دیروز پدران لُر ساده دل اسلام گرای ما می سرودند :تو که مهر *علی *
ور (در ) دلته ..نفت ملی سی چنته (برای چیته)؟!….

امروز فرزندان لُرهنوزساده دل اما ایران گرای ما می سرایند:تو که مهر*کوروش *
ور دلته آب کهرنگ سی چنته ؟آب کارون سی چنته ؟،آموزش زبان مادری سی چنته ؟حقوق قومی سی چنته ؟!

?!?!?!?!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)