اینکه از ایران می گویم دلی نمی شود بقیه دنیا مثل بهشت برین هستند، اندکی جاها می گویند بهتر از ایران است (؟!) و بیساری جاهای مانند ایران و شاید داغون تر. رذالتی در سال های حکومت ج.ا (آخوندیستی، پان اسلامی، پان عربی و…) دارد بکرا می برد نشان دادن بدبختی ها و مشکلات مردم کشورهای دیگر است که مثلا ای مردم بدبخت و تحت ستم ما، به بیند جاهای دیگر مردمک چقدر بدبخت تر هستند!، به بیند اگر ما حکومتیان ج.ا ها ۸۰% ثروت کشور شما در اختیار و به میل خود خرج می کنیم، بقیه جاهای دنیا همین گونه و بدتر است!، در همه جا سرمایه داری های حکومتی و خصوصی در حال غارت هستند!

گیرم همه دنیا ظالم بد، اما دلیل توجیه و حقانیت و مشروعیت حکومت ظلم و جنایت و فساد شما نمی شود.

به مدت حدود ۴۴ سال است یک  اهریمنی ساختند به نام صهیوینسم و شبانه روز بر مردم ایران بمباران پروپاگاندا می کنند که جماعتی چند میلیون یهودی و کسانی معتقد دین یهودی همچون یک نژاد و قومیت است در فلسطین سرزمین از عرب زبان های فلسطینی غصب کرده و این وظیفه ما است که به مهدی و شیعه اعتقاد داریم با هزینه کردن منابع محدود مادی و انسانی ایران، فلسطینی ها از ظالمان صهیونیسم نجات داده و دنیا را فتح کرده تا مهدی ظهور کند!، اینجا بحث های انحرافی این فرقه تبهکار بارها امثالهم و دیگران بیان کردند کلا داستان توجیه سازی یک حکومت و افراد ظالم و جانی و فاسدی است برای غارت و حکومت، اما کسانی که صهیونیست های حاکم بر اسرائیل را متهم به آپارتاید و ظلم و جنایت و فساد می کنند، خودشان در ایران بدتر از آن اتهام علیه صهیوینست ها عمل کرده و می کنند، با رسمی کردن چهار دین (سه نسخه ابراهیمی و یک نسخه غیر ابراهیمی)، رسما و عملا دارند آپارتاید عقیدتی دینی اعمال می کنند، عملا دارند تعریفی که از ملت می دهند و این به صراحت در صداوسیمایشان گفتند که منظور خمینی از ملت و میزان رای ملت، ملت شیعه و مسلمان است!، این سخن چه فرقی با آن اتهام به صهیوینست ها دارد که می گوید، کشور ملت یهود است، یعنی هر کسی دین یهودی دارد و یا از وادلدین و نیاکان یهودی دین بوده به مثابه یک قوم یک ملت هستند و اسرائیل متعلق به آنها است (یعنی این اتهام ج.ا هایی به اسرائیلی می زنند)، اما شبیه و بدتر از این ایدئولوژی صهیونیست را ج.ا هایی دارند ۴۴ سال رسما و عملا و با کمال وقاحت و رذالت اجرا می کنند!، عملا کشور ملک اقلیت شیعه ولایی کرده و عمده ثروت و قدرت و موقعیت در اختیار این اقلیت قرار داده اند و یکی از بی رحمانه ترین و وحشیانه ترین استثمارگری و رانتی و تبعیضی و فاسد عقیدتی در  تاریخ بشریت در ایران حاکم کرده اند.

اما این سلطه حکومت  آپارتاید عقیدتی ج.ا ها عواقب ناگوار و تراژیک و فاجعه باری برای عموم مردم ایران و بویژه لایه ها (طبقات و اقشار و…) فرودست و فقیر جامعه و مردم داشته است، فقر و کاهش دائمی ارزش کار و دارایی طبقات فرودست، اثرات مخربی روح و افکار و اخلاق و خلقیات و رفتار این اکثریت داشته است، بعد از چند دهه سرکوب بدیهیات و اولیات حقوق بشری و منگنه تحریم ظالمانه کالاهای بشردوستانه اجنبی و همدستان تحریم چیان و حکومت فاسد و ظالم و جانی مافیایی ج.ا، چنان عموم مردم ایران به انحطاط عمیق و وحشتناکی کشانده که دیگر مذهب و دین و اینها کشک شده، مسئله اصلی در ایران مسئله انحطاط اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی در اثر انحطاط اقتصادی و سیاسی است، میزان انحطاط به قدری وحشتاک و هولناک است که صراحتا بگویم کمتر کسی امید دارد بتواند روزی حلال به دست آورد!، تقریبا همه به نوعی کلاه شرعی سر خود و دیگران می گذارند و در نجاست حرام خواری درگیر هستند، وقتی حکومتیان حواسشان دنبال معشوق فلسطین و سرزمین های عربی و مکه و مدینه فاضله خیالی شان هستند . شبانه روز در فکر و نگران اینکه اوجب واجبات یعنی حفظ نظام در خطر نیفتد و ای کشور به عنوان یک میزبان قربانی برای انگل ج.ا ها می داند، دیگر فرصت و منابع مالی چندانی برای فقرزدایی دیده نمی شود.

اینکه  وضع مردم در پیش از ج.ا تا زمانه های قدیم تر چقدر بد بوذه، گذشته است، اما خیلی هم خوب نبوده د راغلب موادرف این سریمن دائما در آماج حکملات خارجی و دست به دست شدن حکومت بین ظالم شاهی با ظالم شاهی دیگر بوده و گهگاه شاهی و دهگان ها (بزرگ زمین داران) علایقی شبه ملی به تعیبر امروز داشتند و حکمرانی مردم خواهانی نسبت بدان ها می دهند (صرفا احتمال است و هنوز قطعیتی نشده واقعا در تاریخ ایران و جهان حکومتی بوده برای مردم معمولی بوده ونه فرادستان)، اما گدشته گدشته است، آن بدبخت های نیاکان همه مرده اند و امروز مردم ایران در وضعیت داغونی هستند، بی رحمی حرام خواری تنها به طبقات حرام لقمه فرادست محدود نمی شودف یک توحشی حرام خوری در میان مردم افتاده استف نیازی ینست مفصل مطلب نوشت، هر شخص معمولی در شهرهای ایران گشتی بزند، از توحشی گران فروشی و اجحاف و دزدی حیران می شود، بدییه رتین اصول بازار رقباتی آزاد (بعنوان راه حل وقت اقتصادی)، را رعایت نیم کنند، اتیکت قیمت اکثر قریب به اتفاق فروشگاه ها نیست، گاه در فاصله صد متر از کوی و برزنی به کوی برزنی دیگر، اختلاف قیمت یک کالای عین هم، از حدود ۱۰ تا بیش از۲۰درصد است!

فقط یک حساب سرسری کنند هر روز و هر ماه یک کاسی ۱۰% گران فروشی ودزدی کند، چه میزان می شود؟!

این توحش حرام خواری فقط حکومتی ها انجام نمی دهند، بلکه خود مردم معمولی و کاسب هایی نیز انجام می دهند شبانه روز درحال قسم دورغ و به ابتذال کشیدن اخلاقیات هستند، برای رعایت انصاف همیشه اقلیت را استثناء می کنیم، اما کاسب جماعت ایرانی بدجور حرام لقمه و حرام خوار و ردل استف ردالتی این چند سال اخیر تحریم کاسب جماعت بازاری و حتی خورده فروش ها نشان دادند مودبانه ترین اسمش توحش حرام خواری است!

این ننگ است، اما بایست گفت، اگر این تحریم های غربی و امریکایی نمی شد، چنین ملموس و جانکاه میزان انحطاط اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی و اخلاقی ایرانیان نماین نمی شد، تحریم ها موجب رنج و سختی  زیادی فراهم شد، اما نشان داد ۴۰ سال حکومت ج.ا ها دروغ تحویل مردم و بقیه جهان داده است، رانت درامدهای نفتی و غیر نفتی و خان یغما و غارتی برپا کرده بودند و مقداری ناچیزی سرریز از این غارتکده و دزدخانه ایران با منت و تحقیر به اسم یارانه به مردم می داده، و درگیر کردن مردم با بازی های اقتصاددان های خائن ضد مردمی با فرمول ها و توجیهات ضد بشری شان سرگرم زنده مانی کرد اند، مردم سرگرم دزدیی از هم و کلاهبرداری و سکه بازی و دلاربازی و دلال بازی و سگنال بازی کانال ها مجازی و.. کردند تا کمتر متوجه ظلم و جنایت و فساد اقتصادی حکومتی ها بشوند!

خودتخریبی که مردم معمولی عیله خود سال هاست دارند ادامه می دهند یکی از ترفندهای حکومتیان ج.ا است برای انحطاط و فرسودگی مردمی (ملی) و عمومی و اینکه این مردم همچنان منبع تامین نیروی انسانی و مادی و در اختیار گذاشتن زن برای هوسرانی و کامجویی و تامین مخارج پان اسلامی پان عربی حکومت ج.ا باشد.

باز می گویم استثنائات اقلیت کنار می گدارم، مردم ایران در کل در انحطط عمیق و هولناک و ضد بشری د راعاد همه جانبه اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی گرفتارند. انقلاب مردمی واقعی بایست یکی از اهدافش پایان دادن به انحطاط ها باشد.

این سخنان امثالهم سایر منتقدان تنها از باب روشنگری است وگرنه حکومتیان ج.ا ها برایشان مهم نیست تا وقتی بتوانند با انواع سانسور و سرکوب و رعب و وحشت و دور کردن مردم از اگاهی مانع قیام براندازی شوند. تا زمانی این فرقه اقلیت بتهکار ایران فروش، با زور به زیر نکشندشان مردم، از خر دنیاپرستی و حکومت ظالمانه و جنایتکارنه و فاسدانه شان دست نمی کشند، این جماعت اقلیت ج.ا فقط با زور دست از سر این کشور مردم بر می دارند. با زبان گفتگو و منطق و عقل نمی روند کنار و نه حاضر به اصلاح و حتی شبه مگناکارتا و عفو ملی نمی شوند، یعنی این حرامیان از غارت و دزدی سیرمانی ندارند، من پیشنهاد دادم که ثابت شود این حرامیان به پادشاهی مجتبی خامنه ای یا بخشش احتملا تیلیاردها یورو از غارت قانع نمی شوند، حرامیان تا مثل انگل ایران مکیده و پوکش کنند ایران را ول نمی کنند مگر مردم با کمک بدنه نیروهای مسلح از این حرامیان برکنار کنند و حکومت حکمرانی مردمی (سکولار دموکراسی) بعنوان راه حل موقت بر سر کار بیاورند، شاید از ره حکمرانی مردمی به نوعی بهتری رسید که دیگر چیزی به نام فقیر و طبقه فرودست و بالاشهری و پاین شهری و.. این انحطاط ها نباشد.

البته در میانه انحطاط و داغونی عمومی مردم، مشتی منفعت طلب و داغون ضد ایرانی امثال تجزیه طلب و مزدور اجنبی هم در کمین هستند. زمانه مهمی است، اگر این بار مردم متحد اقدام کنند و یک انقلاب واقعی همه جانبه به راه به اندازند شاید ایران از منجلاب ترایخی نجات پیدا کند وگرنه گه همین گوینه بماند چه تجزیه شود، اکثریت داغون خواهند ماند.

 

با این وجود بخشی بزرگی از این انحطاط می شود خود مردم برطرف کننند چه این ننگین ج.ا باشد و چه نباشد، برخی از این انحطاط ها قبال درمان نسبی توسط خود مردم است، اینکه مردم آزاری نکنند و در حق مردم معمولی و کارگر و مزدبیگر و همسایه و دوست و فامیل و… ظلم نکنند د راختیار خود مردم است، اینکه همدیگر آزاد ندهند با زبان و رفتار، اینکه نظافت را رعایت کنند محله و کوچه و محل کار، اینکه هرزگی نکنند و به همسری یکدیگر احترام گذاشته خیانت نکنند و دنبال زن و مرد متاهل نروند و خانواده ها از هم نپاشند در دست خود مردم است. چه این ننگین ج.ا بادش و نباشد، بسیرای از این انحطاط را مردم می توانند خودشان کنار بگدارند.

پ.ن: بارها از خسارت عظیم مادی و انسانی و معنوی ادامه ج.ا گفته شد، فقط اگر پارسال بساط این ج.ا جمع می شد و یک حکمرانی مردمی (سکولار دموکراسی) جایش می گرفت، احتمالا نیم تلیارد دیگر خسارت به کشور مردم ایران وادر نمی شد! این براورد تخمین استف صرفا بحث خسارت تحریم نیست، فرصت سوزی ها نسل سوزی و و.. بایست براورد کرد، این عدد صرفا تخمین برای درک عمق فاجعه ادامه نکبت ج.ا است.

اینکه از پیشنهادنامه تا پلان ج و انواع پیشنهادها مانند انقلاب از بالای محسن رنانی داده شده متوجه کردن راه حل است و نه صرفا شورش و اتفقا شبیه داستان ۱۳۵۷ ، انقلاب مردمی مفهومی بسیار وسیع تر جنبشی داررد برخی آن را اصرار دارند “زن، زندگی، آزادی”  بگذارند. اما عدو سبب خیر شد، جنبش سربرهنگان، نشان داد دوران ترس گذشته، حجاب شرعی اسلامی تعریف مشخصی دارد، پوشاندن تمام بدن زن بجز صورت و دست و پا از مچ تا انگستان و هر ناچه غیر از این باشد بی حجابی است، اینکه بی اعتقادان به حجاب شرعی اسلامی، ادا و اطوار درمیاورند به  هر دلیلی، مثلا لباس های نیمه برهنه و نشان چاک میان پستان ها و مهبل از زیر شوارک چسبنده توری و نمیه شکم و خیک و سوراخ بند ناف و برخی فجیع تر با ان همه دنبه و شکمبه پر چربی و قلمبه و سلبنه های داغون بدن افتضاح دارند و اما در کمال تعجب هنوز آن لجک و توری به  اسم روسری باریکه در سر می گذارند واقعا اسمش چه گذاشت؟ این ها داغونی جات است!

اینجانب نه کسی تشویق به حجاب کرده نه به یحجابی، فقط کسی اعتقاد ندارد بی خودی خودش مضحکه نکند، حالا فرصت شده و این نماد تبدیل به نه گفتن جدی ج.ا ها شده خودشان دوباره اسیر نکنند.

 

کثرت مردم عادی و تن ها دارایی های خویشتن چیزی است که هیچ قدرت اهریمنی و دیکتاتوری ها نمی تواند جلویش به ایستند.

 

هالیوود شاید همگان بدانند یکی از ابزارهای کاسبی سرمایه داری است، اما هر از گاهی نموره روسگری هیا داردف اسم فیلمش حضور خاطر ندارم، اما دیالوگی جالبی داشت (نقل به مضمون)، در بین صحبت های شخصیت های فیلم، گفته شد عده ای سرمایه دارن رومی مستکبر خواستند یک  آپارتاید بین رومیان و بردگان به راه به اندازند و بدین شکل که همه بردگان یک علامت شبیه پارچه به خود وصل کنند تا شهروندان نژادپرست رومی آنها بشناسند، بسیرای موافقت کردند، اما یکی از ان رومیان که عقل بیشتر داشت گفت اگر این کار کنیم، بردگان خواهند فهمید شمارشان چندین برابر رومیان (شهر رم) است، در این صورت خطر هست بردگان متوجه کثرت و قدرت کثرت بشوند و علیه رومیان (نژادپرستان ستمگر رومی) قیام کنند، آری!، وقتی اکثریت متوجه بشوند اکثریت هستند، اقلیت شانسی ندارد برای بقا، داستان این جنبش اخیر چننی است، جنبش فرودستان، جنبش فقرا، جنبش بی عدالتی جنسی، جنبش کارگران و… آنها قدرت کثرت و اکثریت هستند. اگر همه این جنبش گران متحد شوند و  تحت یک آرمانیه باشند اکثریت قاطعاشان پیروز می شود بر اقلیت ستمگر حاکم.

نکته  درباره جرم زدایی از اقلیت جنسی و یا موادمخدر سنتی: اینجانب صراحتا اعلام می کنم سیگار و دخانیات و مشروبات الکلی و مواد مخدر چیزهایی مضر هستند بویژه وقتی جنبه اعتیاد باشد بدتر، اما مسئله جرم انگاری و این که رسمی نباشند دو چیز متفاوت است، همه می دانند سیگار بسیار ماده مضری است و اما جرم انگاری نشده و بلکه حکومت ها در سراسر جهان اجازه تهیه و توزیع و استعمالش داده حتی مالیت و سود سرشاری از این تجارت ضد سلامتی می برند!

داستان این است شش میلیون و شاید بیشتر درگیر مواد مخدر سنتی مانندتریاک هستند، به هر دلیلی این درمان بر درمان های شیمیایی که بسیرای از همان قرص وشربت ها مستقالت همین تریاک و حشیش است نمی وتوانند یا نمی خواهندف اینجا دخالت در امر پرشکی نیست، مسئله این است میلیون ها تن دارند استعمال می کنند، این همه پرونده قضایی و اعدام از طرفی سوءاستفاده ستمکاران و الواط و خلافکارن و مسائل هولناک تن فورشی و دزدی به خاطر گرانی این مواد مخدر سنتی است! راهی تا اکنون حکومت ج.ا در پیش گرفتهف کشته شدن هزاران سرباز و افسر نیورهیا مسلح و اعدام افراد دخیل در این امر است و عملا ابناشت پرونده های مواد مخدر سیستم قضایی قفل کرده است، از چابکی و کاررایی سیستم قضایی به شدت کاسته و کشور معطل حل پرونده های مهم تری چون دعاوی حقوقی مالی و کلاهبرداری و اختلاس و نظاتر بر اموز دزدی های کلان از بیت المال و… شبیه همین موضع در بحث امور خصصوی جنسی و آزادی های مدنی و پوشش است، حجم عطیمی بودجه بیت المال و نیوری انسانی قضایی و انتظامی و… کشور صرف این امور کم اهمیت شده و کشور قفل شده در این امور بیهوده!

احتمالا کمابیش ۱۰% جمعیت کشور درگیر این دو مسئله هستند! وقتی چننی حجم عظیمی جمعیت درگیر هستند دیگر مسئله شخصی و کوچک نیست،مسئله کشور و ملی است.

به هر حال این روند جز ضرر و بیهودگی نصیب نمی شود، بایست راه حل دیگری قرار گرفت، جرم زُادیی و رفع مجازات های سنگین چون اعدام و زندان که  ایران را تبدیل به بزرگترین  زندان و اعدام کننده جهان کرده است!

 

برای مطالعه

طبقه‌ی حاکم و خیال‌پردازی‌های آن

https://www.radiozamaneh.com/772247

 

بدرود

مشکلات اساسی اقتصاد حکومت های نظیر ج.ا چیست؟

 

پیشنهادنامه به نیروهای مسلح ملی ایران (بخش۲) برای گذار سریع به حکمرانی مردمی (در حال ویرایش و تکمیل)

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)