وضعیت معیشت مردم در زمان شاه – ویدئوی طنز

نماینده مجلسی که من انتخاب کردم نشسته اونجا فقط زر میزنه مثلا چه مشکلی از من حل کرده؟! – ویدئو

در این روزهای عید خالی از لطف نیست که به این فیلم سیاسی طنز نگاهی بیاندازیم.

شاه و اعوان و انصارش هرچه که توانستند چاپیدند و بقیه را با خود بردند خارج. اکنون نیز نیم‌پهلوی به‌جای اینکه پول‌های به یغما رفته توسط بابا و پدربزرگش را جواب بدهد طلبکار مردم ایران است که چرا بابای مرا بیرون کردید.

از سوی دیگر وقتی از پاسداران جنایتکار صحبت می‌کند انگار که از عزیزترینش یاد می‌کند. که البته این هم از هم‌سنخی خودش و پدر و بابابزرگش با همین جنایتکاران حکایت دارد. 

بگذریم برمی‌گردیم به این فیلم طنز که از میان همان سوپاپ‌های اطمینانی که شاه برای خالی کردن بعضی از فشارهای آن‌زمان اجتماعی اجازه پخش می‌داد. نگاهی بیاندازیم.

هدف عید است و شادی و خنده البته برای روحیه گرفتن و بیرون آمدن از زیر فشار و وحشتی که خامنه‌ای زهوار در رفته می‌خواهد حاکم کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)