شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه ای از اعتراضات بازنشستگان اعلام حمایت کرده است.

شورای هماهنگی باتاکید بر ملموس تر شدن ضرورت پیوند جنبش های اعتراضی سیاست درستی با اعلام حمایت از اعتراضات بازنشستگان در پیش گرفته است.

بازنشر اطلاعیه های سندیکای شرکت واحد در خصوص اعتصاب غذای رضا شهابی و حسن سعیدی دو فعال سندیکایی بازداشتی در کانال شورا و حمایت صریح سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه از معلمان زندانی و لزوم آزادی آنان و مجموعه ای از رویکردهای دیگر در این راستا، گام هایی امیدبخشی در مسیر تجدید همگرایی بزرگ بخش های سازمان یافته اردوی کار کشور است.

اهمیت همگرایی پایدار و دارای ساختار نهادینه در بخش سازمان یافته اردوی کار در آن است که می تواند شرایط مناسب تری برای پیوستن بخش های غیر سازمان یافته جامعه کارگری به جنبش مطالباتی فراهم سازد.

با توجه به ساختار نیروی کار کشور که در آن واحدهای کوچک غلبه دارد؛ همچنین وزن بالای ارتش ذخیره بیکاران و پیوندهای گسترده احاد این ارتش با زحمتکشان حاشیه نشین و مطالبات آنان، هر گامی در مسیر گسترش کمی و سازمان یافتگی و همبستگی بیشتر طبقاتی، به شکل گیری این همگرایی پایدار در بخش سازمان یافته مشروط است.

با حرکت در این مسیر است که بار دیگر پل های بنا شده سابق اما آسیب دیده از ضربه های اخیر دستگاه سرکوب، محکم تر، دوراندیشانه تر و با محاسبات عمیق تر بازسازی خواهد شد تا حرکت به سمت ایجاد بلوکی از نیروهای کارگری هم سرنوشت در مبارزه مشترک برای نان و آزادی با گام های محکم تری به پیش برداشته شود.

 

********************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)