تدلیس سیستماتیک انقلاب بهمن ۵۷
آقای‌سعید‌حجاریان! ‌برای ‌شکل‌نگرفتن ‌‌جریان‌سوم‌ائتلاف‌پنهان‌سالها‌مستتراست!
سعید‌حجاریان‌گفته‌است:«شاید‌بتوان‌گفت‌اصلاح‌‌طلبان‌واصول‌گرایان‌تنها درراستای‌دفاع‌ازتحزب‌می‌توانند‌ائتلاف‌کنند‌،همان‌کاری‌که‌درخانه‌ احزاب‌آغاز‌شده‌است»[۱]
درپاسخ‌به‌این‌‌سخن‌‌‌‌عرض‌می شود:
قدرت‌سیاسی‌و‌نیز‌حاکمیت‌‌در‌تمامی‌این‌سالها‌دراختیاردوجریان‌موسوم‌به‌ چپ‌‌وراست‌بوده‌است؛جریانی‌که‌به‌فراخورزمان‌وآشکار‌شدن‌تضادها،به همراه‌‌رویدادهای‌بعدی‌،‌‌برای‌ازدست‌ندادن‌آن،مجبورشد‌اسامی‌مستعار ‌‌‌‌برای‌خود‌برگزیند؛ازجمله:
اصول‌گرایان،اصلاح‌طلبان،اصلاح‌طلبان‌اصول‌گرا،اصول‌گرایان‌اصلاح طلب‌،راست‌سنتی‌،‌راست‌مدرن؛چپ‌‌،‌سنتی‌،چپ‌مدرن‌،‌کارگزاران‌‌و‌ حزب‌مشارکت‌‌.
اینها‌ازجمله‌‌اسامی‌مستعار‌دوجریان‌‌‌‌چپ‌وراست‌یا‌همان‌جامعه‌ومجمع‌ روحانیت‌وروحانیون‌ویا‌همان‌حزب‌‌مؤتلفه‌وسازمان‌‌مجاهدین‌انقلاب‌ اسلامی‌‌بوده‌است.
اگردرخانه‌احزاب‌بین‌‌‌‌دو‌‌جریان‌اصول‌گراواصلاح‌طلب‌‌ائتلافی‌هم‌‌هست، ‌نه‌به‌خاطر‌دفاع‌‌ازتحزب‌گرایی‌،زیرابا‌آنچه‌درقانون‌اساسی‌[۲]‌رقم‌خورده، ‌‌‌بازی‌‌یاجنگ‌احزاب‌برای‌‌بدست‌‌گرفتن‌‌قدرت‌‌بی‌معنی‌‌وشبیه‌یک‌جوک‌ است!و‌اگرمبارزه‌ای‌‌هم‌بوده‌‌‌تقسیم‌آن‌‌به‌نوبت‌[۳]‌‌ویاتنازع‌برای‌بقا‌بوده‌‌؛ ‌یعنی‌‌‌برای‌‌عدم‌شکل‌گیری‌جریان‌سوم‌‌بوده‌‌است!
آقای‌سعید‌حجاریان!
‌‌چه‌به‌تئوری‌تَوهُّم‌توطئه‌معتقدباشیم‌وچه‌شرایط‌موجود‌راواقعا‌طبیعی ‌بدانیم،اتئلاف‌پنهان‌به‌طورمستتروالبته‌‌مستمر!‌برای‌پانگرفتن‌جریان‌سوم ‌‌‌همیشه‌برقراربوده‌‌است؛وحتی‌همان‌ائتلاف‌پنهان،‌یا‌همان‌‌دوجریان ‌همشیگی‌‌قدرت‌‌،سعی‌داردجریان‌سومی‌هم‌بسازد‌تابازهم‌‌باشد![۴]
‌باید‌‌بگوئیم‌جریان‌سوم‌‌یاموج‌سوم‌‌کسانی‌نیستند‌که‌دراین‌سالهاهمیشه ‌قدرت‌‌وپست‌های‌کلیدی‌را‌داشته‌اند‌یا‌افراد‌تربیت‌شده‌‌‌‌‌مدارس‌‌آنها؟!
جریان‌سوم‌‌جریانی‌است‌که‌‌همواره‌ازسوی‌قدرت‌‌یا‌حاکمیت‌قدرت،‌به ‌انحای‌مختلف‌‌به‌‌حاشیه‌رفته‌‌‌‌،اینها‌البته‌‌کسانی‌هستند‌‌که‌سوابق‌درخشانی ‌‌قبل‌ازانقلاب‌‌هم‌دارند‌‌و‌دارای‌افکار‌متعالی‌‌،مستقل‌‌وآزاداندیش…
شرایط‌‌سیاسی‌کنونی‌‌‌درحال‌حاضر،‌‌‌دو‌جریان‌‌موسوم‌رایج‌و‌‌حاکم‌بر حاکمیت‌را‌‌واداشته‌‌تا‌با‌‌جعل‌جریان‌سوم،‌اسم‌مستعارتازه‌ای‌برای‌خود انتخاب‌کند‌وبازیک‌فریب‌‌دیگر…
تهران‌
اول‌شهریور‌۱۳۸۷
محمد‌شوری/نویسنده‌وروزنامه‌نگار
منبع اصلی
http://mahkame2.wordpress.com/2009/10/06

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)