‎دیروز در یک نمایش ارتجاعی، تعدادی از زنان با لباس های سبز در شهر  سنندج مراسمی را برای  افتتاح کردن خانقاه کسنزانی برگزارنمودند.

‎خانوادە شیخ نهرو کسنزانی یکی از خانوادەهای مرتجع منطقە هستند کە با حمایت احزاب عشیرە و مافیای کردستان بخش زیادی از شهر سلیمانیە را اشغال،  با اتکا بە ارتجاع اسلامیشان و با حمایت افراد دراویش مرتجع کردستان، انگل وار زندگی شاهانە و ثروت و سامان زیادی را بە هم زدەاند و یکی از بزرگترین مافیاهای منطقە هستند. 

‎این عشیرە مرتجع از بدو سرکار امدن جمهوری اسلامی حامی آن بودەاند و جمهوری اسلامی در همە این سالها کمکهای مالی زیادی را بە این خانوادە کردەاند. شیخ نهرو در جریان مضحکە انتصاب رئیسی بە مریدانش فرمان داد کە از رئیسی  حمایت کنند.

‎این مضحکە زنان دراویش ،در شرایطی برگزار میشود کە هم اکنون ملیونها نفر از کارگران و زحمتکشان در کردستان و سراسر ایران در خیابانها، در حال جنگ با جمهوری اسلامی و برای سرنگونی آن مبارزە میکنند. تلاش عبث این سبز پوشان در راستای کمک بە نجات جمهوری اسلامی و بە بیراهە بردن مبارزات مردم جان بە لب رسیدە در کردستان است. باید بە این نادانها و مرتجعین گفت کور خواندەاید و بە غیر از آبروریزی چیزی نصیبتان نخواهد شد. 

‎دراویش مرتجع بە امر شیخشان آگاهانە سنندج را انتخاب کردەاند. سنندج سرخ کە مظهر آزادی، برابر ی زن و مرد، حامی و مرکز همیشگی جنبشهای انقلابی کارگران، جوانان،  زنان و مدافعین محیط زیست برای دفاع از امنیت و رفاە جامعە بودە و هست. مردم آزادیخواە از بدو سرکار امدن جمهوری اسلامی برای رسیدن بە خواستهای انسانیشان هزینە سنگینی را دادەاند و علی القاعدە نباید اجازە بدهند کە ارتجاع سبز اسلامی در کردستان جای پا پیدا کند.  

‎مردم مبارز کردستان !

‎ما شما را فرا میخوانیم در مقابل نمایش مزدوران دراویش حکومتی کە دست نشانده جمهوری اسلامی هستند ایستادگی کردە  و آنها را رسوا نمائید. 

‎ما زنان مبارزه سنندج اعلام میداریم که این افراد از دست نشانده های جمهوری اسلامی هستند و با در اختیار داشتن پول و امکانانت شیخ نهرو مرتجع و جمهوری اسلامی علیه مبارزات آزادیخواهی شما عرض اندام کردەاند.  ولی فراموش کردەاند که ما زنان مبارز شهر سنندج در مقابل این عقب افتادگی ها ایستادگی میکنیم.

‎زندە باد مبارزات زنان و مردان ازادیخواە علیە ارتجاع

 

‎زنان آزادیخواه سنندج

۱۲ آذر ۱۴۰۰

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)