زنده باد مردمِ ایران  که در ویرانه ی امروز ایران در سال ۱۴۰۰، هنوز زنده اند و خارِ چشمِ رهبرِ فاسدِ “دیکتاتوریِ دزدانِ جمهوری اسلامی”، کثیف ترین دشمنِ مردمِ ایران و مسئولینِ بی ارزشِ آن هستند.                    

که این نظام با هرآنچه از عِیش و نوشِ رهبرِ خرابِ آن، آخوندها، نظام، مسئولینِ فاسد و فرزندانشان و همچنین بذل و بخشش هایِ منطقه ای، برایِ ایران باقی می ماند، به هر کشوری باج می دهند  تا بر ایران و مردمِ ایران حکومت کنند و به تاراجِ  ایران  ادامه دهند.

زنده باد  مردمِ ایران که در یک جنگِ خانمان سوزِ آخوندی، افزون بر آنهمه سختی، بیش از دو میلیون نفر از فرزندانشان در جنگ معلول و اسیر و کشته شدند. در سال هایِ ۶۰، ۶۷، ۷۸، ۸۸، ۹۸ و تا امروز در ۱۴۰۰، به سبب امنیّت رهبر و مسئولینِ فاسد ِ جمهوری اسلامی،فرزندانشان  کُشتار شدند و هنوز وجود دارند، زنده اند و هنوز مردمِ ایران ،بزرگترین دشمنِ آخوندهایِ جمهوری اسلامی و ماموران و نوکرانِشان هستند.                                                                             

زنده باد مردمِ ایران که با اینهمه گرفتاریِ زندگی، فقرِ مَعیشت، فقرِ شادی فقرِ سلامتی، فقر آموزش، فقرِ آب آشامیدنیِ سالم، فقرِ برق و امکاناتِ شهری و روستایی، و فقرِ حتّا هوایِ سالم، زنده اند و زنده بودن مردمِ ایران، بدترین گرفتاریِ دزدانِ حاکم بر ایران است. چون  با وجود زنده بودن مردمِ ایران، رهبرِ فاسد و دیگر مسئولینِ جمهوری اسلامی، نمی توانند، آنچنان آسان و در آرامشِ کامل همه چیزِ ایران را به یَغما برند و آسوده تر، ایران را نابود کنند.                                              

 وَ زنده باد مردمِ ایران که هیچ گروه مخالفِ نظام، مطلقن هیچ برنامه ای برایِ سرنگونیِ نظامِ آش و لاشِ “جمهوری اسلامی” ندارد و هیچ نهادی وجودِ سازماندهیِ اعتراضی گسترده برایِ سقوطِ  نظامِ  مُلّاها،همین خراب ترین حکومتِ تاریخ ایران، ندارد تا هرچه زودتر با یک انقلابِ ضروری، ایران و مردمِ ایران و موجودات ِ ایران از نابودیِ کامل، نجات پیدا کنند، وَ مردمِ ایران، خود محور و خود انگیخته و با نیرو، هوشیاری و شهامت به دلیلِ هر فساد هر خرابی، با شهامت وهوشیاری، رهبرِ خرابِ این نظام را نشانه می روند و هر جا که  می توانند خواستارِ سرنگونی “جمهوری اسلامی” می شوند. وَ زنده باد مردمِ ایران که اگرچه  رهبرِ فاسدِ جمهوری اسلامی، علی خامنهای که زندگیِ خود و فرزندانش از بسیاری از شاهان تاریخِ ایران شاهانه تر است، مسئول اصلیِ تمامِ کشتارها، فسادها، دزدی ها و خرابی هایِ ویرانگر در ایران است و درهر ماجرایِ کوچک و بزرگِ اینهمه فساد و خرابیِ این نظام  در ایران، خود را با هرزه گیِ و دروغِ تمام  کنار می کشد، خودِ سرتاسرِ آلوده اش را بی گناه  نشان می دهد، و با اینحال، مردمِ بزرگ و باهوش ایران، آگاهانه و با هوشیاری ، در هر خرابی در این کشور، در یک قطعی برق، قطعیِ آب، خرابیِ مترو، قطعیِ دستمُزد و خرابی و قطعیِ هرچیز، همان علیِ خامنه ای رهبرِ جنایتکارِ نظام را  مسئولِ اصلی می دانند و با شجاعت و دلیریِ تمام فریاد مرگ بر خامنه ای و مر گ بر دیکتاتور سر می دهند. تا آبِ خوش از گلویِ رهبرِ خرابِ جمهوری اسلامی و فرزندانش به راحتی پایین نرود و از فکر هایِ آشفته خواب از چشمش فرار کند. درود بر مردمِ ایران. 

و زنده باد مردمِ ایران که آنقدرهوشیار است که در انتخاباتِ ۱۴۰۰، آنچنان  از این بازی  کناره گرفت که  این نظامِ سرتاسردروغ، با تمامِ  امکاناتِ رسانه ای، تبلیغاتی و تخصّص ِ فریبکاریِ مسئولین اش، با همه ی پولِ مردمِ ایران و با تمامِ ساز و کارِ رای گیریِ قُلّابی و فریب اش، نتوانست حتّا به دروغ، آمارِ شرکت کنندگان را به ۵۰% برساند.                                 

 زنده باد مردمِ ایران  که  رهبر جنایتکار، دزد و فاسد جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، هر بار که اسمِ مردم ِایران را می شنود، از وحشت به خود می لرزد. آنقدر که در حقِّ ایران و این مردم،  جنایت  کرده است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)