در همدردی با خانوادە ژینای بیگناه، همنوایی با زنان مبارز و پیشگام، همگامی با جنبش مردم ایران و حمایت از فداکاریهای مردم کردستان برآن هستیم تا در پاریس گرد هم آییم.

باشد کە بتوانیم خشممان را از قتل عمد فجیع ژینا و این همە سال جنایت و تبعیض و ویرانی رژیم ولایت فقیە فریاد بزنیم و مراتب قدر شناسی از مبارزان شجاع داخل کشور را برجستە نماییم .

رسانیدن فریاد آزادیخواهانە و مدنی مبارزان تبعیض ستیز ایران بە اذهان عمومی، نهادها، جمعیت های مدنی و دولتی پاریس و فرانسە را وظیفە خود میدانیم .

از همە ایرانیان آزادیخواە و برابری طلب مقیم فرانسە، مردم فرانسە و همە آزادیخواهان راستین دعوت می کنیم با ما همراه شوند تا اعتراض بە قتل مهسا و محکوم کردن جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران را فریاد کنیم.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە
شورای دمکراتیک – پاریس ( برای حمایت از جنبشهای مردمی در ایران)

تا کنون نمایندگی های سازمانها و ائتلافهای سیاسی زیر در فرانسە از این گردهم آیی حمایت کردەاند:

مرکز همکاری احزاب کردستان
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
کنگرە ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

زمان : شنبە بیست و چهارم سپتامبر، ساعت ۱۵ تا ۱۶.۳۰
مکان : Place de la République

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)