بادها می‌وزند و برگها فرو می‌ریزند. تا نیز بر زمین نیافتاده‌ایم برخیزیم و کاری کنیم. بادها می‌وزند و برگها فرو می‌ریزند. تا خودم برخاک نیافتاده و خاک نشده‌ام، برخیزم. برخیزم و سینه را از کینه ‌ها بشویم… امروز تماشا می‌کنیم و فردا تماشا می‌شویم. کوس رحلت بکوفت دست اجل ای دو چشمم وداع سر بکنید ای کف دست و ساعد و بازو همه تودیع یکدگر بکنید… بادها می‌وزند و برگها فرو می‌ریزند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)