بنا بە گزارش دریافتی از شهر مریوان ، بعد از ظهر چهارشنبە ۳ آذر ١۴٠٠ خورشیدی برابر با ٢۴نوامبر ٢٠٢١جمعی از زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب این شهر بە مناسبت ٢۵ نوامبر روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در” پارک ملت ” شهر مریوان اقدام بە تجمع و گردهمایی نمودند.

تجمع کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطرە زنان جانباختە چە در خشونت و سرکوب دولتی و چە در خشونت خانوادە و جامعە کە محصول مناسبات و فرهنگ طبقاتی و مردسالار با حمایت مذهب است، و چە در نبرد برای رهایی و برابری جانباختەاند، یاد همە زنان مبارز و برابری طلب را ارج نهادند.

در این گردهمایی در مورد مسائل و معضلات جامعە و بویژە مسائل زنان ، خشونت علیە زنان ، تشکل مستقل زنان و ویژەگی آن و دیگر معضلات امروز جامعە بحث و تبادل نظر آنجام گرفت و بر ارادە جمعی در نبرد متحدانە زنان و مردان اگاە و برابری طلب در ضدیت با خشونت علیە زنان تاکید شد.

پایان بخش این مراسم ، پخش شیرینی و شادباش این روز جهانی بە همە زنان و مردان حاضر در گردهمایی بود.

*******

بنا بە گزارش دریافتی از سنندج روز پنج شنبە ۴ آذر ١۴٠٠ خورشیدی برابر با ٢۵ نوامبر ٢٠٢١ جمعی از زنان و مردان آزادی خواه وبرابری طلب در این شهر طی مراسمی در کوە “ابیدر” روز جهانی خشونت علیە زنان را گرامی داشتند.

در این گردهمایی یکی از زنان شرکت کنندە، طی سخنانی بە تاریخچە و شکل گیری ٢۵ نوامبر و اهمیت جهانی این روز در مقابلە با خشونت علیە زنان پرداخت.

همچنین در این گردهمایی توصیخاتی درمورد قتل های ناموسی در ایران و کردستان کە نشآت گرفتە از فرهنگ طبقاتی و مردسالار است دادە شد .

مراسم در میان احساسات گرم حاضرین و شادباش این روز جهانی بە هم پایان یافت.

***************

بنا بە گزارش دریافتی از شهر سقز، ساعت ٣ بعد از ظهر روز پنجشنبە ۴ آذر ١۴٠٠ خورشیدی برابر ٢۵ نوامبر ٢٠٢١میلادی روز مبارزە با خشونت علیە زنان، مراسمی در گرامیداشت این روز در گورستان روستای “ایچی” در محور جادە سقز – بانە برگزار شد.

در این مراسم جمع کثیری از زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب شرکت داشتند.

مراسم با پخش تراکت و نوشتەهای در گرامیداشت ٢۵ نوامبر، در محکومیت خشونت علیە زنان و تبعیض و قتل زنان آغاز گردید.

در ادامه چند تن از زنان حاضر در مراسم، بمناسبت روز ٢۵ نوامبر و در محکومیت خشونت علیە زنان در جامعە طبقاتی سرمایەداری کە منشاء و بازتولید کنندە خشونت و مردسالاری است و همچنین در ضرورت مبارزە جهت برابری حقوق زن و مرد در همە عرصەهای جامعە، کار و خانوادە سخنانی ایراد کردند.

این مراسم بعد از ٢ ساعت و در میان شور و شوق حاضرین بە پایان رسید.

*************

زنان ژیونو روز جمعە پنجم آذر بە مناسبت ۲۵ نوامبر (روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان) در گوێزە کوێر آبیدر سنندج با زدن ماسک های نارنجی بە نشانە اعتراض به خشونت علیه زنان تجمع کردند.

اعضای ژیوانو در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای

“نه به خشونت علیه زنان”،
“ما خواهان جامعه ای امن برای زنان هستیم”،
“خشونت علیه زنان شایع ترین نوع نقض حقوق بشر است”،
“در برابر خشونت بی تفاوت نباشیم”،
“همبستگی علیه نابرابری، فقر و خشونت”،
“مسئله هر چه باشد خشونت راه حل نیست”،
“خشونت علیه زنان معلول جامعه ای بیمار است”،

شرکت کردند.

در این تجمع بیانیه ژیوانو توسط یکی از اعضاء قرائت گردید و در پایان دفترچه های آموزشی تهیه شده توسط ژیوانو به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان توزیع شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)