روابط جنسی قبل از ازدواج ، همزیستی و خیانت به همسر در بین جوانان ایران به یک

هنجار مبدل شده است

در غرب به این فکر عادت کرده اند که در ایران قوانین سخت حاکم است .

 

اما به نوشته معمد رضا کاظمی ، خبرنگار مجله در اسپیگل همه چیز کاملا بر عکس است .

ایران انقلاب واقعی جنسی را از سر می گذراند .

فراخوان ها به محافظت  از ساکنان کشور در مقابل حملات غربی ف ممنوعیت ها و سانسور

کامل ، تاثیر عکس داشته اند جوانان ایران از آن ارزش های اخلاقی روبر می گردانند که رژیم به

تبلغیغ آنها می پردازند این نمونه در رابطه با جنس لطیف اشکار تر است .

دختران جوان ایرانی هر چه بیشتر قبل از ازدواج روابط جنسی بر قرار می کنند و این در حالی

است که با کره بودن در ایران نماد فضیلت به حساب می آید و از دست دادن آن قبل از ازدواج

می تواند پیامد های فاجعه باری برای عروس داشته باشد .

این گرایش کنونی به ویژه برای شهرهای بزرگ از حالت عینی تری برخورددار شده است به

اعتراف یکی از دانشجویان دختر ایرانی که در خوابگاه زندگی می کند تمام دختران بدون استثناء

قبل از ازدواج روابط جنسی بر قرار می کنند حتی زنان شوهردار از راه به در می شوند .

ذلیل انقلاب جنسی در این نکته نهفته است که در ایران تعداد زنان تحصیکرده و سطح رفاه مالی

آنان افزایش یافته است علاوه بر آن در حق خود پافشاری می کنند .

خبرنگار می نویسد رژیم دیگر نمی تواند آنها را کنترل کند .

محمد مبارکشاهی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)