هر چند جنبش های قدرتمند چپ گرای عربی در دهه های اخیر دچار ضربات شدیدی شده اند ، اما از سال ۲۰۱۱ این گرایشات دوباره ظاهر شده اند تا نقش مهمی در مبارزات برای آزادی و عدالت اجتماعی ایفا کنند.
بازسازی سازمانهای کارگری قوی برای دموکراسی در خاورمیانه امری بسیار مهم است.

The Remaking of the Arab Working Class

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)