دوازده عکس تاریخی از تظاهرات شانزده آذر ۱۳۵۱ دانشجویان در دانشگاه تهران و خیابان های اطراف به یاد دانشجویان جان باخته توسط نظامیان رژیم کودتایی شاه در روز شانزدهم آذر ماه ۱۳۳۲، به نظر می رسد این عکس ها متعلق به ساواک بوده است
تصاویری از تظاهرات شانزده آذر ۱۳۵۱ دانشجویان
دوازده عکس تاریخی از تظاهرات شانزده آذر ۱۳۵۱ دانشجویان در دانشگاه تهران و خیابان های اطراف به یاد دانشجویان جان باخته توسط نظامیان رژیم کودتایی شاه در روز شانزدهم آذر ماه ۱۳۳۲، به نظر می رسد این عکس ها متعلق به ساواک بوده استدوازده عکس از تظاهرات شانزده آذر ۱۳۵ دانشجویان در دانشگاه تهران و خیابان های اطراف به یاد دانشجویان جان باخته توسط نظامیان رژیم کودتایی شاه در روز شانزدهم آذر ماه ۱۳۳۲٫

این عکس ها توسط موسسه مطالعات تاریخ معاصر منتشر شده است و به نظر می رسد متعلق به ساواک بوده است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)