برخی “سیر” ها شروع کرده اند به گفتن اینکه چرا اسم شورش های علیه حکومت را میگذارید شورش گرسنگان در حالی که مردم آزادی میخواهند نه صرفا نان!

چه کسی گفته گرسنه، صرفا نان میخواهد؟! گرسنه در درجه اول و به فوریت نان و آب و مسکن میخواهد. ولی هیچ کس بهتر از گرسنه نمیداند که همزمان، آزادی اجتماعی و سیاسی هم واجب است و لازم. چرا فکر میکنید شعور طبقه کارگر و ما گرسنگان به این نمیرسد که آزادی اجتماعی و سیاسی لازم است؟ اتفاقا ما درجه اعلی آزادی را نیاز داریم. چون ما میخواهیم که دموکراسی کامل شورایی یعنی حاکمیت اکثریت برقرار شود. نه این دموکراسی و آزادی که “سیر” ها از ان دم میزنند که در واقع یعنی حاکمیت اقلیتی بر اکثریت است!!!

از کلمه “گرسنه” میترسید؟ فکر میکنید کرامت انسانی شما هدف گرفته شده است؟ خیر! شما خوب میدانید که منافع طبقه مفت خور شما هدف گرفته شده است!!!

ما اتفاقا، “هم” نان و رفاه و مسکن و آموزش و بهداشت و کرامت انسانی را میخواهیم هم آزادی به درجه کامل. این شمایید که زیر نقاب “آزادی” خواهان تثبیت حکومت طبقه خودتان بر ما هستید!

تنها گرفتاری شما این است که هیات حاکمه فعلی را رقیب خود میدانید و میخواهید خودتان جایگزین آن شوید و باز هم بساط سرکوب و استثمارتان را بر ما یعنی طبقه کارگر ادامه دهید!

ما خوب میدانیم که تنفر شما و کهیر زدن شما به کلمه “گرسنه” اسم رمز این است که مبادا ما از طبقه کارگر و خواسته های حداکثری طبقه کارگر بگوییم!

شما با حذف کلمه گرسنه میخواهید کلیت نقش ما را حذف کنید و خود را به عنوان جایگزین سیاسی معرفی کنید که البته نمیتوانید!

امروزه هر کسی زیر بیست میلیون در ماه درآمد دارد به نحوی گرسنه محسوب میشود و نمیتواند حداقل های خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، رفاه و تفریح را داشته باشد. حداقل ها! بله امروز اکثریت جمعیت این کشور، گرسنه محسوب میشود و شما “سیر” ها از این مشکلات رنج نمی برید که حالا از ما درخواست دارید نام خود را گرسنه نگذاریم!

ما گرسنه هستیم و خوب میدانیم که علاوه بر مایحتاج مادی، آزادی و دموکراسی شورایی تنها راه نجات جامعه بشریت از این بربریت و توحش است. شما میخواهید از قیام گرسنگان سواری بگیرید برای اهداف خودتان و ضمنا هم میخواهید از رنگ و لعاب گرسنگی ما به شما مالیده نشود و به گرسنگی ما هم “آلوده” نشوید؟

نه!

ما اجازه سواری گرفتن به شما نمی دهیم!

این قیام گرسنگان است، توسط گرسنگان و برای اهداف و منافع گرسنگان! اجازه بهره برداری هم به شما نمیدهیم!

بله این شورش گرسنگان است!!! آیا باید از شما اجازه بگیریم که نام خودمان یعنی نام گرسنگان را گرسنه بگذاریم؟ شما که گرسنه نیستید چه حقی دارید به ما بگویید که ما نام خود را بر زبان بیاوریم یا نیاوریم؟ ما کشته میشویم و خون میدهیم و باز هم شما “سیر” ها و نظریه پردازان طبقه مفت خور باید به ما بگویند چه بگوییم یا چه نگوییم؟! بله این شورش گرسنگان است! گرسنگانی که هم برای نان و رفاه میجنگند هم برای آزادی و دموکراسی حداکثری و شورایی یعنی حاکمیت خودمان بر جامعه!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)