اگر همه ی ستاره ها را بشود به نخ بست

                برایت جهانی از ستاره می آورم

***

 اگر دستانم به ستاره ها برسد

تا اگر بشود چند ستاره را به نخ بست

برایت سبدی از ستاره می آورم

***

اگر روزهایمان

آمیخته ی مرگ نان و ترانه…

                        …مرگ تو نباشد

تا  اگر ستاره یی را بشود به نخ بست

تا اگر دستانم به ستاره یی برسد

به شاد باش تولدت یک دانه ی ستاره ی درشت می آورم

***

اگر جیب هایم…

  راه که می رفتم …

                 … صدا می داد…

دست کم برایت ستاره یی می خریدم

                                        به شاد باش تولدت…

اما …یا…نه…نه…

آنان که نانشان به ترانه معطر نیست

حتا اگر دستانشان به ستاره ها برسد

حتا اگر ستاره ها را بتوانند به نخ ببندند – با جیب هایی که اسکناس هاش بگو مگوی سکه ها را می بلعند…-

هرگز ستاره یی نمی چینند

حتا برای فروختن

                 به تو…

                    به من…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)