وضعیت بحرانی و بروز جنگ در اروپا میان روسیه و اوکراین و وابستگی شدید ایران به روسیه و رفتار سیاسی که رژیم حاکم بر ایران در رویارویی با وقایع بین امللی و همچنین وضعیت برجام و توافق هسته ای، نشانه های هولناکی را حکایت می کند که در صورت محاسبه اشتباه و همراهی ایران و در صورت همراهی احتمالی رژیم با روسیه در جنگ های منطقه ای و همچنین احتمال گسترش جنگ از سوی روسیه و نیاز این کشور برای کم کردن فشار بر خود و همراه کردن شریک جرم در صحنه بین المللی تهدیدی هولناک را پیش روی مردم ایران قرار می دهد که کمتر تحلیلگری به آن پرداخته است.

اگر چه این یک احتمال است اما باید تمامی احتمالات را در نظر داشت.

در این ویدئو تحلیلی بر این موضوع انجام شده است.

#جنگ  #تهدید_ایران #روسیه_اوکراین #سلام_فرمانده  #علی_جلالی