من صورت آقای احمدی نژاد را می بوسم ! ، این بوسه و آن ساخت مجسمه نه از بابت ۴۵۰۰۰ هزارتومان یارانه ، بلکه بدلیل اینکه این آگاهی را با ۴۵۰۰۰ هزار تومان به دورترین نقاط دور دست کشور برد و از اصولگرایی، اصلاح طلبی ساخت، و این پیام رسایی بود برای کسانیکه مردم دور دست کشور و فقرا را گوسفند فرض کرده بودند.

آقای احمدی نژاد ؛ می بوسمت ، نه بخاطر اینکه ظرف ۸ سال صدارت شما تمام کشور را با خرافه و دروغ آغشته کردید هرچند که ظرف ۳۴ سال این روال ادامه داشته، بلکه این بوسه بدلیل این است که اصولگرایان معتقد به شعارهای لایتغیر جمهوری اسلامی را بدلیل حفظ منافعشان هرچند بظاهر ، اصلاح طلب کردیدند.

آقای دکتر ؛ می بوسمت ، نه به دلیل اینکه جریان بحق جنبش سبز را خس و خاشاک فرض کردید و طرفداران آنرا یا به زندان انداختید و یا از خانه و کاشانه شان فراری دادید ، بلکه این بوسه عمیق بخاطر این است که باعث رفراندم شدید تا به شما و حاکمیت زورمندی که شما را از آستین جادویی خودش بیرون در آورد بگوید : آی حاکمان حکومت اسلامی , این اصولگرایی بود که پای صندوق آمد و به آقای روحانی رای داد نه جنبش سبز. ۱۴ میلیون رای جنبش سبز و آن ۷ میلیون رای در خانه نشسته , هرگز به ساختار حاکم باور ندارد , فقط به این راضی است که میداند روند اصلاح طلبی می تواند بدون خشونت به مسیری برود که کشورهای پیشرفته جهان رفته اند.
آقای دکتر ؛ مجسمه شما نماد یادآوری دوران تلخی است که ؛ سهرابها و نداها و روح الامینیها و موسویها …….. دیگر در میان ما نیستند و من در در حال حاضر که مشغول این یاداشت از راهی بسیار دور می باشم ،سخت غمگینم و به آرامی به روی کیبورد لب تاب خود اشکم جاری است تا به خانواده های کشته شدگان جنبش سبز بگویم : هرچند که بسیار جای آنان خالی است , اما اینرا بگویم که ؛ تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد نام عزیزانی که جان خود را فدای زدودن تعصب , خرافه ، دروغ از کشورشان و همچنین نماد آبیاری جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران در عصر کنونی شدند.
آقای دکتر ؛ فقط یک خواهش از شما دارم , فقط یک خواهش , !
خواهشم این است که به مردم بگویید مقداری هم سؤال داشته باشند . بعنوان مثال : مسؤل واقعی این ۸ سال فاجعه و سالهای قبل از این ۸سال چه کسی و کدام اراده قدرتمند است که : می کشد ، زندان می اندازد، تبعید می کند، چپاول می کند، شما را با وقاحت تمام از آستین در می آورد و بعد شما را توسط مداحان توهین و بعد ضایع و ناکارآمد می کند و بعد برای حفظ منافعش کسان نزدیک شما رد صلاحیت و بر خلاف میلش آقای روحانی را تایید تا شاید نوبتی دیگر خاتمی جدیدی را تولید و قس الیهذا ….
آقای دکتر ؛ لطفا بخاطر اینهمه بوسه از سر مهر تا دیر نشده رسالت خود را جاودانه کنید .

من اما باد در گوشم ، دلم درد وطن دارد ، به حال مادر میهن ، ز چشمم اشک می بارد

مهرداد فیض

کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل

کرده و در اینجا وارد کنید…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)