در اعتراض به آتش کشیده شدن دختری ۲۲ ساله توسط پدرش در سنندج

 

امروز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ دختری ۲۲ ساله اهل سنندج، تنها بخاطر داشتن دوست پسر، توسط پدرش سوزانده شد، و متاسفانه در یکی از بیمارستان‌های سنندج جان باخت .

ما این قتل فجیع را که فارغ از هر گونه احساس والد و فرزندی است محکوم میکنیم .

در قوانین مصوب حکومت، تخفیف در مورد قتلهای ناموسی در نظر گرفتە شدە است.

تخفیف هایی که در مجازات والدین خاطی در نظر گرفته شده در کنار مماشات با ناموس پرستی و تبلیغات تبعیض آمیز در مورد زنان، موجب رشد فرهنگی واپسمانده و در ضدیت با حقوق زنان و همچنین مردسالاری شدە است کە قتلهای ناموسی درپرتو این قوانین بصورت فرهنگ رایج اجرا و اعمال می شود.

ما فعالین حقوق زن در سنندج ضمن محکوم کردن قتل زنان و پدیدە قتلهای ناموسی؛ خواهان تغییر قوانین تبعیض آمیز علیە حقوق زنان هستیم.

قانون باید حقوق برابری زن و مرد را برسمیت بشناسد!

برای ریشەکن کردن قتل های ناموسی در جامعه کردستان، باید با ارادەء تودەء مردم، خصوصا با همراهی زنان، بتوانیم در کنار تغییر در قوانین در مقابل فرهنگ ضد زن و فرهنگ متحجر مردسالاری تغییرات اجتماعی ایجاد کنیم؛ تا پدیدە زشت و شنیع زن کشی و قتلهای ناموسی را بە زبالە دان تاریخ بریزیم!

ما از همە سازمانهای سیاسی، اجتماعی، تشکلهای کارگری و نهادهای مدنی، فرهنگی و از همە انسانهای آزادیخواە و شرافتمند میخواهیم برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیە حقوق زنان و همچنین در نقد و افشای پدیدە فرهنگ غلط زن ستیزی و مردسالاری با ما همصدا شوند .

با هم برای مجازات قاتلین زنان و نقض کنندگان حقوق زنان بمیدان بیاییم!

جمعی از فعالین حقوق زن در سنندج
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)