گروه مبارزان خراسان مرکزی در یادداشتی درباره منشور مطالبات حداقلی نوشت:

“منشور مطالبات «حداقلی» بازتاب «سطح» مبارزه طبقاتی است، سوبژکتیوی که برآمده از ابژه و جهان «واقعی» است.

آنچه اهمیت «منشور» حداقلی را در بافتار سیاسی و طبقاتی شرایط انقلابی کنونی برجسته می‌کند می‌تواند حداقل به سه رویکرد تقسیم شود:

🔺 مبارزه تئوریک:
نقد جریاناتی از چپ و راست که نقش سوژه یعنی طبقه کارگر (کسانی که در ارزش افزایی سرمایه دخیل‌اند) را به عنوان «محوریت» تغییردهنده، منکر می‌شوند. جریان راست که «محمول» نظام سرمایه و در حال زد و بند با نیروی بیرونی و ایجاد تشکل‌های فاشیستی و خواهان حفظ نظام سرکوب به اسم دمکراسی و آزادی‌های فرمالیستی است به هیچ وجه خواهان شکل‌گیری تشکل‌هایی نیست که از درون، پتانسیل رهبری و ایجاد تغییرات بنیادی و سرنگونی نظم سرمایه‌دارانه و ارتجاع و هم چنین کانسپت «برابری»خواهی را داشته باشد. از طرف دیگر جریانات شبه «چپی» هستند که به دلیل «بحران» تئوریک و باقی ماندن در فضای احزاب جدا و  منفعل از توده‌ی  زحمتکش، هیچ پیوند ارگانیکی با مبارزات طبقاتی ندارند و خود را «جایگزین» سوژه «فعال» می‌دانند. نقد اینگونه جریانات به «خودسازماندهی»، سازمان یافته‌گی درونی و  اعتمادسازی اجتماعی کمک خواهد کرد.

🔺 درک دیالکتیکی رابطه‌ی بین «تئوری» و «خودآگاهی» که همانا «پراکسیس» است؛ به عبارتی برجسته کردن نقش «تعین» بخش «عمل آگاهانه» به منظور کسب مطالباتی که جزء حقوق اولیه و ضروری توده‌هاست. طرح مطالبات حداقلی، مدخل «خوداگاهی» به منظور عمیق‌تر شدن مبارزه طبقاتی و فراروی از سرمایه داری است. منشور حداقلی «خود سازماندهی» طبقه مزدبگیر است که می‌تواند به احتمالی به تشکیل شورای گذار و سپس تاسیس مجلس موسسان بیانجامد.

🔺«منشور» بستر عمومی‌سازی راستای مبارزه‌ی طبقاتی است. گام نخستی که تا در هیچ شرایطی ستم و مبارزه طبقاتی فراموش و متوقف نشود‌.
به این اعتبار که اگر فردا به دلیل «توازن قوا» و یا هر دلیلی دیگری، هر جریان «ضد انقلابی» توانست قدرت سیاسی را بدست بگیرد همین منشور حداقلی بتواند «نماد» اولیه‌ی تدوام‌ مبارزه تا رسیدن به نظمی جدید باشد که ساختار سرمایه را واژگون کند و قدرت را به دست شوراها بدهد. منشور، سرآغاز تشکل شوراهایی است که می‌تواند به کسب قدرت سیاسی و سپس مداخله در  امر تولید و مبادله و مشارکت بلاواسطه مردم در امور خویش و حق تعیین سرنوشت منجر شود.
ما ضمن نقد مفاد و نوع شکل‌گیری و تشکل‌های امضاء کننده‌ی منشور، در گرداب «تایید» و یا «تکذیب» منشور حداقلی نمی‌افتیم بلکه آنرا به موتور محرکه‌ی مبارزه در پراکسیس نبرد طبقاتی به «خودآگاهی» بدل می‌کنیم.

#مبارزان_خراسان_مرکزی
#گرداب_تایید_و_یا_تکذیب
#مهسا_امینی
#ژینا_امینی
#قیام_ژینا
#قیام_زندگی
#ائتلاف
#انقلاب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)