جهت درخواست ملاقات،

امروز ۲۴ خرداد ماه.

طی مراجعه ای که ربابه رضایی همسر رضا شهابی، امروز ۲۴ خرداد به دادسرا زندان اوین داشتند. از بازپرسی درخواست ملاقات کردند تا بتوانند همسرشان را بنابر شرایط وخیم جسمانی اش راضی کنند تا اعتصاب غذایش را بشکند .
ماموری که مسئول پاسخگویی بود از خانم شهابی درخواست کردند منتظر باشند تا نزد بازپرس بروند و پاسخ بگیرند ، بعد از اینکه مامور برگشت، گفت بازپرس اجازه ملاقات به شما نمیدهد و گفتند ما خودمان اعتصاب غذای شهابی را میشکنیم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اینگونه پاسخگویی به خانواده رضا شهابی کارگر زندانی را مصداق اذیت و آزار و شکنجه خانواده زندانی میداند و هرگونه تهدید وفشار از سوی مسئولین قضایی را بشدت محکوم میکند وخواستار آزادی بی قید وشرط رضا شهابی وحسن سعیدی دو عضو در بند سندیکا میباشد.

 

t.me/vahedsyndica
@pvsyndica
@vahedsyndica ارتباط با سندیکا
https://instagram.com/stories/vahedsyndica
www.vahedsyndica.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)