فلسفه سیاسی متعارف ، نقطه شروع خوبی برای تفسیر و تحلیل اتفاقات در جریان نیست ؛ در بهترین حالت این نوع تفاسیر با نگاه پس­نگر مدت­ها پس از واقعه­ای خاص به تحلیل آن میپردازند . اما آیا جنبش های اجتماعی حال حاضر در ایران را می­شود موکول به آینده کرد ؟ یا با تفاسیر ژارگونی موجود با دگم های نظری که عموما به کلید واژه های مشخصی از جمله “سرمایه داری ” یا ” نئولیبرالیسم ” ختم میشود قادر به ارائه تفسیری درون ماندگار از وضعیت حال حاضر هستیم؟  نگارنده در این جستار با مفهوم ِ بدن های بدون اندام دلوز سعی در تفسیر این جنبش ها از منظر نوعی فلسفه سیاسی دارد که در میانه ، با توجه به قدرت رخداد و تقابل نیروها چه در سطح محلی و خرد و چه در سطح کلان ؛ قادر به پاسخ گویی به این آشوب-جهان خلق شده ایرانی باشد پس در ابتدا با تعریف بدن های بی اندام متن را پیش می­بریم.

بدن بی اندام ، مفهومی است که دلوز از جوهر واحد اسپینوزایی بیرون کشیده و معنای آن تلاقی نیروهایی است که در این برخورد ، نوع خاصی از حالت با ویژگی های خاص گفتاری یا ایدئولوژیک را درونی می­کنند و تبدیل به سوژه های آن رخداد خاص می­شوند برای مثال در برابر بحران اقتصادی کنونی ، بدن های بی اندام ، حالت گروه های مختلف اجتماعی با تراکم اعتراضی مختلف را به خود می­گیرند که در لحظاتی خاص با پیوند با یکدیگر توانش ِ خلق امر نو یا سیاست – زیست ِ جدیدی را دارند . در این الگو مفصل بندی های خاص به صورت ریزومی یا افقی در پیوند با هم نهاد های موجود اعم از دولت تا خانواده را به چالش می­کشند و نوع جدیدی از نهادمندی یا شیوه حکمرانی را خلق می­کنند . این افراد یا بدن ها به طور پیشینی و استعلایی به پس از رخداد ِ حالت جدید آگاهی ندارند (کما این که تاریخ انقلابات این امر را به خوبی ثابت کرده است ) .نوع جدید سوبژکتیویته خلق شده در این رخداد ها حتی در صورت عدم موفقیت در ساخت نهاد ِ حکمرانی جدید به صورت ذخیره نیروئی مجازی یا همان امر تخطی کننده از ساحت نمادین ؛ در انتظار فرصت قالب گیری میمانند و بلافاصله نوع خاصی از سیاست ورزی و امر نو را شکل می­دهند پس برای حاکمان بهتر است پیش از این که این مطالبات محلی / کلان سویه های کین توزانه به خود بگیرد در نقاط کیفی نهادی سیاست ، دست به تغییرات اساسی بزند در غیر این صورت ساحت ارگانیک قدرت/ گفتمان موجود توسط این بدن های بی­اندام له خواهند شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)