی را که می خواند،آنها را به سمت حسینیه می‌برد؟

مسعود سمنانی: من فقط گفتم : به صف می شوند که بروند به سمت کریدور!

وکیل مدافع: ببینید اسامی را می‌خواند بعدا می‌بردند ته کریدور؟

مسعود سمنانی : بلی زندانیان صف می‌ایستادند تا به ته کریدور بروند.

وکیل سمنانی : ما داریم همان بحث ۲۱ مرداد را می‌کنیم؟

مسعود مدافع: بلی.

وکیل مدافع: آیا شما اسامی زندانیان راکه حمید عباسی می خواند، اسمی رابه یاد می‌آورید؟

مسعود سمنانی:من  حافظه ام در اسم خوب نیست و واقعا اسمی نشنیدم که من بشناسم.

وکیل مدافع: یعنی شما هیچ کدام ازآن‌ها نمی‌شناختید؟

مسعود سمنانی: نه. من نتونستم بشناسم

وکیل مدافع: آن موقع هم  چشم‌بند داشتید؟

مسعود سمنانی: بلی.

وکیل مدافع: بعد زندانیان را می‌برند ته کریدرو وهرچی میرفت تاریکتربودو شما آن‌ها را نمی‌بینید؟

مسعود سمنانی: نه !.

وکیل مدافع: پس شما نمی بینید که کسی را به حسینیه می برند یا خیر؟ دادستان از شما می پرسد:پس شما ازکجا می‌دانید آن‌ها اعدام شدند؟ ولی شما گفتید ؛اینها بر نگشتند!

مسعود سمنانی:خوب آن زمانی که من آنجا بودم،آن‌ها برنگشتند.من ندیدم برگردند.

وکیل مدافع: ولی شما آن‌ها را نمی‌شناختید؟

مسعود سمنانی: ولی می‌دانستم به‌سوی محل اعدام می‌برند.

وکیل مدافع: ببینید می‌گویید شمارابعد ازدادگاه می‌برند روز۲۱می برند به طرف حسینیه. بعد شما رفتید به آن جایی که ما می گوییم :  ساختمان شماره ۹.

مسعود سمنانی: بلی درسته. آن روز ناصریان تنها مرا به آن‌جا برد.

وکیل مدافع: پس می‌شد کسانی را به حسینیه ببرند وآن اشخاص را اعدام نکنند؟

مسعود سمنانی: من شنیده بودم و بچه ها با مورس گفته بودند؛آن‌هایی را که سمت چپ سالن به صف می‌کنند ،آنها را برای اعدام می برند.

وکیل مدافع: سئوالم این است ناصریان شمارا شخصابه‌سوی حسینیه ‌برد،امااعدام نشدید؟

مسعود سمنانی: من نمی‌دانستم اعدام خواهم شد یا نه.

وکیل مدافع: اما شما اعدام نشدید؟

مسعود سمنانی: نه نشدم.

وکیل مدافع:خوب حالابریم روی نقسه دیگر.شما اینهاراتماماازکتابایرج مصداقی کپی می کنید !

مسعود سمنانی: من کپی نمی کنم . پلیس کپی می کند !

وکیل مدافع:حالا بریم سر”ایران تریبونال” که شما درلندن شهادت دادید.درسال ۲۰۲۱۲. یادت می‌آید چی گفتید؟

مسعود سمنانی: نه دقیقا اما درباره زندان گفتم.

وکیل مدافع: فکرمی کنید آن‌هایی را که به “ایران تریبونال” گفتید با گفته‌هایت به این دادگاه یکی است؟

مسعود سمنانی: نه فرق می‌کنند.

وکیل مدافع: می‌توانید بگویید چرا شما درآن‌جا اسمی از حمید عباسی نیاوردید؟

مسعود سمنانی: بلی دادگاه “ایران تریبونال: بود نه عباسی.

وکیل مدافع: به دادستان گفتید: شما اسم ناصریان را آوردید چرا؟

مسعود سمنانی: ناصریان نهایت حس و نفرت نهایی خود را به ما نشان می‌داد.

وکیل مدافع : یادت می‌آید در”ایران تریبونال” چرا اسم عباسی را نیاوردید؟

مسعود سمنانی: من در آن جا یک پروسه را توضیح دادم.

وکیل مدافع: به پلیس گفتید در”ایران تریبونال” اسمی از کسی نبرده بودید؟

مسعود سمنانی: من در پلیس تمرکز نداشتم. سخت بود سوئدی صحبت کنم.

وکیل مدافع: شما در”ایران تریبونال” حرف از عباسی نزدید. فقط بحث ناصریان را کردید. آیا به پلیس هم ههمی را گفتید؟

مسعود سمنانی: من درست متوجه نشدم چی گفتم. من قصد طرح اسم‌ها را نداشتم.

وکیل مدافع: شما اسامی دیگران را آوردید اما نام نوری را نیاوردید.

مسعود سمنانی: من منظورم اشخاص خاصی نبود من فقط پروسه را توضیح دادم.

وکیل مدافع: شما چرا اسم رئیسی را می‌برید؟ در حالی که شما نه در اداره پلیس اسم رئیسی را نیاوردید؟

مسعود سمنانی: نه نیاوردم.

وکیل مدافع: ببینید من سخنان شما را گوش کردم در حالی که فارسی بلد نیستم اما دوستی دارم که فارسی بلد است. شما بحث ۱۵ خرداد را نکردید. ۱۵ مرداد گفتید. یادتان می‌آید در مورد ایران تریبونال درباره دادگاه گوهردشت چی گفتید؟

مسعود سمنانی: نه دقیقا.

بخش بعد ازظهردادگاه تعطیل شد تا فردا پنج‌شنبه. چون که جلسه دادگاه شاکی دوازدهم حمیدرضا خلاق‌دوست بود. اما متاسفانه وی چهار ماه پیش به‌دلیل ابتلا به کرونا فوت کرده بود. حمیدرضا خلاق‌دوست ۱۰ سال در زندان بود و شاهد اعمال نوری بود که زندانیان را برای اعدام می‌برد. قبلا پلیس ویدیویی از وی ضبط کرده بود که قرار بود امروز در دادگاه پخش شود اما این ویدیو پخش نشد.

بر پایه‌ی یادداشت‌های پیشینم برآنم:

دادخواهی همین است! هم صدا شدن با مادران، پدران، همسران و فرزندان همه‌ی ایرانیان خفته در خاوران‌های ایران، بدون گره زدن نامِ مبارزان با وام خواهی حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا که نماینده‌اش در جریان مضحکه‌ی نشست قاضی مرگ ابراهیم رئیسی برتخت قوه‌ی اجرایی مهمان این جانی و حاکمیت جنایتکار بوده‌اند .

باری کارما از امروز با دادگاه و محاکمه حمید نوری در استکهلم تازه آغاز شده است، پژواک صدای دادخواهی همه‌ی مردمان رنج کشیده و داغدار، به وسعت ایران باشیم

با ارائه شهادت مسعود اشرف سمنانی، جلسه نوزدهم ازدادگاه حمید نوری درشهراستکهلم به پایان رسید.جلسه بیستم به الین شاکی خانواده دادخواه یگانه دخترمحمود علیزاده تبریزی،سولمازعلیزاده اختصاص داردکه دادگاه عصرروزپنجشنبه تشکیل می گردد که از طریق راه دور با دادگاه ایجاد ارتباط می کند. 

تا یادداشتی دیگر …

 

     امیرجواهری لنگرودی

amir_772@hotmail.com   

لینک یادداشت های دادگاه حمید نوری دراستکهلم :

https://drive.google.com/drive/folders/1l_-DDPT0OmT6arD5agxkUrtLQkrNET6r?usp=sharing

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)