اعتصاب گسترده در مراکزمختلف نفتی روازنه چندین میلیون به شرکت های پیمانکاری ضرر رسانده است. این شرکت ها در این مدت تلاش کردند با تماس های پراکنده با کارگران اعتصابی برخی از آنها را تشویق به بازگشت به کار بکنند تا اعتصاب را بخوابانند. اما این سیاست نگرفت. الان از راه دیگری وارد شده اند.

بطور مثال در شرکت های تناوب و اکسیر در عسلویه به یکسری کارگر جوشکار پیشنهاد دوبرابر مزد را داده اند و گفته اند بیایید برای پایان یافنن پروژه قرار داد ببندید. به این معنا کارگران جوشکاری که قبلا نهصدهزار تومان میگرفتند الان با مزد دو میلیون در روز موافقت کرده و سر کار برگشته اند.

البته در جاهای مختلف متفاوت است. مثلا در جایی پیشنهاد افزایش یک برابر و نیم حقوق را داده اند و با همان خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی موافقت کرده اند. اما در برخی جاها گفته اند که روزانه دو میلیون مزد میدهند. در نتیجه کارگران برای دریافت مزد بیشتر قبول کرده اند روزهای بیشتری را کار کنند و حتی هر سی روز را کار کنند.بدین ترتیب به جای دو کارگر جوشکار الان یک کارگر قبول کرده همان کار را انجام دهد.

این که کارفرمایان و پیمانکاران حاضر به قبول پرداخت چنین سطحی از مزد و چنین قرار داد کاری ای می شوند نتیجه فشار اعتصاب دهها هزار کارگر پیمانی نفت است. این عقب نشینی پیمانکاران راه را برای موفقیت بیشتر ما کارگران اعتصابی و خواست افزایش دو برابری دستمزدها و بیست روز کار و ده روز مرخصی باز میکند.

با قدرت به اعتراضمان ادامه می دهیم.

تا پیمانکاران زالو صفت را وادار به تسلیم کنیم.

ما بر روی مطالباتی که اعلام کرده ایم اصرار داریم و اعتصاب ما ادامه دارد. 

@Shoratamas

https://t.me/shoranaft

#اعتصاب_سراسری_کارگران_نفت

#اعتصاب_سراسری_کارگران_پیمانی_نفت

#افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد_به_بالای_۱۲میلیون

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)