رهبر، آخوندها و تک تکِ مسئولین و فرماندهانِ دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی، با همه ی دروغ ها، نیرنگ ها، فِسادها و زرنگ بازی هایشان، در نادانی و توهّمِ  تمامِ، بازی هایِ سیاسیِ دنیا را باخته‌اند.                                                 

 نظامِ خرابِ جمهوریِ اسلامی از سویی به  سببِ ناکارآمدی و خرابیِ ساختاری از بُن تا سَرِ آن و از سویِ دیگر به  سببِ دزدی  و  فسادِ  بازهم ریشه ای  آن که نتیجه ی منطقی و پِی آیندِ دروغ هایِ بزرگی  است که از آغازِ وعده هایِ “آب و برقِ مجّانی” که  با دروغ هایی در باره ی اعدامِ انسان هایِ ایران و حتّا از اینها وحشتناک تر: دروغ هایی که جانِ چند صد هزار تن از مردمِ بیشتر جوانِ ایران  را در جنگ با عِراق گرفت  و  بر  بادِ بقایِ  نظامِ  آخوندهایِ فاسد و دزد داد. و اکنون، “جمهوری اسلامی”هنوز منافعِ  قدرت هایِ  جهانی  را  تامین  می  کند و ایران،  نه  چندان بی سر و صدا،  با  آب و خاک و آدم هایش، مستعمره ی چین و  روسیه شده و به  هر  کشورِ  دیگر  هم  با  همه ی رهبران و فرماندهانش، هر اندازه  لازم  باشد  از جیبِ  ملّتِ  ایران  باج  می  دهد، امّا  شرایطِ  جهانی  تغییر کرده و  “جمهوری اسلامی” این  نظامِ دزدی و جنایت و  نوکریِ  قدرت هایِ  حهانی، به  دلیلِ  ساختارِ آن  امکان تغییر سازمانی و به روز شدن ندارد، نظام از سویی در برنامه هایِ منطقه ای قدرت هایِ جهانی، دیگر جایی ندارد و از سویِ دیگر آن قدرت ها و دیگر کشورهایی که پیش تر به شرایطِ این حکومت بی تفاوت بودند، مشاهده می کنند که خرابی و فسادِ این حکومت هر روزه  شرایطِ ایران را چنان خراب تر و وحشت بارتر می کند که دیر یا زود تَبعاتِ اجتماعی و زیست محیطیِ  چنین فسادی  دامنِ آنها را نیز می آلاید.                       

 تاریخِ مصرفِ جمهوری اسلامی برایِ جامعه ی سیاسیِ دنیا تمام شده است، امّا رهبران و آخوندهایِ جمهوریِ اسلامی، که مدّت ها ست که از نظرِ اخلاقی و  اجتماعی سقوط کرده اند، در توهّمی مرگبار، نزدیک شدنِ سقوطِ سیاسی و پایانِ کارشان را  باور ندارند و تمامِ قول و قرارهایِ آنها با قدرت هایِ جهانی که در گذشته و در پُشتِ پرده  نظامشان را سر پا  نگه داشته بود، در این گیجیِ  نادانی هایشان، به بُهت و حیرتِ مَغزهایِ خراب و جنایت پیشه ی آنها می افزاید .

قدرت هایِ جهانی  برای کنترلِ منطقه ای جمهوری اسلامی که رهبرانِ آن تغییرِ فاز بازی هایِ نظامی و سیاسیِ خاورمیانه را درک نمی کنند، سال ها است که برنامه ی تحریمِ اقتصادیِ جمهوری اسلامی را با تنظیم هایِ گوناگون اجرا کرده اند که این تحریم ها در زندگیِ آخوندها و رهبر و مسئولینِ فاسدِ این نظام، مشکلی ایجاد نکرده امّا  مُنجر به دسترسیِ کمتر به امکانات، تکنولوژی، بهداشت، تغذیه آسایش و فقیرتر شدنِ مردم ایران شده و امروزه در آخرین در ۱۴۰۰ خورشیدی با شیوعِ بیشترِ بیماری، این روندِ نابودگر به جایی رسیده که اندوخته ی دزدانِ حاکم بر ایران را نیز هدف گرفته و چون آنها بعد از آنهمه التماسِ پُشت پرده از قدرت هایِ جهانی دیگر نه راهی  برایِ  یاری گرفتن از آنها و نه با اینهمه جنایت و دزدی و فساد و خرابی که در ایران  به بار  آورده اند، هیچ  راهِ  بازگشتی به سویِ مردمِ ایران، دارند. پس در قُلـّه ی نادانی، همچون عقربی در محاصره ی آتش ، نیشِ نهایی را بر خود و نظام و مرزهایِ ایران وارد می کنند و می خواهند با درگیر کردنِ ایران در جنگی دیگر، آخرین بختِ نظامِ  خود را برایِ بقا  بیازمایند.     

وَ امروز با  همه ی خرابی ها و فسادی که جمهوری اسلامی در ایران به راه انداخته، روزگارِ تصمیمِ بزرگِ مردمِ ایران است که با اعتصاب و اعتراضی همگانی بَساطِ آخوندها و نوکرانشان را از ایران برچینند و با  انقلابی اساسی و سرنوشت ساز خطرِ جنگ را از کشور دور کنند تا ایران را از نابودی و خرابیِ بسیار بیشتر نجات دهند. همچنین با برپاییِ نظامی مردمی در ایران ، به سویِ آبادانی، پیشرفت، شادمانی  و عدالت در ایران گام بردارند.                               

وَ امروزه، که کرونا در ایران، نزدیک تر، قوی تر و زبان نفهم تر از دیکتاتوریِ آخوندی در زندگیِ مردمِ ایران جاری است، رهبر فاسد و مسئولینِ دزد و خرابِ جمهوری اسلامی، در موردِ شیوعِ کرونا، گسترشِ کرونا، آدرس ها و آمارهایِ  غلط می دهند، تا از سویی، خرابی و ناکارآمدیِ نظام را سانسور کنند و در سویِ مهمترِ آن، اگر مردم از آمارهایِ واقعی کرونا و فسادِ این نظام در پیشگیری و گسترشِ وحشتناکِ آن ، با خبر شوند، بی باکانه تر به این نظام یورش خواهند برد. چون حتّا  در  شرایطِ  قرنطینه ای  کرونا، می توان  با نظم و رعایتِ فاصله ی اجتماعیِ یک متری از یکدیگر، با رعایتِ سلامتی مردم ، آن را بزرگ تر و سرکوبِ آن را بسیار سخت تر کرد و یک تظاهراتِ عظیم برایِ نجات ِ ایران ، به راه انداخت. که در صورتِ گسترشِ میلیونیِ چنین شورشی، نظام فاسدِ  جمهوری اسلامی، با فکرِ خرابِ رهبر و مسئولینِ این ساختارِ ویرانِ امروزِ آن، به هیچ شکل، توان و امکانِ سرکوبِ آن را ندارد.                                                          

همچنین ،  یک حضورِ گسترده میلیونی، قدرت جامعه ی ایران را  در مُعادلاتِ جهانیِ  پس از جمهوری اسلامی، افزون  خواهد کرد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)