آقای حمید رضا فروزانفر که از برکت غارت و چپاول گری مملکت به دست دایی مادرش
یعنی ولایت فقیه خامنه ای سر از پاریس در آورده و ملایم و محترمانه در مورد مجتبی
خامنه ای جنایتکار سخن می گوید ، غافل از آنست که ملت ستمدیده ایران ، آن همه
ظلم و ناروایی را تحمل نخواهد کرد. اگر به خاطر دزدی های فامیل ایشان نبود ، نامبرده
می بایست در خیابان های ایران سرگردان به دنبال کار و کسبی باشد تا شکم خود را سیر
کند .
نیک اهنگ کوثر در پاریس مصاحبه ای با اقای حمید رضا فروزانفر نوه خواهر خامنه ای به
عمل آورده که گفتار نامبرده گمراه کننده است .باید توجه داشت که مصاحبه شونده کیست
کجاست ، و چه هدفی را دنبال می کند ؟ اگر ایشان وابستگی به خامنه ای نداشت مانند
هزاران جوان محروم و سرگردان در اجتماع ایران ، شبانه روز به دنبال کار و در آمد کوچکی
برای ادامه زندگی بود . زندگی در رفاه و آسایش ایشان در پاریس به دنبال حکومت جابرانه
و غیر مردمی ملا خامنه ای است که خون مردم را درون شیشه کرده است .
این آقای فروزانفر که از سفره مردم بدبخت بهره گرفته و در خیابان شانزلیزه خوش می گذراند
نخواست مانند دیگر جوانان ایرانی شرف و انسانیت داشته باشد و از جنایات مجتبی خامنه ای
که بیشتر مردم ایران از آن آگاهی دارند پرده بر دارد .
بی تردید مجتبی خامنه ای به عنوان ابر جنایتکار و آدم کش دوران ما در تاریخ کشورمان به
ثبت خواهد رسید . حال امثال فروزانفر ها که خود بخشی از این جنایات و غارتگری اند ، چه
بخواهند و چه نخواهند مردم از آن همه جنایت و غارتگری به وسیله این رژیم روشنگری خواهند
کرد .مجتبی ها و غارتگرانی چون مهدی هاشمی و حمید رضا فروزانفر نیز در برابر ملت پاسخگو
خواهند بود .تا آن جا که ما آگاهی داریم مجتبی خامنه ای سر دسته و فرمانده لات هاو آدمکشانی
است که از پاسدار ، بسیجی ، جوان های بیکار و بی غیرت ایرانی نما ، مزدوران فلسطینی ،
موتورسوارهای خرد باخته و ضد مردمی بوده و تا کنون بیشتر دستگیری و شکنجه ، تجاوز در زندان ، کشتار در خیابانها به دستور و خواسته این انسان نما انجام شده است .
مجتبی خامنه ای نه تنها موجب و مسبب اصلی همه این سرکوبها و خشونت های خیابانی و یا
درون زندانها ، و یورش به خانه و خانواده جوانان زندانی است .در دزدی و غارت ملی نیز با پدر
گرامی و دیگر بستگان خود همراه و همگام بوده است . تنها یک قلم از دزدی این فرد ۱۶۰۰ میلیون پوند است که در بانک های انگلیس ذخیره شده و گویا دولت انگلیس به تصرف آن بی علاقه نیست
محمد مبارکشاهی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)