همانطور میدانید تا اغلب کشتارهای نابخردانه شیر ایرانی که بومی هزاران ساله بود (عمدتا توسط شاهزادگان و عمال فجری و برخی مردم ناآگاه)، این حیوان زییا و پرشکوه فغلا نسلش منقرض شده و امیدواریم با فعالیت دوستدارن محیط زیست دوباره احیا شد.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Abu_Ma%27shar%28Ibn_Balkhi%29-850AD.png?uselang=fa

استفاده از نماد شیر به معنی شجاعت و دلاوری از قلمروی ایران زمین، فقط به دوران هخمانشیان ( به توسط فرماروایی توانای کوروش کبیر- ایران زمین به اکثر اتحاد سرزمنی رسید و نشانگانهای شیر و خورشید- در بیرقها و درفشها و سایر نمادها دز آثار این دوران مشهود است، منتهی به دوران قبل برمی کردد و نمونه اش شیر سنگی بسیار کهن همدان نخستین پایتخت اولین اتحادیه اقوام هممزان و هم تبار آرایی -ایرانی ماد (گه به گویشی شبیه پارسی صحبت میکردند و خویشاندی با پراساین و پارتیان و سایر اقوام مشهور از جمله نیاکان امورز اذریها و پارسی زبان چون تات و فهلوی فیلی و لک و  کرد و فارسی لهجه نوین شهری است، تا شیرهایی بر آرامگاه مردم غیور پارسی لر و بختیاری نصب میشود.

تقریبا همه ایران دوستان ملی و میهن پرست میدانند سنگ نبشته دارویش بزرگ در بیستون به زبان ایلامی، زبان اکدی و فارسی باستان و به خط میخی نگاشته شده‌است.

File:Faravahar at Behistun.jpg

فر کیانی بیستون و کنده‌کاری خط میخی سنگ‌نوشته در کرمانشاه به سال ۵۲۰ پیش از میلاد مسیح

نکته ای- چون آفتاب تابان خورشید میترایی ایران زمین- هیچ جریان تجزیه طلب پانکُردی و نوچگان جدیدش در سایر اقوام پارسی ایرانی در غرب ایران نمیتوانند کتمان کنند، این سنگ نبشته در منطقه ای است که پانکُردها مدعی قلب کشور کذایی پانکردی شان میدانند (هنوز معنی کشور و ملت را نمییداند یا خودشان تجاهل زده اند(؟!)، یعنی کشور و ملت ابتدا باید وجود داشته و سابقه قابل توجه تاریخی و نسلی از مرزهای شناخته در خاکمیت و در رسمیت بین المللی باشد و بعد ادعایی کنند و چنین کشوری هیچ وقت تاریخ نبوده- همین مدعیان غربی امروز منکر حاکمیت اکثریت روس زبانهای کریمه و شرق اوکرانند و قبول ندارند این مردمبخواهند به کشور روسیه به پیوندد چرا به جریانهای تجزیه طلب پانترکی و پانکردی و پانعربی و غیره پناه میدهند که بسیاری شان مسلح و اقدامات تروریستی حتی علیه غیرنظامیان و منتقدان میکنند؟! استاندادرهای دوگانه غربیها تابلو است از مخالفت با الخاق ایرلندشمالی و کاتولونیا و غیره،اما مردم ایارنی غرب کشور بخاطر تنفر و احساس تبعیض واقعی یا ساختگی القئات جریانهیا تجزیه طلب و ضد ایرانی از حکومتهای استبدادی سطانی قجری و پهلوی و ولایی-آخوندی تمایل به جدایی طلبی دارند و  گمان میکنند زندگی بهتر خواهند داشت (که اشتباه میکنند) اگر مام وطن تاریخی چندین هزاراساله شان جدا شوندف اما کمی بنگرند پی به اشتباهشان میبرند، راه حل، اتحاد برای برقراری حاکمیت دمکراسی و عدالتخواهانه و به دور از فساد و تبعیض است.

مثلا اما همین مدت کوتاه سی ساله حکومت محلی قبیله بارزانی هادر شمال عراق، که کلسیبونی از جنایت و ظلم و فساد و بدیهی خارجی و ناامنی و بی عزضگی نشان دادند، بخشهایی عملا به ترکیه داده اند و حکومت خانخانی و ارباب و رعیتی و مرکز فحشاء و جاسوسخانه اجانب غربی و… کرده، در برابر داعشی مردمان ایزدی قتل عام و به زنانشان به کنیزی گرفتند و چون برده در موصل فروختن عرضه حمایت نداشتن و شایعایتی از خیانت به ایزدی است از سوی حکومت اربیل، اما قوای اگر سلیمانی به دادشان نرسیده بود تنُبانهای پیشمرگانشان سر نیزه دواعش بود و خانه نومایس کردها در چنگالدواعش، زیرا ببا کمترین مقاومت اندک وحوش داعشی در ابرابر تعدادبیشتر پیشمرگان فررای تا خود اربیل میتاختند و فرار مفتضاحانه در برابر خشد الشعبی عراقیها و… اثبات کرد چقدر ادعاهای این سرکردگان گانگستری پانکردی عرضه جانفشانی دارند، چرا عقیده نژادپرستانه و التقاطی با دنیاپرستی و فساد و کیش شحصیت پرستی (مشابهش از صدام قذافی تا استالین و هیتلر و.. فراوان در ترایخ دیده شده و نمونه بارزش دیگر کیش شخصیت حکومت اخوندهای ایران است) و تمام قلدری شان، ضعیف کشی است مانند حمله و ترور ناجوانمردانه به منتقدان غیرنظامی و مردم عادی غیر مسلخ!) و مردم ایرانی پارسی تبار این منطقه میخواهند از رگ و ریشه و سرزمین ایرانی تاریخی شان جدا کنند!

و اما نمیتوانند بگویند چرا داریوش بزرگ به این سه زبان عیلامی و اکدی و پارسی (فارسی باستان ( دستور نگاشت داده، اما به زبان کٌردی باستانی مورد ادعای آنها نداده؟! چرا که اگر چنین ملیت و قومیت کُردی مورد نظر بوده و آن در سرزمینشان که نشانه تمدن کهن است، ایا اهانت به آن مردم و نادیده انگاشتنشان نیست؟! در حقیقت داریوش در سرزیمین این سنگ نیشته ها فرمان به پدید داده، که شکی نیست خودش از مردمان ناحیه بیستون (کرمانشاه کنونی) میدانسته، داریوش آن مردم هم زبان و هم تبار خود میدانسته، کرامانشاهیان ۲۵۰۰ سال پیش مانند مردمان لرستان امروز و شیراز امروز و اصفهان امروز و تهران امروز همگی مردمی هم تبار و هم زبان بودند و قطعا مثل هر شهری دارای لهجه و گویشی داشتند، ولی آن تفوت نداشته زبان یکدیگر را متوجه نشوند. داریوش به زبان مشترک مردم کرمانشاهی و سنندجی و مهابادی و ارومیه ای و اراکی و قزوینی و زنجانی و رشتی و ساروی و گرگانی و سمنانی و نیشابوری و بیرجندی و زاهدانی و زابلی و چابهاری و بندرعباسی و بوشهری و اهوازی و شوشی و خرم ابادی و شهرکردی و یزدی و کرمانی و کاشانی و اصفهانی و شیرازی و مشهدی و همدانی و تهرانی و تبریزی و اردبیلی و… نیاکان امروزین این مردم نیشه، چون زبانهای اکدی و عیلامی )ایلامی) زبانهای قدیمی و بین الملی بودند، از انها استفاده کرده، اما زبان پارسی کهن، زبان عمومی و ملی دوران هحامنشیان بوده و چنانکه امروز هم زبان فارسی نو همین نقش وحدت آفرین و ارتباطی بین مردم ایران را دارای عناصر ادبی و مفاخر و تمام لغات و فرهنگ اقوام ایرانی در آن جلوه گر است، اگر توطئه های امپرالیستی استعمار-استثمارگران روسی و انگلیسی نبود، زبان فارسی مانند سیصد سا چهرصد سال پیش از بنگال تا بالکان و از شمال آرال تا جنوب خلیج فارس، نقش ارتباطی و میانجی مردم این نواحی بود. این همه شاعر و نویسند ادیبدر صد ساله پیش و حتی همین اواخر در سراسر سرزمینهای تمدنهای کهن از هند تا عثمانی و آسیای مرکزی قرون وسطی گویای همین نکته است.

اما شیر را ایرانیها در تمثالهای ائمه شیعه و خورشید در پشت سرشان میاورند که همگی در تاریخ و آیین و فرهنگ تمدنی کهن ایرانی از میترایی و  عیلامی و کاسی و زرتشتی آریایی در ایرانی 

خورشید هم میراث دوران متیرائیسم و مهرآیینی ایرانیان است، این دو در هخامنشاین سایر سلسله های حکومتی تا قبل از نظام نکبتی ضد ایرانی ج.ا ادامه داشت، بر اثر القائات نقفوذی ضد ایرانی سران ج.ا اشتباع تاریخی کردند و این نام و پرچم و نمادهای چندین هزار حذف کردند و امروزه دعوای کودکانه سر یکی از بدیهات هویت مشترک ما ایرانی رو داده!

این هم یکی دیگر خیانتها و ظلمهایی است افراطیون مذهبی و برخی از چپهای  مغزشویی توسط بلوشیکهای کمونیست به زباله دان تاریخ رفته است، که میتوان  ساعتها و صفخات پر کنم از جهالت این قماش مغزشویی شده توسط امثال پانهای عربی-ترکی هستند و نقوذی نمشخصا پانرعربهای نژاد کینه توز ضد ایرانی، اینها در آشوب فاجعه بار ۱۳۵۷ وارد نهادها شده اند، و هنوز دارند برای پانعربهای جناح دمشق-فلسطین-بیروت کار میکنند و  ایران به باتلاقهای ستیزه جویی بیهوده و احمقانه با  غرب کردند.

و آن جنایتکار ظالم غربی در تحریم ظالمانه وحشیانه عیله مردم ایران- از جمله کالاهای بشردوستانه قرار دادند- و در  خالیکه غربیان وحشی کم تمدن، دزدان بیت المال و تجزیه طلبان و تروریستهای ضد ایرانی را در کشورهایشان پناه میدهند به بهانه حمایت از حقوق بشر و مبارزه با رژیم حاکم ظالم و فاسد حنایتکار، و اما کار مثبتی نه حاکمان غربی و اپوزیسیون پرمدعا برای رفع تحریمها بویزه لااقل در بخش کالاهای بشردوستانه و  غیر نظامی و احیای برجام نمیکنند! در  حالی که سریغ احیای برجام بهترین گزینه برای صلح و جلوگیری از دست یابی ج.ا به سلاح هسته ای است!.

هرچند اگر این نفوذها در حکومت ج.ا نباشد، قطعا بخشی بزرگی از تحریمهیا ظالمانه و جنایکارنه غربیها خنثی میشود با مبارزه فساد و اصلاخ ماکرامدیها. فقط نیازمندی ک حکومت ملی است، حکومنی با وجو آخوندها و نظامیان روسوفیل و خائنان مافیای فاسد به دشواری ممکن است.

بارها افرادی مانند ارسالهای مثل آزادادینو اخیرا دیدیم گفته اند اساسا هیچ دیل منطقی دلیل  نیست که دشمنی میان مردمان یهودی و اسرائیلی با مردم ایران و اسرائیل باشدف و برهکس ارتباط این دو کشور موجب صلح و امنتی و آبادی هر دو و منطقه و جهان میشود. 

این قتنه دعوای ج.ا یا اسرائیل و یهودیان، ناشی ا ز نفوذ پانعربهایی است که  برای لاپوشانی مقااصد ضد ایرانی شان، اسام و تشیع بهانهک رده اند.

در هیچ جای قرآن و تشیع اصیل علوی، سخنی با برای دشمنی با یهود نگفته و بر عکس با تامل تایید دارد، خدا انسانها در قبایل و اقوام مختلف آفرید تا همیدگر بشناسند و زمینه رشد فراهم شود، حتی علمژنتیک این تایید میکند امیختن اقوام با هم موجب بروز رشد هوشی و بالندگی میشود.از دلایل هوش بالای ایرانیان و یهودیان با هم آمیزختن و بااقوام دیگر.

  ایران بزرگ و قوی و دمکراتیک هیچگاه دشمن کشورهای دیگر نخواهد و بلکه حافظ صلح و امنتی و خبقع ارتابط دوستی  و تبادلات انسانی و اقتصادی و فرهنگی مردمان خواهد بود.

https://www.uplooder.net/img/image/87/b4257e35617991aed31e4fd127f92297/651px-Shir---khorshid-on-map.png

شیر و خورشید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF

 

File:Behistun DB1 1-15.jpg

متن سنگ‌نوشته را می‌توان (بر اساس ترجمه آلمانی آن) به صورت زیر خلاصه کرد:

 1. ستون یک: نام شاه؛ عناوین؛ سلسله نسب؛ حدود و رسم حکومتش.[۱۳]
 2. ستون دو: قتل بردیا توسط کمبوجیه؛ شورش گئومات؛ مرگ کمبوجیه؛ ترور گئومات؛ جانشینی داریوش بر تخت سلطنت.[۱۴]
 3. ستون سه: شورش آثرین در عیلام و ندینتئیرا در بابل؛ اعدامشان.[۱۵]
 4. ستون چهار، بند۱: فهرست ۹ استانی که هنگام حضور داریوش در بابل شوریدند.[۱۶]
 5. ستون چهار، بند۲: شورش مارتیا در عیلام و اعدامش.[۱۷]
 6. ستون چهار، بند۳: شورش فرورتیش در ماد و اعدامش در اکباتان؛ پیروزی‌های متعدد در همین زمان توسط فرماندهان شاه بر شورشیان ارمنی بدست آمد. شورش چیچَتَخما در سَگَرتیا و اعدامش.[۱۸]
 7. ستون چهار، بند۴: پارت و هیرکانیا، به شورش فرورتیش ملحق می‌شوند؛ که توسط پدر داریوش، ویشتاسپ، سرکوب می‌شوند.[۱۹]
 8. ستون چهار، بند۵: شورش فراده در مرو و سرنگونی‌اش توسط دادرشیش.[۲۰]
 9. ستون چهار، بند۶: شورش وهیَزداته در پارس و اعدامش.[۲۱]
 10. ستون چهار، بند۷: وقایع تحریک پیروان وهیَزداته در ارچوسیه و پایان دادن آن توسط ساتراپ ویوانه.[۲۲]
 11. ستون پنج: شورش ارخهٔ ارمنی در بابل و اعدامش.[۲۳]
 12. ستون پنج، بند۱: خلاصهٔ ۹ وانمودگر تخت شاهی و ۹ نبرد با آنان.[۲۴]
 13. ستون پنج، بند۲: دلایل برخاستن و سرکوب این شورش‌ها: «دروغ» و بزرگداشت اهورامزدا.[۲۵]
 14. ستون پنج، بند۳: هشدار دربارهٔ دروغ.[۲۶]
 15. ستون پنج، بند۴: تصریح رسمی شاه دربارهٔ علاقه‌اش به حقیقت.[۲۷]
 16. ستون پنج، بند۵: یگانگی موفقیت داریوش.[۲۸]
 17. ستون پنج، بند۶: درخواست شاه به مردمان آینده برای منتشر کردن متن سنگ‌نوشته.[۲۹]
 18. ستون پنج، بند۷: یاری اهورامزدا به داریوش.[۳۰]
 19. ستون پنج، بند۸: درخواست شاه به شاهان آینده و کسانی که لوحه تاریخی بیستون را می‌بینند.[۳۱]
 20. ستون پنج، بند۹: ۶ یاور داریوش علیه گئومات؛ راهنمایی شاهان آینده برای حمایت از نسل این حمایت کنندگان.[۳۲]
 21. ستون پنج، بند۱۰: معرفی نوشته جدید و پراکنده شدن متن.[۳۳]
 22. ستون پنج، بند۱۱: شورش ئَتَمَئیته در عیلام و سرنگونی‌اش توسط گبریَس.[۳۴]
 23. ستون پنج، بند۱۲: پیروز داریوش بر سکاها به فرماندهی سکونخا.[۳۵]

نکته‌های اصلی کتیبه بیستون از این قرار است: معرفی داریوش از زبان خود او، دودمان هخامنشی، چگونگی اعاده پادشاهی به هخامنشیان، شیوه حکومت داریوش، مرگ کمبوجیه، طغیان گئوماتا و کشته شدن او در پاییز ۵۲۲ ق م، شورش و طغیان در بسیاری از سرزمین‌ها و سرکوبی آن‌ها و اعاده نواحی بسیاری که از فرمانبرداری سر باز زده بودند، پیروزی‌هایی که در نوزده نبرد نصیب داریوش شده‌است و از جمله پیروزی مهم و دشوار بر سکاها، چگونگی استقرار آرامش و امنیت در امپراتوری پهناور، رد ادعاهای یاغیان ضد حکومت، هشدار نسبت به دروغگویی، دفاع از راستی و راستگویی، دعای نیک در حق کشور و مردم، سپاسگزاری داریوش از یاریهای اهورامزدا در غلبه بر معارضان و بازگشتن صلح، اندرز به شاهان آینده و کسانی که کتیبه بیستون را می‌خوانند، نام کسانی که در غلبه بر گئوماتا از داریوش پشتیبانی کردند و اشاره به انتشار متن کتیبه در سراسر قلمرو هخامنشی به خط میخی و سه زبان پارسی باستان، بابلی و ایلامی. این کتیبه‌ها کلید کشف رمز کلیهٔ خطوط میخی گردید. به ویژه «سر هـ. رالینسون» در این موفقیت سهمی بسزا دارد.

ویکی پدیا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)