به کوشش ناخدا حمید احمدی
 
روایت یکم- سرگرد مهدی همایونی فرمانده گردان هنگ پهلوی در کودتای ۲۸ مرداد
 
از سزی فیلم های مستند موضوعی و رویدادی از ایران قرن یسبم
۱۲۸۴-۱۳۷۹/۱۹۰۵-۲۰۰۰
 
 ۱۲۰۰منبع :آزشیو برنامه تاریخ شفاهی ویدیویی از ایزان قرن بیستم. شا مل
ساعت فیلم کفت وگوهای تاریخ شفاهی ناخدا حمید احمدی با ۱۳۰راوی از چهار نسل با کار داوطلبانه انفرادی ذر طول ۳۷ سال
 
video Oral History Program of 20th century-Iran
۱۹۰۵-۲۰۰۰
 
 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)