حمایت شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی از اعتصاب کارگران داربست بند

اعتصاب کارگران داربست‌بند در پروژه‌های مختلف نفت

اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت و گاز عسلویه – ویدئو

اعتصاب کارگران نفت ۲

 

اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز – کارگران پروژه‌ای فاز ۱۴ عسلویه کمپین ۲۰-۱۰

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)