نام  ۲۴۰  تن ازجانباختگان قیام ۱۸ تیرماه ۱۳۵۹
نظامیان:
سپھبد سعید مھدیون-سرتیپ خلبان آیت محققی-سرھنگ ھادی ایزدی- سرھنگ خلبان
داریوش جلالی- سرھنگ چتربازمحمد رضا نادری سرھنگ شھربانی غلامعلی وارسته پور-
سرھنگ خسرو زرینه-سرھنگ خلیفه سلطانی- سرھنگ منوچھر صادقی- سرھنگ
شھربانی سعیدامیری-سرھنگ حسین مصطفوی قزوینی- سرھنگ علی فاریا-سرھنگ
احمدآزموده-سرھنگ نادر وحدتی پور. سرگرد خلبان فرخزاد جھانگیری-سرگردکورش
آذرتاش-سرگرد ایرج خلف بیگی-سرگردمحمدھاشم صبوحی مقدم-سرگردحسن گوھری
سرگرد چتربازمحسن جلالی قاجار-سرگردسیروس ستوده- سرگردمحمدحسین عزیزیان-سرگردبھمن پرتوی- سرگرد کاووس علیزاده.
سروان خلبان ناصرزرندی- سروان سیروس دھقان- سروان فضل لله رئیسی سروان
محمدبراتی-سروان خلبان علی اصغرسلیمانی- سروان خلبان محمد بھروزفرد-سروان
اسماعیل اصغری-سروان نورلله نجف نژاد- سروان غلامرضا ثابتی آزاد-سروان خلبان علی شفیق-سروان خلبان امیدعلی بو یری- سروان خلبان کریم افروز- سروان ھوا ئی ھرمززمان پور- سروان خلبان محمدملک- سروان علی حیدر آریانا-
سروان ھوائی بیژن ایران نژاد.
ستوان خلبان ناصررکنی- ستوان چتر باز فیروزآذریان- ستوان ا براھیم محمد نظری-ستوان یکم خلبان محمد مھدی عظیمی فر-ستوان محمد تاجداری –ستوانیارسیاوش پورفھمیدی-ستوانیار شکرلله احمدی-ستوانیار منوچھر رھبری نژاد-ستوان یکم خلبان یحیی نجات- ستوانیارمحمدرضاقربان نجف آ بادی-ستوانیار محرمعلی زاھدی- ستوان ناصرمروتی- ستوان دوم جعفرراستگو- ستوان دوم محمدرضاجوادی- ستوانیار چتربازفریدون جواھرنیا- ستوانیارحسین ھالکی- سروانیار اصغرالماسی.
استواریکم چتربازمجتبی مرادی- استوارمنصورساجدی- استوار ناصر ساجدی استوارایرج درخشنده- استوارعلی کمپانی- استوار علیپور کرباسی- استوار محمدحسین فرنژاد- استواریکم محمدعلی مھرابی- استواریار رسول یحیی پسند استوارایرج مرودشتی- استوارعلی اکبر عیوض زادی-استوارمحمدعلی فرزام استوارحسن کاظمی- استوار ابراھیم جوادزاده- استوارقاسم نقیب زاده استوارخلیل عطری- استوار غلامحسین قایق ور- استوار جھانگیرفاتح پیروز- استوارحسن کریم پور تاری-استوار حبیب لله احمدی-استوارمحسن عسگریان-استوار چتر باز غلامحسین ھمدانی- استوارمنوچھرفتاحی نوده ای- استوار جمشید رنجبر-
استوارمحمدتقی خاتون آبادی- استوارعنایت لله آزاد یگانه.
گروھبان منصورکثیرلو-درجه دارمیرلکی-ھمافرجعفرمظاھری کاشانی گروھبان ھوائی بخشعلی کریمیان- درجه دارجھانبخش فاتح جو- گروھبان یکم محمدحکیم آبادچی- درجه دارمحمدعا بدینی مقدم – درجه دارمحمدرسول ابریشمی گروھبان مرتضی فرح پور- گروھبان یکم سیاوش نوروزی – سربازعلی دریائی درجه دارمصطفی حجازی- درجه داراحمد محمدی- ھمافریوسف پوررضائی درجه دارخلیل خبازھاشمی- گروھبان یکم چترباز علی سعادتی.
غیرنظامیان:
 ذبیح لله مومنی (دانشجو)- محمد ده پھلوان (پزشکیار)- مریم حجازی (کارمندنیروی زمینی)- جلیل سلطانی- محمدھارونی- عبدمحمد ھارونی –سیاوش مومزائی-علی رحم صالحی- امیدوارآتش پرور- کمال سامع- رحمان مجاورصوفی- خلیل درویش- محمدکریم رکنی والا- ابراھیم ستوده-منوچھرکریمی- سیاوش ھمتی- اصغرلله وردی- ابراھیم کریمی- حسین کریمی- ابراھیم بیگلری- جمشید شمالی- مرتضی سوھانکی- بانو ( بی بی نیکبخت ۶۷ ساله مادرستوان ھوائی ناصررکنی)- جعفرھمتی-
|

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com