این ابیات پس از شنیدن اظهارات شگفت انگیز  فرج سر کوهی در باره نظامی گنجوی نوشته شد

گویا ایشان در کلاب هاوس گفته اند که نظامی ترک بوده است و او را مجبور کرده اند به زبان فارسی بسراید.

به هرحال ابیات زیر متأثر از این بیانات کلاب هاوسی ایشان سروده شده است.

 

شنیدم خامه بندی پشت کوهی
نظر فرموده در بزمی گروهی
 
که در گنجه نظامی ترک بوده ست
به ترکی بوده گر شعری سروده است
 
ولی یک قوم بدخواهِ ستمگر
ز میزِ کار او دزدیده دفتر
 
به ایران برده است آن ورپریده
کتابش را به فارسی ترجمیده
 
ز قوم ترک دزدیده ست او را
فرو بسته ست راهِ گفتگو را
 
زبانش را ز ترکی دور کرده
به قندِ فارسی مجبور کرده
 
برایش پاسِ ایرانی گرفته
زن زیبای گیلانی گرفته
 
صبا گر بگذری بر آن سرِ کوه
ببر این نکته با افسوس و اندوه
 
بگو با یاوه ای بسیار عادی
نشان دادی کمال بی سوادی
 
بدین دعوی که داری در ادیبی
عیان شد کز ادیبی بی نصیبی
 
بدان شیشه ی کبودِ استالینی
در آفاق ادب چیزی نبینی !
 
ترا درکِ درستی از ادب نیست
ولی این دعوی نقدِ ادب چیست ؟
 
رها کن نقد شعر و شاعری را
مخوان زبن بیشتر آن کرکری را
 
همان بهتر به عشقِ سوسیالیسمت
بپردازی به کار ژورنالیسمت !
 
م.سحر
پاریس/ ۵.۱۲. ۲۰۲۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)