در زیر بار سنگین یک آزمون تاریخی بسیار حیاتی مردم سوئد و جهانینان در حال نگاه کرد ن درجه رسیدن فهم ، شعور و خرد نگری ما میباشند. در این شرایط بسیار حساس محاکمه حمید نوری قاتل ، از هر طریقی که امکان پذیر است ، ما نیاز داریم بجد نشا ن دهیم به چه درجه ای از رشد عقلا نی فردی و جمعی رسیده ایم ، تا عینا بتوانیم ثابت نماییم که ، براستی چقدر بفکر مردم داغدیده ، بیچار ، ستم دیده و رها شده بوده و هستیم.

ما هر گز ، حتی برای لحظه ای وظیفه اخلاقی و مسئولیت ، فرد ی اجتماعی و ادای احترام عمیقما ن را نسبت به مردم رنج کشیده ، ستمدیده و رها شده و داغدیده ایران جهت ارضاء رذیلانه خود- خواهیها ، عقده ها ی خود بهتر ، برتر ، مهمتر و مرکزی بودنما ن را فراموش کرده و آنها را نادیده بگر ییم . محاکمه حمید نوری ، برای ما یک آزمون تاریخی بسیار مهمیست که به خودمان و همچنین به جهانیان نشان دهیم که ؛ میزان رشد شناخت و درک – بلاغت و بلو غت فکری ، اخلاقی و فرهنگیما ن ، بعد از ۴۲ سال سیا ه و تحمل اینهمه تجربه ها ی هولناک بدست این رژیم سفاک ؛ و مبارزه کردن با ارزشها ، رفتار و اعمال وحشیانه اش ، جهت رسید به آزادی ، رهایی و دادخوهی در میان افراد، نهادها ، گروهها و سازمانها ی سیاسی اپوز یسیون چقدر بوده است ؟ متاسفا نه بعد اینهمه سالها در میان ما کسانی هستند که هنوز به این درک و آگاهی نرسیده اند و حضور شا ن در میان ما بسیار مخرب و بیهوده است . اگر اینها مدعیند فدا کار ند و تنها هدفشان خدمت به آزادی ، دموکراسی ، دادخوا هی و رهایی به مردم ستم دیده ایران است ، نباید عقده ها و کینه ها ی شخصی ، دعواها ی درون گروهی ، سازمانی و اختلافا ت قبیله مانند خود شان را در روند جریان دادگا ه نوری قاتل بر جسته ( در هر جا و هر رخد اد دیگری به همچنین ) کنند و وحشیا نه به سر همدیگر ، چه در میان مردم و چه در محافل خصوصی خود بپرند . این افراد و گروهها با بروز این اعمال وحشیانه زشت بیمار گونه ا شان ، نه تنها عمق شخصیت ها ی عقده ای بیمار خود را به ما نشان می دهند ، و بطور مسقیم به رسانه ها ی جها نی اجازه می دهند که از رفتار و اعمال مخربشان، جهت انتشار گزارشها ی خود بهره ببرند ؛ بلکه ابزارها ی مفیدی هم برای این رژیم که همیشه روباه وارانه د ر انتظار رخ دادن چنین رفتار و اعما لی در بینما ن ، برای ادامه به اهداف دژخیما نه خود نشسته است ، بویژه درون ایران ، بهترین بهره بری را بکند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)