همانطور که همیشه بر آن تأکید کرده ایم، کومه له خواهان حق تعیین سرنوشت به معنای حق تشکیل دولت مستقل برای مردم کردستان است.

اما شرایطی که در آن مردم کردستان بتوانند بدون نگرانی از تهدیدات و اعمال فشارهای نظامی، پلیسی، سیاسی و اقتصادی و غیره آزادانه از این حق خود استفاده کنند، با مبارزه برای یک اعتلای انقلابی در ایران، سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری آزادی های بدون قید و شرط سیاسی، ایجاد می شود.

بر این مبنا تنها راه واقعبینانه رفع ستم ملی از خلق کرد مشارکت و حضور فعال مردم کردستان در یک جنبش انقلابی سراسری به منظور سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و بر قراری حکومتی است که برخورداری عملی از همه حقوق و آزادی های دمکراتیک مردم را تأمین کند.

کومه له به همراه کارگران و زحمتکشان کردستان برای تحقق این چشم انداز مبارزه می کند و همه مردم کردستان را به همراهی در این راه فرا می خواند.

از این رو است که کومه له همواره بر ضرورت پیوند و همبستگی جنبش حق طلبانه مردم کردستان با جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و دیگر جنبش های اعتراضی و اجتماعی پیشرو در سطح سراسری تأکید کرده است.

بدیهی است که با ایجاد شرایط آزاد و دمکراتیک در سطح سراسر ایران، این مردم کردستان هستند که تصمیم می گیرند چگونه از حق تعیین سرنوشت خویش استفاده کنند. اما با توجه به اوضاع جهانی و مجموعه عوامل محلی و منطقه ای و شرایط بخش های دیگر کردستان، کومه له، باقی ماندن در چهارچوب ایران و مشارکت مردم ستمدیده کردستان در حکومت کارگران و زحمتکشان را توصیه می کند.

در طرح کارگران برای حل مسئله ملی در کردستان که از نخستین روز پیروزی همراه با برنامه حداقل برای همه ایران، رسما اعلام و به مورد اجرا درخواهد آمد، کلیه نهادها و ارگانهای نظامی و امنیتی و دستگاه عریض و طویل بوروکراسی دولتی و غیره که بانی ستم و تبعیض هستند، برچیده می شوند.

در طرح حکومت کارگران برای پایان دادن به ستمگری ملی، کلیه قوانین و موانع حقوقی که بر اساس تبعیض تدوین شده اند ملغی می گردند. اداره امور کردستان به شوراهای منتخب مردم در سطوح مختلف و شورای نمایندگان سراسری کردستان سپرده می شود، شوراهایی که هم قانونگذار و هم مجری قانون خواهند بود. برنامه مشخص برای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی و جبران عقب ماندگی های اقتصادی ناشی از تبعیض ملی به هزینه بودجه دولت مرکزی، به مورد اجرا گذاشته می شود.

از طریق بالا بردن سطح سواد و آموزش های فنی و حرفه ای، بالا بردن سطح و کیفیت خدمات عمومی و غیره امکان واقعی برخورداری از حقوق برابر برای مردم کردستان فراهم می گردد. نمایندگان شوراهای سراسری کردستان بدون هیچ قید و شرط و تبعیض در ارگانهای سراسری اداره امور ایران شرکت خواهند کرد.

با تحقق چنین شرایطی و با در پیش گرفتن سیاستهای آگاهانه آموزشی و فرهنگی هر گونه ناهماهنگی احتمالی میان ملیت های مختلف زوال می یابد و هویت انسانی افراد متعلق به ملیتهای مختلف و راه در هم آمیختن آنها هموار تر می گردد، چنین جامعه ای با پدیده ستم ملی بیگانه خواهد شد.

در این صورت کشیدن هرگونه حصاری تحت عنوان طرح خودمختاری و یا طرح فدرالیسم به دور کردستان به معنی واگذار کردن اداره و مدیریت این جامعه به تناسب قوای سیاسی و طبقاتی موجود در آن، یعنی محروم کردن کارگران و زحمتکشان کردستان از دستاوردها و پشتیبانی هم طبقاتی های خود در سطح سراسری است.

چشم داشتن به این افق سراسری، همراهی با جنبش کارگری ایران و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی و پیوند و همراهی با مبارزان انقلابی و جنبش چپ و کمونیستی ایران در سطح سراسری سهل ترین و کم دردسرترین راه برای رفع ستم ملی و تحقق اهداف و مطالبات حق طلبانه مردم کردستان است.

برخلاف نیروهای اپوزیسیون بورژوازی ایران که همواره تحت عنوان دفاع از تمامیت ارضی ایران مبارزه مردم کردستان برای حق تعیین خویش را تخطئه کرده اند، کمونیست های ایران از حق تعیین سرنوشت مردم کردستان قاطعانه دفاع کرده اند.

بدیهی است تا وقتی که رژیم جمهوری اسلامی در ایران در اریکه قدرت است و با آزادی و حقوق ابتدائی انسان، دشمنی می ورزد و ابزارهای اصلی سرکوب را در دست دارد، تحت هیچ طرح و پلاتفرمی نمی توان از حل مسئله ملی در کردستان سخن گفت.

اما در مبارزه برای رفع ستم ملی بر مردم کردستان، مانند هر عرصه دیگری از مبارزه انقلابی، حق طلبانه و دمکراتیک بر علیه رژیم، هر درجه ای از پیشروی در زمینه دسترسی به خواسته ها و حقوق مردم کردستان و عقب نشاندن رژیم فقط و فقط می تواند محصول و نتیجه مبارزه متحدانه مردم کردستان باشد.

در عرصه مبارزه برای رفع ستمگری ملی نیز مانند عرصه جنبش کارگری و مبارزه زنان علیه تبعیض جنسیتی امکان پیدا شدن گشایش ها و کسب دستاوردهای معین وجود دارد.

کومه له در تمامی لحظات مبارزه کارگران و زحمتکشان و مردم ستمدیده کردستان برای رفع ستمگری ملی فعالانه حضور خواهد داشت و برای تثبیت و تحکیم هر دستاوردی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

کومه له در مسیر این مبارزه از هر گونه دستاورد مبارزه انقلابی مردم کردستان در زمینه اقتصادی، فرهنگی و دستیابی به خدمات اجتماعی و غیره قاطعانه دفاع خواهد کرد و از این دستاوردها به عنوان اهرمی برای پیشبرد و ارتقاء مبارزه انقلابی که یگانه راه حل پیگیر مسئله ملی است بهره خواهد گرفت.

در روند مبارزه حق طلبانه و انقلابی مردم کردستان برای احقاق حقوق خود و در یک توازن قوای معین حتی احتمال اشکالی از اعمال حاکمیت نهادهای برخاسته از مبارزات توده ای که سلطه رژیم سرکوبگر را محدود کند وجود دارد.

کومه له از هر گونه ابتکار عمل توده ای در جهت تحقق اهداف دراز مدت مبارزه مردم کردستان حمایت می کند.

در شرایط کنونی که راه حل بورژوازی کرد به حکم تاریخ و تحولات اقتصادی سیاسی جهانی و ایرانی، اعتبار خود را از دست داده است و طرح فعلی اش برای کردستان با سد آگاهی و رشد جنبش انقلابی روبرو است، در شرایطی که محتوای سیاسی واقعی طرح خیالی فدرالیسم بر اساس امید بستن به نقشه های اصلاح رژیم از طریق بند و بست از بالا و برای مقابله با استراتژی سوسیالیستی و کارگری در جنبش انقلابی کردستان تدوین شده است.

در شرایطی که مبلغان شعار فدرالیسم چنین وانمود می کنند که گویا وجود ستم ملی در کردستان نه ناشی از ماهیت طبقاتی و سرکوبگرانه دولت مرکزی، بلکه ناشی از آرایش دولت مرکزی است و گویا بدون مبارزه برای تغییر ماهیت این دولت و تنها در صورت فدرال شدن کردستان مسئله ملی حل خواهد شد. در شرایطی که در استراتژی عملی احزاب و نیروهای ناسیونالیست مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد.

در حالی که مدافعین فدرالیسم در شرایط کنونی استراتژی غیر انقلابی و سازشکارانه ذاتی خود را در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی پنهان می کنند. در برابر این استراتژی غیر انقلابی و سازشکارانه طرح کومه له از دیدگاه منافع طبقه کارگر و زحمتکشان کردستان در عین حال منطبق با حل عملی و واقعبینانه مسئله ملی می باشد.

روشن است که استراتژی کومه له متوجه حل مسئله ملی در کردستان ایران است. اما مسئله کرد به عنوان یکی از مسائل گرهی سیاسی در خاورمیانه، بازتاب جهانی پیدا کرده است. مسائل و تحولات بخش های مختلف کردستان بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و این مردم عملا در پیروزی ها، شکست ها، آوارگی ها، جنگ های داخلی و غیره از همدیگر تأثیر می پذیرند.

کومه له به عنوان یک جریان کمونیست و انترناسیونالیست که می کوشد جنبش انقلابی مردم کردستان ایران را رهبری و به پیروزی برساند، فعالیت در این عرصه را نیز یکی از اجزاء با اهمیت کار و فعالیت خود به حساب می آورد و در آن ایفای نقش خواهد کرد و در این رابطه برای خنثی کردن سیاست ها و توطئه های مشترکی که توسط بورژوازی محلی، منطقه ای و جهانی برای به شکست کشاندن مبارزات حق طلبانه مردم کرد تدارک دیده می شود، خواهد کوشید.

کومه له از مبارزات حق طلبانه کارگران و مردم ستمدیده بخش های مختلف کردستان پشتیبانی خواهد کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)