این تصویری گویا از دو دهه کنشگری همراه با مقاومت در یزد است.

آقای شیرازی رخ در خاک کشیدند آقای میرزایی پنجه در پنجه با بیماری نماد امید به زندگی است و آقایان چنگیزی و حسامی فر در مسیر مطالبه گری ایستاده اند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)