در پی پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس جهت حذف سربازی اجباری و حق اختیاری بودن سربازی کمپین “نه به سربازی اجباری” با شعار “سربازی اختیاری، حق جوان ایرانی” شروع به کار کرده است.

در اعلامیه اعلام موجودیت وآغاز فعالیت این کمپین که نسخه ای از آن در اختیار کوچه قرار گرفته آمده است :لایحه خدمت سربازی اجباری در سال ۱۳۰۳ به رغم مخالفت فئودالها و روحانیان به تصویب مجلس چهارم شورای ملی رسید.

ماده چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ بیان میکند که خدمت وظیفه عمومی در ایران ۳۰ سال است که به چهار دوره تقسیم میشود و دوره نخست خدمت ضرورت شامل ۲ سال میشود. هماکنون طول خدمت وظیفه در ایران ۲۱ ماه است.

اما با نگاهی گذرا به کشورهای جهان در زمینه خدمت وظیفه عمومی در مییابیم که اکثر این کشورها راه دیگری را انتخاب کردهاند؛ ۶۱ درصد کشورهای جهان (۱۲۳ کشور) سربازی اجباری ندارند؛ ۳۰ درصد (۶۰ کشور) از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده میکنند و در تنها ۹ درصد (ایران و ۱۶ کشور دیگر) سربازی اجباری به مدت بیش از یک سال را به اجرا میگذارند.

حال پرسش اصلی این است که در شرایطی که در بسیاری کشورها با توسل به سربازگیری حرفهای، از طرفی به حق انتخاب و آزادی فردی شهروندان احترام گذاشته میشود و از سوی دیگر زمینه ایجاد ارتش قوی فراهم آمده و از اتلاف وقت و آسیبهای روانی به جوانان خودداری شده است، تداوم قانون خدمت سربازی اجباری در ایران برای نزدیک به ۹ دهه، چه نتایج مثبتی با خود به همراه داشته است؟

گروه «دانشجویان و دانشاموختگان لیبرال ایران» و «مرکز ایرانی مطالعات لیبرالیسم»با تاکید بر انتخاب آزادانهی جوان ایرانی و تقویت نیروی نظامی کشور، اقدام به راهاندازی کمپین «نه به سربازی اجباری» کرده است و در این میان دست همکاری و همیاری همهی گروهها و شخصیتها را به گرمی میفشارد.

این کمپین در نظر دارد با انتشار مقالات و یادداشت های اندیشمندان به بررسی و طرح مسئله اجباری و یا اختیاری بود سربازی بپردازد.

آدرس کمپین: https://www.facebook.com/na.be.sarbazi.ejbari

دو هفته پس از آنکه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پیشنهادی را مبنی بر جایگزینی “سربازی اجباری” با “سربازی حرفه ای” و یا “داوطلبانه” منتشر کرد، یک گروه سیاسی-دانشجویی با همکاری یک مرکز مطالعاتی، اقدام به راهاندازی کمپینی با عنوان «نه به سربازی اجباری» کرده اند. این کمپین، شعار خود را «سربازی اختیاری، حق جوان ایرانی» اعلام کرده است.

به گزارش-در اعلامیه آغاز به کار این کمپین که توسط گروه «دانشجویان و دانش اموختگان لیبرال ایران» و «مرکز ایرانی مطالعات لیبرالیسم» راهاندازی شده، با اشاره به سابقه تصویب و اجرای قانون سربازگیری اجباری در ایران و تغییرات آن در دهه ۶۰ خورشیدی آمده است: «لایحه خدمت سربازی اجباری در سال ۱۳۰۳ به رغم مخالفت فئودالها و روحانیان به تصویب مجلس چهارم شورای ملی رسید. ماده چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ بیان میکند که خدمت وظیفه عمومی در ایران ۳۰ سال است که به چهار دوره تقسیم میشود و دوره نخست خدمت ضرورت شامل ۲ سال میشود. هماکنون طول خدمت وظیفه در ایران ۲۱ ماه است.»

این اعلامیه، ضمن بررسی انواع خدمت وظیفه عمومی در ۲۰۰ کشور جهان، نتیجه گرفته که اکثر این کشورها راه دیگری را به جای سربازی اجباری انتخاب کرده اند: «۶۱ درصد کشورهای جهان (۱۲۳ کشور) سربازی اجباری ندارند؛ ۳۰ درصد (۶۰ کشور) از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده میکنند و در تنها ۹ درصد (ایران و ۱۶ کشور دیگر) سربازی اجباری به مدت بیش از یک سال را به اجرا میگذارند.»

گردانندگان این کمپین، در پایان بیانیه شروع به کار خود این پرسش را مطرح کردهاند که «در شرایطی که در بسیاری کشورها با توسل به سربازگیری حرفهای، از طرفی به حق انتخاب و آزادی فردی شهروندان احترام گذاشته میشود و از سوی دیگر زمینه ایجاد ارتش قوی فراهم آمده و از اتلاف وقت و آسیبهای روانی به جوانان خودداری شده است، تداوم قانون خدمت سربازی اجباری در ایران برای نزدیک به ۹ دهه، چه نتایج مثبتی با خود به همراه داشته است؟»

گفتنی است پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تحقیقی که روز ۲۷ مردادماه امسال بر روی وبسایت این مرکز قرار گرفت، با تاکید بر ناکارآمدی سیستم سربازی اجباری، خاطرنشان کرده که «تاریخ مصرف سربازان وظیفهای که صرفا به ماموریتهای خدماتی و نگهبانی و غیرتخصصی به سبک سدههای گذشته میپردازند خاتمه یافته است».

این مرکز از دو مدل «سربازی داوطلبانه بسیجیمحور» و «سربازی حرفهای» به عنوان الگوهای جایگزین برای سربازی اجباری در ایران نام برده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)