رساتر از اذانِ شبکوران؛

                              سرود زندگی

                                               جاری ست

میان رؤیا و سیلاب ِ طالبانی

سدی ست سخت­-بنیاد

از عشق و رزم و فریاد

***

جهان طالبانی خواهد سوخت

در آتشفشانی که شمایید،

                                دختران!

و شاعران ،

کتاب مرثیه می سوزانند

                               و پای کوبان

آواز فتح می خوانند

***

نه در بامیان و بلخ و بدخشان

که بر سراسر این خاکدانِ گردان

به چون خرگاه ِ دین-پناهان،

بُرقَع در آتش گُر می گیرد

در پیکارِ زمُختِ سرنوشت

وجهان ،

            روشن می شود

در آوازِ ره پویان ِشب نورد

***

مردگانِ بر خاسته از گور های هزار ساله

دِگربار در گور می شوند

و کابوسِ جان گیر،

                       جان می دهد،

هنگام که رنگین کمان ِرؤیاتان

                                      زمینی شود.

چشمان عاشقی بیدار است،

                                   دختران!

اُفق را بنگرید!

                   آسمان آبی ست …

۲۱/۰۸/۲۰۲۱   پاریس

حسن حسام

از حسن حسام:

سقوط تدریجی افغانستان، چشم انداز جنگ داخلی طولانی و وظیفه سنگین صدای سوم

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)