وقتی در جریان انقلاب فرهنگی چین،مائو فرمان داد که «راستگرایان را پیدا کنید و رسوای‌شان کنید»؛رسواسازی به بخشی از ارزش انقلابی تبدیل شد و هرکسی که بیشتر رسوا می‌ساخت انقلابی‌تر جلوه می‌کرد.

جوانانی که سال‌های مبارزات انقلابی را تجربه نکرده بودند، فرصتی یافتند تا خود را در مقام یک انقلابی جوان، که رسواکننده راست ضدانقلاب است،قرار دهند تا کسب شهرت و مقامی کنند.

کنکاش در زندگی شخصی و گذشته افراد برای یافتن رگه‌های از راستگرایی، و بعد رسواسازی آنها، تبدیل به پروژه بسیاری از جوانان انقلابی شده بود.

دنگ لینگ،یکی از نویسندگان برجسته چین که جایگاه والای‌ در حزب کمونیست داشت و از همراهان اولیه انقلاب فرهنگی بود،خود قربانی پروژه رسوا سازی شد.

او را به اتهام داشتن رابطه عاشقانه با یکی از سربازان چیان‌کای‌چک(ملی‌گرا)،در پیش از انقلاب کمونیستی چین، محاکمه کردند.دنگ لینگ را ابتدا از مقام ریاست اتحادیه نویسندگان خلع کردند و مدتی او را گارسون رستوران کانون نویسندگان و پس از آن به یک روستای دور دست تبعید کردند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)