🔹هم راه کارگران: تجمعی فرمایشی در محیطی بسته با جمعی دست چین شده از کارگزاران و مدیران و مسئولان رده های مدیریتی مرتبط با کار و تامین اجتماعی، مشتی شعار و حرف های توخالی، مقادیری اظهارنظرهای رسانه ای ارزان مایه و چند اطلاعیه و بیانیه کل چیزی است که خانه کارگر در سالروز تصویب قانون کار صورت داده است. کانون اصلی انتقادات شان متوجه طرح برچیدن حداقل دستمزد و جایگزین کردن مزد توافقی با آن بوده که از سوی ۳۸ نماینده مجلس با هدف قانونی کردن کار بی مزد و فاقد بیمه راهی مجلس شده است.

🔹وابستگان خانه کارگر تهدید کرده اند که اگر طرح مزد توافقی به تصویب برسد در مقابل آن می ایستند، اما چنین ادعایی مضحک و بی معناست. چون عملکرد خانه کارگر در برابر تجاوز و تهاجم مستمر به حق معیشت نیروی کار و حقوق کار کاملا خلاف آن را نشان می دهد. اولا حمله به قانون کار با آغاز سیاست تعدیل اقتصادی از سوی هاشمی رفسنجانی بود که شتاب گرفت و خانه کارگر ابزار دست هاشمی رفسنجانی و حامی سیاست های او بود.

🔹ثانیا: بیش از ۹۰ درصد نیروی کار را از شروع اجرای سیاست های نئولیبرالی به این سو مرحله به مرحله از شمول قانون کار خارج کرده اند. در تمام این سالها خانه کارگر جز حمایت عملی از همین سیاست ها همراه با غرولندهای بی مصرف با هدف توهم پراکنی بین کارگران چه اقدامی صورت داد؟ کجا توانست جلوی ضایع شدن حقوق کار رادر عرصه ای بگیرد؟ خانه کارگر همه جا همکار نیروهای امنیتی در برابر فعالین مستقل کارگری بوده است.

🔹ثالثا: همین حالا یکی از مهم ترین پیش شرط های مقابله با تعرض جدید سازماندهی شده از سوی مدافعان بیگاری کشیدن از کارگران در مجلس، برخورداری کارگران از تشکل های مستقل شان است. خانه کارگر به عنوان یک تشکل شبه امنیتی سیاه و زرد اصلی ترین هدفش درست جلوگیری از ایجاد چنین تشکل هایی است و هر بار که تلاشی در این مورد صورت گرفته عوامل این تشکل وابسته در کنار برخوردهای امنیتی همه تلاش خود را در جلوگیری از آن به کار گرفته اند.

🔹رابعا: فقط با به میدان کشیدن توده کارگران و مزد و حقوق بگیران است که می توان در برابر طرح قانونی کردن بیگاری کشیدن از نیروی کار مقابله کرد. خانه کارگر که از ترس سرریز فوران خشم کارگران حتی جرات ندارد بیرون از محل بسته دفترش تجمعی بگذارد چطور می خواهد در برابر دفاتر نمایندگان مجلس تجمع بگذارد؟ خانه کارگر که با استاندارها و مدیران بلندپایه همین نظام و کارگزاران امنیتی در سالن های اجاره ای بدون کارگران جلسه می گذارند و برای تابوت خالی قانون کار اشک تمساح می ریزد با همین نیروها میخواهد جلوی دفاتر نمایندگان حامی طرح تجمع کند؟ معلوم است که ماموریت یافته اند بر سر تابوت قانون کار در سالروز قانون کار در مورد طرح دستمزد توافقی قیل و قال کنند تا با مصادره خشم و نارضایتی کارگران مانع اعتراضات واقعی علیه این طرح شوند.

🔹در سال های اخیر دفاع از دستمزد و سطح معیشت نیروی کار یک محور اصلی همگرایی نیروهای مستقل کارگری بوده است. اگر چه این همگرایی مناسفانه خصلت موردی داشته و به فصل چانه زنی رایج بر سر حداقل دستمزد محدود بوده است اما وقتی کارگزاران سرکوب و بردگی مزدی و حامیان بیگاری نیروی کار در قالب طرح دستمزد توافقی تعرض تازه ای را سازمان داده اند بر نیروهای مستقل کارگری است که ضمن فاش کردن ترفندهای خانه کارگر و نقش مزورانه اش، متحدا در برابر این سیاست بایستند و از سطح معیشت مزد و حقوق بگیران دفاع کنند.

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)