راستی اگر پدرم قرار بود رئیس جمهور شود بهش حتما بهترین ادب و معرفت را برایش آرزو میکردم و از سوئی هم کمتر بدنبال فرصت طلبی ها میگشتیم ولی بیشتر بدنبال موقعیت شناسی خوبی میبودیم!
حال چه خبر از آقای ظریف که اینهمه بخویش زحمت داده تا که حتی مادرش را اینچنین ببازار فروشد تاکه شاید ایمانش بیشترو خویش مهمتر گردد!؟
بلاخره اگر امام امت همعقیده قضات و مرام اسلام است که در نجات کسبه حتی بحقش حال اینچنین تصمیمی و آنهم تمام قانونی بجا آرد که ازمیان بردن ناجی این جهان و یا خدایش را در مقابل رسیدن به اعتبارات اتم آری اینچنین خشنود حال در راه برگشت به خانه و اهل بیت اش باشد.
ای بابا مارا باش که اینهمه فداکاریها کردیم که شاید پدری داشتیم باخدا و با معرفت!
پس نظام اسلامی مان قربانی اینچنین خواهد!
چرا از ابتدا نگوئیند که چاره ای اندیشیم برایش
تاکه بهتر و با سرفرازی نشانی باشیم در جهانیکه در چشم بعض بد گشتند
اما تنها این فریبی بود در میان ناآگاهان اسلامی اینبار هم از قوم شیعه!
چه کنیم که ایرانیم
آری ایرانیم اما در چشم خارجیان آنهم بر این صحنه باز باز
آری دگر بار هیچیک آدم نخواهیم بود و این باشد آینده هر مسلمان شیعه مسلک
آری این توطئه ای بود از همان یک هزار و یک دگر
آره ای پدر نامهربان روحانی آری این تنها توطئه ای بود در میان آنانیکه بدنبال منافع خویشند و از سوئی هم چشم دیدن روحانی مسلمان مسلک را تنها در ریا و تذویر بینند و هیچ بیشتر!
آری پدر خویش گم گشته ام بدان که در میان همین شکارچیان هر صفحه ای آنچنان آشکارند که هیچ نظر برآن توان افکندن نباشد.
پس خداوند کور میکند هر “منکرش” اینچنین
شب بخیر پدر نامهربان کور گشته کمی موفقیت آنهم در همان زوایای تربیت ات
در آخرای نا پدری خواستم بپرسم که شاید بهتر نباشد که دانی بنا بر قولی که امشب در مدیا رواج بودند
حال بعد از افشاگریها تنها قضیه لقو تحریمهایند در قبال همه پرسی (رفراندوم) که آیا مردم ایران حاضرند خدای خویش را قربانب این مرام خرافی دهند؟؟ این چیزی بود که در مدیا بچشم میخورند!
البته چنانچه خود منکرش هم نیستیند مارا و همچنین نظامی مردمی را هراسی در دلها هرگز نباشد.
راستی بچه ها دوست داشتیم باهمدیگر دیلینگ دیلینگ پله زنیم تا شاید که درسی آموزیم امشب در بهبودی حال وخیم مان!
متشکریم

در ضمن آقای وستروله کسی نبود بر این صحنه بجز دلال ذلیل نتانیو و آن قدرتهای اروپائی راسیست گرا
واقعا از آقای مهندس ظریف بایستی پرسید که چه احساسی میداشت در میان اینهمه معامله معافیائی
راستی که ایمان زیادی آدم را کور هم میکند ! ای تازه کار !!
در ضمن بقولی مهندسی قربانی گرفتن هم چندان خوب خب نیاموختی!
آخه امام امت در مراسم تولد امام رضا نقل میکرد که امام رضا با آمدنش به خراسان و شهادتش چه صفائی برقرار کرد
از سوئی هم خواستار آن بود که با مهندسی خوب بایستی که همچنین کسبه ای بر سر لاشه من قربانی پدیدارید! عجب کسبه ای آنهم از من زرتشت مسلک!!
جدا که شرمم است از اینکه ایرانیم اما خوشنودم که دینم را قبل تعقیراش دادم تاکه دست کم احمق نمیریم آنهم بعنوان قربانی کوری همچو آن کورانیکه بانام چین کمونیست ببازی آیندو اینچنین قیافه ای همچو آدم بر ماسک زنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)