خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه مشرق نوشته است شنود خاتمی وقت تلف کردن است. تنها نگاه به او کافی است!.
اگرکل این گزارش را بخوانید، خواهید دید کسی که مأمورتنظیم این یادداشت شده است، حتی نتوانسته اصل وجودشنود را که این روزها با علنی شدن اعتراض ها، پژواک بیشتری پیداکرده است تکذیب کند و تنها به فرا افکنی و سیاست روکم کنی پرداخته است.
او با پذیرش ضمنی آن، منزلت شنود را چنان بالابرده که خاتمی را در شأن آن نمی داند که کسی برایش شنودبگذارد!. اما گذشته از این نوع سخنان یاوه و بی محتوا ، اهمیت مسأله درآن است که نفس شنود و ابعادفراگیرآن چنان گسترده شده و به یکی از سازوکارهای عمده حکمرانی تبدیل شده است که دیگرمرزهای خودی و غیرخودی را هم پشت سرگذاشته و حتی سروصدای بسیاری از خودی ها را در آورده است. نظامی که همه نمایندگان مجلس اش شنودمی شوند و پس از افشای مطهری کسی از آنها کسی دم برنمی آورد، بسیاری ازمراجع آن شنودمی شوند و برخی نیزنارضایتی ضمنی خود را گاه گداری مطرح می کنند و حتی ناصرمکارم شیرازی باهمه وابستگی اش به نظام در فتواهای خود آن را جایزندانسته است، وقتی رئیس جمهورسابق مملکتی شنودمی شود و نارضایتی خود را علنا اعلامی می دارد و نامش هم به همراه صدها تن دیگر جزو ممنوع الخروجی هاست و به همین سبب نتوانست برای شرکت درمراسم یادبودماندلا از کشورخارج شود، و درهمین رابطه نام علی مطهری یک اصول گرای منتقد بیش از دیگران با شنود و افشای گری علیه آن گره خورده است . او پیگیرمعرفی وزیراطلاعات جدید از کسانی شده است که در دولت قبلی مسؤل تصمیم گیری و اجرای شنود دفترکاری وی شده اند که البته دولت جدید و وزیراطلاعات جدید پس از طرح تهدید به سوال و استیضاح درمجلس برآن شدند که با برخوردی دوگانه و متناقض از یکسوادعا کنند که آنها را بدلیل مبادرت به شنود برکنارکرده اند ولی از سوی دیگر درتوضیح بیرونی این تغییرات را حاصل جابجائی های کلی دولت و وزیرمربوطه دراین وزراتخانه عنوان کنند . بهرحال اگر دولتمردان حتی ناچارهم شوند زیربرخی فشارها، جابجائی هائی صورت دهند و اعترافاتی بکنند، سعی می کنند که شنود را به عنوان کارعناصرخودسرو غیرقانونی وانمود سازند و نه یک شیوه رایج و فراگیری که در کل پیکره نظام جاری است و تصمیم آن در بالاترین هرم قدرت اتخاذشده است.
بی تردید در شنودفعالان سیاسی و مخالف و یا محیط های دانشجوئی و اداری و.. خط قرمزی وجود ندارد اما آیا برای خودی ها و نهادها و شخصیت های نطام هم اصلا خط قرمزی در بکارگیری جاسوسی و شنود وجود دارد؟ پاسخ دادن به این سوال از بیرون آسان نیست. تنها می توان گفت که دامنه شمول آن بسیار وسیع تراز حد تصوراست و شامل بسیاری از دولتمردان و کارگزاران حتی عناصربسیارخودی رژیم و مراجع و مسئولان فرهنگی و امنیتی و نظامی و غیرنظامی هم می شود. شنودفراگیرهمه نمایندگان تنها مشتی از این خرواراست. چرا که رژیم بدین وسیله به همه تفهیم می کند که همه را تحت نظرخود دارد. رفتارهمه را حتی خادمان و سرداران را کنترل می کند. این یک رویکرد فراگیر بوده و بخش لاینفکی از تأمین اقتدارو حکمرانی رژیم بشمارمی رود. شمشیردو دمی است برای تأمین انقیادمطلق کارگزاران و خادمین از یکسو و اشاعه ترس و نگرانی و بازدارندگی درمیان شهروندان از سوی دیگر. حوزه خصوصی و عمومی و یا اندرونی و بیرونی هم نمی شناسد. واقعیت آن است که امروزه جاسوسی و شنود بی مهار به یمن رشد تکنولوژی به یکی از مهمترین خصایص حکومت ها، بویژه اشکال مستبد و تمامیت خواه آن تبدیل شده است و به آنها خصلت پلیسی تمام عیاربخشیده است. رژیم تبه کارولایت فقیه نیزبه نوبه خود در گستره وسیعی از آن بهره می گیرد.
شنود و جاسوسی دولت ها و حاکمین از شهروندان باهدف کنترل و سرکوب آنان بوده و ناقض حقوق اولیه هرانسانی است. علاوه براین بی شک اپوزیسیون و مخالفان نظام نخستین آماج و قربانی شنودفراگیرهستند. در چنین شرایطی بروزشکاف ها و درگیری های درونی حاکمیت حول این مسأله، فرصتی را برای دامن زدن به کارزاردرهم شکستن سدهای سانسور و اختناق و از جمله شنودفراگیر جهت ازهم گسیختن تورپلیسی و امنیتی رژیم و بهبودفضای قابل تنفس را دربرابر کنشگران سیاسی و اجتماعی قرارمی دهد. امروزه همه دیوارها گوش دارند و فضای شهرها دم کرده است. مبارزه علیه شنود و بی اثرکردن آن را باید به یک اعتراض عمومی و نافرمانی عمومی تبدیل کرد.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920930000177

سخنان حجاریان و جنگ قدرتی که جریان دارد!
طرح انتزاعی وکلی امکان تغییرقانون اساسی و انحلال مجلس به عنوان پاسخی به بحران کنونی دوگانگی مجلس و دولت توسط سعیدحجاریان درطی یک گفتگو موجب برآشفتگی وسرو صدای زیادی روبافزایشی در میان شماری از دولتمردان حکومت اسلامی شده است. سخن حجاریان ناظر بر شکاف و ناهماهنگی بین دولت و مجلسی است که درطی همین سه ماه در کارشکنی و احضار و تذکربه وزراء رکورد شکسته است. گرچه وی درهمین گفتگو خاطرنشان ساخته است که چنین امکانی عملا تا زمانی که کسی چون جنتی خود را بالا سرمجلس و دولت و اتتخابات می داند وجود ندارد، با این همه خشم اصول گرایان قصدخاموش شدن ندارد و هردم برلهیب آن افزوده می شود و گوئی آنها فرصتی را برای فراافکنی مکنونات خود در پوشش این سخن حچاریان بدست آورده اند نباید مفت از دست بدهند! واکنش نمایندگان مجلس و رسانه های متعلق به جناح افراطی به وی و بطورضمنی خطاب به اصلاح طلبان خیلی تند و خشم آگین است که در خلال آن وی و اصلاح طلبان را متهم کرده اند که نیت درونی خود مبنی بر انحلال مجلس مردمی کنونی و سودای ایجاد یک مجلس فرمایشی و دست نشانده را روکرده اند. آنها با تندیرین عبارات او را استالینیست و فاشیست و مخالف این نظرخمینی که مجلس در رأس اموراست متهم کرده اند. کسانی که تادیروز دربرابراحمدی نژاد حامی مجلس بودند و اکنون که فکرمی کنند دردولت جدید نفوذی دارند، به صورت ماکیاولیستی و برآشفته از نظارت مجلس خواهان انحلال آن شده اند. حتی برخی دست پیش را گرفته و اعلام داشته اند که برخلاف آرزوی حجاریان و اصلاح طلبان این مجلس است که قادراست صلاحیت دولت را سلب کرده و انتخابات مجددی را برگزارکند. آنها باین ترتیب در پشت سروصدای حمله به حجاریان و زدن نعل وارونه در اصل سودای درونی و یا بگوئیم گوشه از منویات درونی و نقشه راه خود را برملاکرده اند.
گرچه این گونه سخنان حجاریان معمولا به عنوان یکی از نظریه پردازان اصلاح طلب، همیشه بحث برانگیزبوده است و با وجود آن که هیچ قرائن و شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این بحث انعکاسی از مباحث و گرایش های درونی اصلاح طلبان است، و حتی مواردی درگذشته وجود داشته است که سخنان حجاریان بدلیل دردسرهای ناخواسته برای اصلاح طلبان توسط آنها به عنوان مواضع شخصی و غیرمرتبط با اصلاح طلبان عنوان شده است، با این همه انتظارمی رود که اصول گرایان در راستای اهداف مورد نظرخود به مدد خبرگزاری ها و رسانه های آتش بیار و حرفه ای چون خبرگزاری فارس و کیهان و جوان و رسالت و باشگا روزنامه نگاران و…و یا نمایندگان متعلق به راست افراطی مجلس، بر دامنه شعله آن بیافزایند تا با کمانه کردن آن خود اصلاح طلبان و یا دولت را وادارکنند علیه این سخنان موضوع بگیرند.
دراصل یکی از دلایل اصلی داغ کردن و باصطلاح گیردادن به این سخنان، بویژه توسطنمایندگان مجلس اسلامی، سیاست آنها مبنی بر بازدارندگی برخی سیاست های دولت، تعدیل تصمیمات آن بسود جناح خود بخصوص درحوزه های دانشگاهی و آموزشی و ارشاد وحتی برخی اقدامات دیپلماتیک و بطورکلی فلج ساختن دولت درحوزه هائی است که بسود خودنمی دانند. دربسترچنین سیاستی متهم کردن طرف دیگر به انحلال مجلس و بقصد تضعیف پایگاه اجتماعی روحانی که حجاریان اصلاح طلبان را پایگاه اجتماعی حامی وی خوانده است، به عنوان سیاستی فرافکنانه و نعل وارونه زدن است که درپوشش حمله به سخنان حجاریان صورت می گیرد. بخشی از جنگ قدرت است که جناح بازنده برای آرایش خود در برابرجناح برنده بکارمی گیرد و بطور مشخص بخشی از جنگی است که ازهم اکنون بین جناح ها برای کنترل مجلس آتی درجریان است که حتی حجاریان درشرایط کنترل شورای نگهبانان برروندانتخابات به وجود یک فراکسیون نیرومند اصلاح طلب باروسائی مجلسی چون ناطق نوری و امثال آن بسنده کرده است. با این همه اصول گرایان در پس این سخنان، تعرض حریف و خطر از دست دادن سنگرقوه مقننه را احساس می کنند و برآنند که ازهمین حالا باید به شدت با اصلاح طلبان و اهالی فتنه که دایما در تریبونهای خود می دمند که رویشان زیادشده است و به روحانی نسبت به نفوذ آنها در کابینه و ارکان کشور هشدارمی دهند، مقابله کنند.
ازهمین رو دعوا حول سخنان ججاریان را سوای آنکه بازتاب دهنده شکاف موجودحاکمیت، شکاف بین قوه مجریه و فضای عمومی جامعه با ترکیب مجلس تحت کنترل اصول گرایان است و طرحی برای یگانه کردن این دوگانگی، باید بخشی از جنگ قدرتی به شمارآورد که ازهم اکنون برای خالی کردن زیرپای یکدیگر در جریان است. افزایش بیش از پیش این جدال ها درچشم اندازکنونی دور از انتظارنیست.
۲۰۱۳-۱۲-۲۳
*-بی بی سی و سخنان حجاریان
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/12/131217_me_hajarian_government_majlis_dissolution.shtml

*- سایت کلمه : تهدید دولت به انحلال
http://www.kaleme.com/1392/09/26/klm-168601

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)