از مصر بیاموزیم تغییر مسالمت آمیز قدرت را ؛ آنها اصلاحطلب ندارند

ملیونها مصری برای شب چهارم در خیابانها
روزها کار می کنند و شبها به میعادگاه ملی خود یر می گردند ، آنهایی که بیرون گود نشستن و نظاره گرند و هر از مدتی
طلبکارانه از اپوزسیون می پرسند ، که چه باید کرد و چگونه می شود حکومتها را به زیر کشید ، وقایع مصر را دنبال کنند ، آنچه که امروز در مصر می گذرد ، تئوری نیست ، کوران سهمگین عمل و تغییر در تاریخ است ، تاریخ مصر دارد ورق دیگری می خورد ، چون اصلاحطلب ندارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)