به گزارش “كمیته پیگیری ایجاد تشكل های آزاد كارگری”، “محمد جراحی” كه از ماهها قبل بیمار است جهت درمان خود با مانع تراشی کارگزاران رژیم در زندان تبریز روبرو می باشد.

به رغم آنکه خانواده این كارگر زندانی و عضو كمیته پیگیری كه سال سوم محکومیت را در زندان تبریز می گذراند، كلیه هزینه های درمان وی را واریز كرده و روزها از كمیسیون پزشكی او می گذرد اما هنوز به بیمارستان خارج از زندان منتقل نشده است. كمیته پیگیری هشدار داده است که عدم درمان بیماری محمد جراحی، می تواند به مرگ وی منتهی گردد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)