همبستگی «کمیتۀ هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی» با «حزب دموکراتیک خلق ها»: شما نمی توانید مبارزه برای آزادی را ممنوع کنید!

نشست دوم «کمیته هماهنگی بین المللی» (ICC)، قطعنامه، ژانویۀ ۲۰۲۳

فاشیست ترکیه، اردوغان، با توجه به انتخابات آتی ریاست جمهوری ترکیه از هر وسیله ای برای حفظ حاکمیت خود استفاده خواهد کرد. در حال حاضر ترور نمایندگان مبارزات انقلابی از اروپا تا روژاوا بخشی از روال روزمره است. حملات اشغالگرانه به جنوب کوردستان و روژاوا علیه دستاوردهای دموکراتیک خلق کورد و همۀ خلق های دیگر ادامه دارد. حتی احزاب بورژوایی نیز هدف حملات و سرکوب های آن قرار می گیرند. ممنوعیت «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) که یک حزب چترگون برای جنبش آزادی کورد، نیروهای سوسیالیست انقلابی و دموکرات ها است در مرکز این تدارکات فاشیستی برای انتخابات قرار دارد. دولت فاشیست قبلاً برای شهرداری‌های «حزب دموکراتیک خلق ها» در کردستان قیّم تعیین کرده است، بسیاری از نمایندگان و مدیران این حزب را دستگیر کرده و حساب‌های بانکی آن را مسدود کرده است.

جلسه رسیدگی به پرونده قضایی بسته شدن «حزب دموکراتیک خلق ها» در ماه ژانویه برگزار می شود و حکم در یک ماه آینده، قبل از انتخابات صادر خواهد شد. ما به عنوان «کمیتۀ هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی» (ICOR) در کنار «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) ایستاده ایم و با پیوستن به اکسیون ها در اروپا و سراسر جهان علیه نقشه های فاشیستی، برای همبستگی فعال بین المللی فراخوان می دهیم!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)