اریک جان ارنست هابسبام، تاریخ دان برجسته بریتانیائی، روشنفکر مارکسیست ، روز دوشنبه اول اکتبر درگذشت.

وی از سالها پیش با لوموند دیپلماتیک همکاری می کرد و مقالات بسیاری از او در نشریه ما به چاپ رسیده است . بسیاری از آنها تازگی موضوعی خود را حفظ کرده اند و ما شما را به خواندن مجدد آنها دعوت می کنیم:

امپراطوری به کجا می رود

مانیفستی برای تاریخ

افول امپراطوری ها

«دولت ها هستند که ملت ها را پدید می آورند، نه ملت ها دولت ها را»

هم چنین در فوریه ٢٠٠۶ ، ژان لوئی روبرت ، پروفسور تاریخ در دانشگاه سوربون ، در مقاله « خط سیری در قرن»، به بررسی آثارو ارثیه اندیشه ای وی پرداخته است. خط سیری در قرن

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)