نیازی به شرح و تفصیل ندارد. کسانی هم هستند که در همین رسانه در مورد حقوق کارگران ایران گزارش و مقاله می‌نویسند.

بارها گفته‌ایم تفاوت جمهوری اسلامی و اپوزیسیون راست برانداز در ارتباط با طبقه‌ی کارگر و فرودستان فقط در این است که اینها حاکمند و آنها در آرزوی حکومت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)