صبح امروز مردم در متروی صادقیه شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی/ و مرگ بر اصل ولایت فقیه» سردادند.

این شعارها به بهانه تاخیر در رسیدن قطار شروع شد و بسرعت فراگیر شد اما کاملا روشن است که پیمانه خشم و نفرت مردم از حاکمیت و سیاست هایش پر شده و به کمترین فرصتی مترصد لبریز است.

قطع برق، بی آبی، گرانی نان، فقر فزاینده، بیکاری، بی کفایتی تبهکارانه در واکسیناسیون و رها کردن مردم به کام مرگ ویروس کرونا و خاصه نوع جهش یافته ی دلتا، سرکوب مطالبات مردم و تهدید، زندان، شلاق، شکنجه و آواره سازی خانواده های معترضان و سرانجام در روزهای اخیر لشکرکشی به خوزستان تشنه برای سرکوب مردمی که به قطع آب معترضند همه و همه در لبریز شدن خشم و نارضایتی مردم موثر است.

مردم با این شعارها معنی تحریم گسترده انتخابات را به حاکمیت شیرفهم می کنند و مضمون «نه» پر طنین شان را در مطالبه حذف کامل نظام بیان می دارند.

شعارهای اعتراضی صبح امروز در متروی صادقیه و نقش جسورانه زنان در گیراندن شعارها بی تردید شکلی از حمایت مردم از مطالبات مردم خوزستان در شرایطی است که هر نوع حرکت اعتراضی از پیش فراخوان داده شده با توجه به وحشتی که از انفجار خشم و نارضایتی مردم دارند با لشکرکشی نیروهای سرکوب و جلوگیری از شکل گیری هسته های اولیه تجمع صورت گرفته است.

هر قدر که لشکرکشی نیروهای سرکوب حرکت های اعتراضی جمعی در کف خیابان برای گروههای مختلف مطالبه گران را در مناطق حساس از نظر امنیت برای حاکمیت دشوارتر و غیرعملی تر کند، این احتمال بیشتر می شود که بهره برداری از فرصت های تجمعات طبیعی و غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزی افزایش بیشتری پیدا کند.

مقابله با فراخوان های اعتراضی از طریق بسیج نیرو و محاصره پیشاپیش محل از سوی دسته های سرکوبگر البته فقط در مرحله ای و تا زمانی بالنسبه جنبه بازدارنده دارد که هنوز دامنه فراخوان ها و میزان حضور نیروها چنین مجالی را برای سرکوبگران فراهم سازد.

از زمانی که تعدد فراخوان های گروههای مختلف مطالبه گر و همزمانی آنها با تنوع مکانی تجمعات از حد معینی فراتر رفت برای سرکوبگران چاره ای نمی ماند جز آن که یا به استقرار دائم نیرو در مکان های حساس رو بیاورند که در این صورت در برابر نارضایتی مردم دستگاه سرکوب قطعا دچار ریزش خواهد شد و یا بخشی از فراخوان ها را رها کنند و به واکنش سریع نیروهای ضد شورش برای مهار بعدی آنها متوسل شوند.

مردم در رویارویی با حاکمیت هنوز به این مرحله نرسیده اند ولی مشروط به ادامه اعتراضات ورود به این مرحله هم اجتناب ناپذیر است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)