در چند سال اخیر شهروندان استان خوزستان نسبت به اجرای سیاست هایی که محیط زیست و منابع آبی این استان را مورد مخاطره جدی قرار داده بود به انحاء مختلف و به هر شیوهی مسالم تآمیزی اعتراض کردند. آنان با نامه نگاریها، ایجاد حلقه انسانی، دادخواست ها و اعتراضات مدنی و مطالبه ی حفظ منابع آبی و لغو سیاستهای ضد محیط زیستی، نه تنها خواستهای خود را به گوش مسئولین حکومتی رساندند بلکه تمام دنیا از این خواست و مطالبه مردم خوزستان آگاه شدند.

این معضل و مطالبه گری بر سر آن، در دیگر استانها از جمله اصفهان و چهارمحال و بختیاری نیز در جریان بوده است اما هیچیک از بخشهای حاکمیتی نه تنها اقدامی در راستای پاسخ به این خواست مردم انجام ندادند بلکه با تمام توان به اجرای سیاست های ویرانگرایانه خود ادامه دادند.

با اتخاذ و پیشبرد چنین سیاست هایی، نهادهای دولتی در کالبد یک باند مافیایی واحد و به قصد سودآوری صِرف به کشیدن شیرهی جان اقتصاد و منابع طبیعی کشور پرداختند و به هیچیک از منابع آن نکرده و حتی حاضر نشدند در استانی پر آب مانند خوزستان، آب را به مردم برای شُرب و کشاورزی روا دارند.

هورالعظیم که جان و مال مردم منطقه بود و زیست و درآمد میلیونها نفر از مردم استان به آن بسته بود، برای نهادهای غارتگر مافیایی تنها به عنوان منبع استخراج ارزانتر نفت نگریسته شد و در این جهت با خشکاندن آن، تنها و تنها به آسان سازی چپاولگریهای خود پرداختند.

آن چیزی که امروز برای ما مردم ایران مسلم و مسجل است این است که وضعیت حاضر در استان خوزستان حاصل سیاست گذاریهای غارتگرانه ی حکومتگرانی است که از سویی با اتخاذ سیاست های چپاولگرانه، منابع طبیعی این استان را تماماً از بین بردند و از طرف دیگر با اتخاذ سیاست های سرکوبگرانه در طول سالهای گذشته، خواستهای مردم را نادیده گرفته و نهایتا شرایط جهنمی امروز را در این استان رقم زدند.

از نظر ما، خشم مردم شهرهای مختلف خوزستان که از پنجشنبه شب ۲۴ تیرماه فوران کرده و منجر به اعتراضاتی گسترده و توقف ناپذیر شده است تماما حاصل سیاست های غارتگرانه باندهای مافیایی حکومت و به بن بست کشاندن مطالبات مردمی از سوی آنان است.

اما در چنین وضعیتی نیز حاکمیت حاضر نیست به خواسته ی مردم تن دهد و به جای رسیدگی به مطالبات آنان نیروهای سرکوبگر خود را از مناطق مختلف برای منکوب کردن مردم معترض گسیل میدارد.

با کاربست چنین سیاست های ضد انسانی، این مردم کارگر و زحمتکش و نا برخوردار هستند که هم آب بر روی آنها بسته شده، هم کار و شغل و دامداری و کشاورزی آنها به نابودی کشانده شده و هم فریاد حق خواهی شان با گلوله پاسخ میگیرد.

ما سرکوب تظاهرات های مردمی در استان خوزستان را قویا محکوم می کنیم، خود را در کنار مردم معترض این استان میدانیم و بدینوسیله از کارگران و مردم ایران میخواهیم به هر نحو ممکن دست به حمایت از فریاد عدالت خواهی مردم خوزستان بزند.

آن چیزی که طی چند روز گذشته و با سرکوب خونین اعتراضات مردمی در خوزستان بیش از پیش در مقابل ما کارگران و مردم ایران قرار گرفته است دست بردن به اعتراضات سراسری و همبسته برای پایان دادن به کل آن شرایط دردناکی است که همه ما مردم ایران در سراسر کشور و به انحاء مختلف با آن دست به گریبانیم.

سرکوب و کشتار مردم معترض خوزستان باید به فوریت متوقف و خواستهای آنان بر آورده شود. باید عاملین و آمرین به ویرانی کشاندن منابع طبیعی خوزستان و سرکوب اعتراضات حق طلبانه ی مردم این استان به فوریت و در دادگاهی علنی محاکمه و مسببین آن در پیشگاه مردم ایران پاسخگوی ویرانه ای باشند که در خوزستان و دیگر استانهای کشور پدید آورده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

– ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)