▪️یک: آنگاه که کارد به استخوان رسیده است، حتی نیرومندترین دستگاه سرکوب و شقاوت‌بارترین شیوه‌های بگیروببند و شکنجه و کشتار، مانع از انفجار خشم ستم‎دیدگان نخواهد شد. ریشه‌ی عمیق مبارزه‌ی پایان‌ناپذیر همه‌ی گروه‌های جامعه، کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، پرستاران و همه‌ی معترضان دیگر از این ستم و خشم سیراب می‌شود.

▪️دو: رژیم جمهوری اسلامی در تمامیت خود آماده به قتل هزاران نفر است، زیرا جایی برای پس نشستن ندارد: یک گام عقب‌تر، پرتگاه ابدی رژیم و فرو افتادنش به مغاک تاریخ است.

▪️سه: رژیم جمهوری اسلامی از یک سو هیچ چاره‌ای جز هرچه بیش‌تر فشردن حلقوم مردم را ندارد و از سوی دیگر از دست‌یاختن به جنایتکارانه‌ترین اقدامات برای حفظ خویش پرهیز نخواهد کرد.

▪️چهار: سرنوشت رهایی مردم از این کابوس مرگبار از یک سو و سرنوشت این رژیم از سوی دیگر، به تقدیر و تغییر این موازنه وابسته است.

 

#آبان_ادامه_دارد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)